Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid nyemission där aktierna tecknas direkt i protokollet

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Örnsköldsviks Skogsmaskiner Aktiebolag, 556123-4567 den 9 oktober 2006 i Örnsköldsvik.

§ 1. Val av ordförande och justeringsman
Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman utsågs Robert Magnusson.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

  Antal aktier Antal röster
Per Olof Nilsson 600 600
Robert Magnusson 400 400
Summa 1000 1000

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen
Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4. Beslut om ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.

§ 5. Beslut om nyemission
Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag följande.

  • Att öka aktiebolagets aktiekapital med 300 000 kronor till 400 000 kronor genom nyemission av 3 000 aktier.
  • Att förutvarande aktieägare ska äga ensamrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav.
  • Att aktieteckning ska ske omedelbart i protokollet.
  • Att de nya aktierna ska betalas inom två veckor från emissionsbeslutet.
  • Att för en tecknad aktie ska betalas 100 kronor och en överkurs med 100 kronor, tillsammans 200 kronor i pengar. Överkursen ska tillföras överkursfonden.
  • Att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
  • Att förbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (hembudsklausul) ska gälla för de nya aktierna.

§ 6. Aktieteckning
Undertecknade tecknar härmed följande antal aktier:

Nyemission

§ 7. Stämman avslutades
Bolagsstämman förklarades vara avslutad.

Nyemission

 

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar