Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid fondemission

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Örnsköldsviks Skogsmaskiner Aktiebolag, 556123-4567 den 12 mars 2006 i Örnsköldsvik.

§ 1. Val av ordförande och justeringsman
Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman Robert Magnusson.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

  Antal aktier Antal röster
Per Olof Nilsson 2 400 2 400
Robert Magnusson 1 600 1 600
Summa 4 000 4 000

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen
Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4. Beslut om ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.

§ 5. Beslut om fondemission
I enlighet med styrelsens framlagda förslag beslutade bolagsstämman enhälligt att öka aktiebolagets aktiekapital med 200 000 kronor till 600 000 kronor genom att 200 000 kr av reservfonden tas i anspråk. Antalet nya aktier som ges ut är 2 000, således ges en (1) ny aktie ut för två (2) gamla. Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår. Bolagsordningen innehåller förbehåll om förköp och hembud.

§ 6. Stämman avslutades
Bolagsstämman förklarades vara avslutad.

Fondemission

 

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar