Konvertibler

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier

Denna information handlar om de fall när ett aktiebolag vill genomföra en emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier.

Vad är en konvertibel?

Ett bolags aktiekapital kan ökas på ett antal olika sätt. En möjlighet som bolaget har är att besluta om att emittera konvertibler. En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) sin fordran mot aktier i bolaget.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det finns möjlighet att utfärda så kallade tvingande konvertibler vilka kännetecknas av att det alltid föreligger konverteringsskyldighet. Konvertering kan i dessa fall påkallas antingen av konvertibelinnehavaren eller bolaget. Bestämmelsen utesluter inte heller att villkoren utformas på så sätt att konverteringsskyldigheten växlar mellan parterna under olika tidsperioder eller att frågan om vem som har rätt att begära konvertering görs beroende av särskilda emissionsvillkor.

Om villkoren för konvertibeln inte omfattas av konverteringsskyldighet, finns alltid möjligheten att få tillbaka sina utlånade pengar i stället för att utnyttja sin rätt att konvertera när skulden förfallit till betalning.

Det kan vara så att bolagets aktier vid tiden för konvertering är mindre värda än det pris innehavaren av konvertibeln enligt villkoren skulle fått betala för aktierna.

En konvertibel kan vara ställd till en viss person, till innehavaren eller till ”viss man eller order”. Den kan alltså utgöra antingen ett enkelt eller löpande skuldebrev.

Ett bolag får inte besluta om att emittera konvertibler förrän bolaget registrerats. När ett bolag beslutat att ge ut konvertibler ska detta registreras av Bolagsverket.

Varför ger man ut konvertibler?

Att ge ut konvertibler är ett sätt för bolaget att skaffa kapital genom att låna pengar på särskilda villkor. Bolaget kan t.ex. låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån eftersom innehavaren till konvertibeln samtidigt får rättigheter till aktier. Bolaget kan också vilja erbjuda nya grupper, t.ex. ledningen eller anställda, att bli aktieägare på ett sätt som uppfattas som förmånligt för alla parter.

Aktiekapitalet får inte ökas på ett sätt som strider mot bolagsordningen. Om aktiekapitalet i bolagsordningen är angivet till ett fast belopp får beslut om utgivande av konvertibler således inte fattas, såvida inte bolagsordningen samtidigt ändras. Detsamma gäller om bolagsordningen anger ett lägsta och högsta aktiekapital och ökningen innebär att det angivna maximikapitalet överskrids. Finns det mer än ett aktieslag i bolaget, får ett emissionsbeslut inte leda till att det högsta antalet eller den högsta andelen aktier av ett visst slag som får finnas enligt bolagsordningen överskrids.

Vilka kan fatta beslut?

Beslut om att ge ut konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier kan fattas av:

 • bolagsstämman (direkt),
 • styrelsen, efter bemyndigande i förväg från bolagsstämman eller
 • styrelsen, med godkännande från bolagsstämman i efterhand.

För bolagsstämmans beslut räcker det normalt med enkel majoritet. Beslutet ska alltså biträdas av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I de fall emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen eller om bolagsstämman beslutat om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är beslutet giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bemyndigande

Bolagsstämman får bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler under förutsättning att emissionen kan ske utan att bolagsordningen behöver ändras. Styrelsen kan i ett sådant bemyndigande ges rätt att besluta om att avvika från den normala företrädesrätten.

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om bemyndigande ska styrelsen i förväg upprätta ett förslag till beslut. Av detta förslag ska det särskilt framgå om styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det ska även anges om styrelsen ska kunna besluta om emission som sker mot apportegendom, med kvittning eller andra villkor. Förslaget ska också innehålla uppgift om den tid, före nästa årsstämma, inom vilken bemyndigandet kan utnyttjas.

Styrelsen ska hålla detta förslag tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om bemyndigande ska prövas.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande ska innehålla samma uppgifter som styrelsens förslag. Bemyndigandet ska genast anmälas för registrering till Bolagsverket och måste vara registrerat innan styrelsen kan utnyttja det och besluta om emission.

Företrädesrätt

Normalt har aktieägarna företrädesrätt till konvertiblerna i förhållande till det antal aktier de äger. Detta gäller om konvertiblerna ges ut mot betalning i pengar eller ska betalas genom kvittning. Företrädesrätten för tidigare aktieägare gäller inte om betalning ska ske med apportegendom. Om någon annan t.ex. allmänheten eller personalen ska ha företräde ska detta anges specifikt i beslutet. Styrelsen kan besluta om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Vissa riktade emissioner

För publika aktiebolag och dotterbolag till publika bolag gäller även bestämmelserna i 16 kap. ABL. Om beslutet att ge ut konvertibler riktar sig exempelvis till en styrelseledamot eller VD i det emitterande bolaget måste beslutet fattas eller godkännas av bolagsstämman i det emitterande bolaget. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upprätta ett förslag

Om bolagsstämman ska besluta om emission av konvertibler ska styrelsen i förväg upprätta ett förslag till beslut om emission. Om förslaget väcks av någon annan ska denna förslagsställare upprätta förslaget i enlighet med dessa bestämmelser. Styrelsen ska hålla förslaget tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman.

Även i de fall styrelsen beslutar om emission ska den i förväg upprätta ett förslag till beslut.

Beslut fattade på extra bolagsstämma eller av styrelsen

I de fall årsredovisningen inte ska behandlas på bolagsstämman som beslutar om emissionen eller då styrelsen fattar beslutet ska följande handlingar bifogas till förslaget:

 • kopia av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande aktiebolagets vinst eller förlust,
 • kopia av revisionsberättelsen,
 • en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, och
 • ett yttrande undertecknat av bolagets revisor rörande styrelsens redogörelse.

Dessa handlingar, tillsammans med förslaget, ska hållas tillgängliga för aktieägarna och styrelsen under minst två veckor närmast före den bolagsstämma eller det styrelsemöte där frågan om emission ska prövas.

Även om dessa handlingar inte har hållits tillgängliga för aktieägarna kan en extra bolagsstämma besluta att ge ut konvertibler under förutsättning att samtliga aktieägare var närvarande på stämman och att alla röstade för beslutet.

Beslut om utgivande av konvertibler

Beslut om emission av konvertibler ska innehålla följande:

 • det belopp eller högsta belopp som bolaget ska låna eller det lägsta och högsta lånebeloppet,
 • konvertiblernas nominella belopp (beloppet av den skuld som bolaget kommer att ha till konvertibelns innehavare. Det nominella beloppet ska vara detsamma för samtliga konvertibler i emissionen.),
 • det belopp som ska betalas för varje konvertibel (teckningskursen) och räntefot,
 • den företrädesrätt att teckna konvertibler som aktieägarna eller någon annan ska ha eller vem som annars ska få teckna konvertibler,
 • inom vilken tid teckning av konvertibler ska ske. I de fall aktieägarna ska ha företrädesrätt får inte teckningstiden understiga två veckor från det att underrättelsen (se nedan) har skett. Om samtliga aktieägare varit företrädda på bolagsstämman får teckningstiden i dessa fall inte understiga två veckor från beslutet. I avstämningsbolag räknas tiden från avstämningsdagen,
 • vid överteckning, den fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för konvertibler som inte har tecknats med företrädesrätt,
 • inom vilken tid de tecknade konvertiblerna ska betalas eller, för avstämningsbolag, att teckning ska ske genom betalning,
 • det maximala belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med,
 • utbytesförhållandet mellan konvertiblerna och de nya aktierna (konverteringskursen). Konverteringskursen måste minst motsvara tidigare registrerade aktiers kvotvärde. Den kan dock i vissa fall vara lägre om mellanskillnaden ska täckas genom betalning med pengar vid konverteringen,
 • inom vilken tid konvertering får begäras (ska läsas mot bakgrund av den nya möjligheten att ge ut tvingande konvertibler),
 • från vilken tidpunkt (det räkenskapsår) de nya aktierna ska ge rätt till utdelning.

I förekommande fall ska beslutet om konvertibler innehålla uppgift om:

 • att kuponger som hör till aktiebreven ska användas som emissionsbevis,
 • att överskjutande teckningsrätter ska säljas enligt 11 kap. 9 §,
 • avstämningsdagen, om bolaget är avstämningsbolag och aktieägare ska ha företrädesrätt att delta i emissionen. Får inte sättas tidigare än en vecka från dagen för beslutet,
 • att konvertiblerna ska betalas med apportegendom eller att de ska tecknas med kvittningsrätt,
 • övriga särskilda villkor för det lån bolaget tar genom emissionen,
 • bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser inom sig att innan teckningstiden börjar löpa besluta om lånebelopp. Det vill säga det belopp som ska betalas för varje konvertibel, räntefot, konverteringskursen samt sådana villkor som avses i punkten 5 (se ovan). Ett sådant bemyndigande får lämnas endast om konvertiblerna ska noteras vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Om bolaget är ett avstämningsbolag, och aktieägarna ska ha företrädesrätt, ska bemyndigandet utformas så att villkoren beslutas senast den dag som infaller tre dagar före avstämningsdagen,
 • de nya aktiernas aktieslag, om det i bolaget finns eller kan ges ut aktier av olika slag,
 • att bolagsordningen innehåller förbehåll om hembud, samtycke, förköp, omvandling till aktier av annat slag eller inlösen av aktier,
 • övriga särskilda villkor för konvertering.

Uppgifter om apportegendom och kvittning

Styrelsens redogörelse
I de fall konvertiblerna ska kunna tecknas mot betalning med apportegendom ska beslutet kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen. Redo- görelsen ska undertecknas av minst halva styrelsen.

Redogörelsen ska innehålla uppgift om:

 • hur värdet på apportegendomen har bestämts,
 • vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som har beaktats vid värderingen,
 • det värde som apportegendomen beräknas komma att tas upp till i balansräkningen, och
 • antalet aktier i bolaget eller annan ersättning som ska lämnas för apportegendomen.

Innebär förslaget att en konvertibel ska kunna tecknas av någon som har en fordran på bolaget och denne ska ha rätt att betala konvertibeln genom kvittning mot fordringen, ska redogörelsen innehålla följande uppgifter:

 • vem som har fordringen (fordringsägaren),
 • fordringens belopp och
 • hur stort belopp av fordringen som ska kvittas.

Även denna redogörelse ska undertecknas av minst halva styrelsen.

Revisorsgranskning

Den redogörelse som styrelsen upprättar enligt ovan ska granskas av en eller flera revisorer. Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Ett, av revisorn, undertecknat yttrande ska bifogas till beslutet.

I det fall det avser apportegendom ska det av yttrandet framgå att:

 • apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet och
 • apportegendomen inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget.

Revisorn ska även:

 • beskriva apportegendomen,
 • ange vilken metod som använts vid värderingen, och
 • ange om det varit särskilda svårigheter att uppskatta värdet på egendomen.

Styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande ska hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om emission ska prövas.

Underrättelse

Om aktieägare ska ha företrädesrätt att delta i emission av konvertibler ska bolagsstämmans beslut om emission genast skickas till aktieägare, vars postadress är känd för bolaget. Detsamma gäller beslut som styrelsen fattat på grund av ett tidigare lämnat bemyndigande. Även i de fall styrelsen beslutat om emission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, ska aktieägarna med företrädesrätt underrättas om styrelsens beslut. Undantag från skyldigheten att skicka dessa underrättelser gäller om samtliga aktieägare varit företrädda vid den bolagsstämma som beslutat om emissionen. Inte heller i de fall bolaget är ett avstämningsbolag behöver någon underrättelse skickas.

När ska anmälan ske?

Anmälan om registrering av konvertibler ska ske inom sex månader från beslutet.

Om det är fråga om ett bemyndigande ska detta genast anmälas för registrering. Ett bemyndigande gäller som längst till nästa årsstämma. Innan beslutet om bemyndigande registrerats får styrelsen inte besluta om emission. När sedan styrelsen utnyttjat sitt bemyndigande och beslutat om emission av konvertibler ska detta anmälas för registrering inom sex månader från beslutet.

Om styrelsen fattat beslutet under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, måste anmälan om registrering ske inom ett år från styrelsens beslut om emission. Stämman ska då också ha godkänt beslutet.

Om någon anmälan för registrering av konvertibler inte har gjorts inom föreskriven tid upphör beslutet att gälla.

Teckning av konvertibler

Teckning av konvertibler ska göras på en särskild teckningslista som innehåller beslutet om emission. Till teckningslistan ska en kopia av bolagsordningen och de för stämman framlagda handlingarna bifogas.

Om alla konvertibler tecknas av de som har rätt till det vid den bolagsstämma som beslutat om emissionen, kan teckningen göras i protokollet. För att en sådan teckning ska vara giltig fordras att samtliga tecknare med sina underskrifter i protokollet bekräftar att teckning skett och att det vid underskriften exakt anges hur många konvertibler var och en tecknat sig för.

I ett avstämningsbolag kan beslutas att teckning ska ske genom betalning. I dessa fall ska emissionsbeslutet, bolagsordningen och de för stämman framlagda handlingarna hållas tillgängliga hos bolaget.

När teckningen har avslutats beslutar styrelsen om hur konvertiblerna ska tilldelas.

Betalning för konvertibler

Den som tecknar sig för (köper) konvertibler får betala med:

 • kontanter,
 • apportegendom eller
 • kvittning av fordran mot bolaget.

Betalning med kontanter sker genom insättning på ett särskilt konto som bolaget har öppnat för ändamålet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Betalning med apportegendom sker genom att egendomen avskiljs för att ingå i bolagets egendom. Om konvertiblerna ska betalas med apportegendom ska en revisor avge ett yttrande över betalningen.

Betalning för tecknade konvertibler i ett publikt bolag får numera ske direkt till bolaget. För att styrka en sådan betalning ska en auktoriserad eller godkänd revisor avge ett yttrande där denne intygar att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade konvertibler.

För ett publikt bolag finns det också möjlighet för styrelsen att i vissa fall tillåta kvittning av skulder på grund av aktieteckning trots att inte emissionsbeslutet innehåller bestämmelse om kvittning. Bolagsstämman kan i dessa fall begränsa styrelsens rätt att utnyttja detta genom särskilda villkor i emissionsbeslutet. Om sådana villkor ska gälla ska dessa tas med i förslaget respektive beslutet.

För att kvittning ska kunna medges i ett publikt bolag krävs att:

 • det inte strider mot emissionsbeslutet,
 • styrelsen finner det lämpligt och
 • kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.

Delregistrering

Det finns en möjlighet att registrera en del av en emission av konvertibler. Detta förfarande innebär kort att man delar upp registreringen av emissionen i olika steg i stället för att anmäla hela emissionen vid ett och samma tillfälle. För att en sådan registrering ska kunna genomföras krävs att de konvertibler som registreras är till fullo betalda och att dessa minst motsvarar det lägsta belopp som emissionen av konvertibler omfattar. Det krävs också att det belopp som ska betalas för tecknade och tilldelade konvertibler uppgår till minst det belopp som bestämts för emissionen. Den här bestämmelsen öppnar en möjlighet för bolag att registrera konvertiblerna efterhand som betalning för dessa flyter in.

Förfarandet vid konvertering till nya aktier

Vid konverteringen byter konvertibelinnehavaren ställning i förhållande till bolaget, från borgenär till aktieägare. Vid konverteringen överförs aktiebolagets skuld till aktiekapitalet och, i den utsträckning konvertering har skett till en kurs som överstiger aktiernas kvotvärde, till överkursfonden.

Vid konvertering ska de nya aktierna genast föras in i aktieboken och medför därigenom rösträtt även om betalning och registrering inte har skett. I avstämningsbolag ska anmälan genast göras till VPC AB (den centrala värdepappersförvararen) om att konvertering skett. I de fall konvertiblerna har getts ut i pappersform ska de förses med en anteckning om konverteringen.

Styrelsen ska senast tre månader efter det att tiden för konvertering löpt ut anmäla till Bolagsverket hur många aktier som konverterats och till fullo betalats. Om konverteringstiden är längre än ett år ska anmälan om antalet konverterade aktier göras senast tre månader efter varje räkenskapsårs utgång, under vilket konvertering skett. Samma emission kan ge upphov till konvertering vid flera tillfällen och därmed till flera registreringar.

För att konverteringen ska kunna registreras krävs att en revisor intygar att bolaget för varje aktie som har lämnats i utbyte har tillförts ett vederlag som minst motsvarar kvotvärdet av de tidigare aktierna.

Anmälan för registrering av utgivande av konvertibler

Använd gärna blanketten Emissionsanmälan, utgivande av konvertibler, aktiebolag, 825 som finns på Bolagsverkets webbplats.

En anmälan ska:

 • ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från beslutet. För styrelsens beslut under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, gäller att beslutet måste anmälas inom ett år från styrelsens beslutsdatum,
 • innehålla bolagets organisationsnummer,
 • ange det maximala belopp som aktiekapitalet kan ökas med genom konvertering,
 • inom vilken tid konvertering kan ske,
 • innehålla en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen har bestämts så att bolaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som erläggs vid konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde.
 • om anmälan avser en emission på vilken 16 kap. ABL är tillämplig, gällande bestämmelser om vissa riktade emissioner i publika bolag och dotterbolag till publika bolag, så ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits,
 • vara undertecknad av en styrelseledamot eller verkställande direktör,
 • vara åtföljd av registreringsavgiften.

Bilagor som alltid ska följa med anmälan om konvertibler som betalas med kontanter:

 • en bestyrkt kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
 • bestyrkta kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett,
 • bankintyg i original från en svensk bank eller bank eller kreditinstitut inom EES (översatt till svenska). Svenskt bankintyg ska vara undertecknat av två banktjänstemän. Bankintyg från EES-området i övrigt undertecknas enligt det aktuella landets lagstiftning. Bankintyget ska ta upp vad som betalats för konvertiblerna inklusive en eventuell överkurs. Det får inte vara utfärdat före emissionsbeslutet eller
 • revisorsyttrande i original om att full och godtagbar betalning har lämnats för konvertiblerna. Möjligheten till revisorsintyg gäller enbart för publika bolag.

Bilagor som alltid ska följa med anmälan om konvertibler som betalas med apportegendom eller genom kvittning:

 • en bestyrkt kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
 • bestyrkta kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett,
 • bestyrkta kopior av styrelsens redogörelse för apportklausul eller kvittningsklausul och revisorernas yttrande över respektive redogörelse,
 • bestyrkta kopior av avtal om apport eller kvittning samt
 • ett yttrande undertecknat i original, från en auktoriserad eller godkänd revisor, om konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Av detta yttrande ska det framgå:
  • att all egendom har tillförts bolaget,
  • att apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet,
  • att apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget,
  • en beskrivning av apportegendomen,
  • vilken metod som använts vid värderingen och
  • om det varit särskilda svårigheter att uppskatta värdet på egendomen.

Bilagor som i förekommande fall ska följa med anmälan om konvertibler

 • Emissionsprospekt (ett exemplar). Ett prospekt ska upprättas när finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Det finns dock en rad undantag från kravet att upprätta prospekt. Reglerna kring detta finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det är Finansinspektionen som granskar och godkänner prospekt.
 • Den nya bolagsordningen, om en sådan har antagits i samband med emissionsbeslutet.
 • Bestyrkt kopia av protokoll från bolagsstämman som utvisar bolagsstämmans godkännande i efterhand i det fall emissionsbeslutet fattats av styrelsen.

Anmälan om delregistrering
Om en del av en emission har registrerats i ett tidigare ärende och bolaget nu inkommer med en ytterligare anmälan som avser samma emission gäller ett förenklat förfarande. I dessa fall räcker det att anmälan innehåller uppgift om det emissionsbeslut som anmälan grundar sig på samt antalet tecknade och tilldelade konvertibler som nu anmäls för registrering.

Till anmälan ska bifogas bankintyg eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom EES, revisorsyttrande angående apportegendom eller, i fråga om publika bolag, ett revisorsyttrande i original om att full och godtagbar betalning har lämnats för konvertiblerna.

Anmälan för registrering av bemyndigande

Anmälan kan göras på blanketten Bemyndigande för emissioner, aktiebolag, 824 som finns på Bolagsverkets webbplats.

En anmälan ska:

 • göras genast (styrelsen kan inte fatta ett beslut om emission innan bemyndigandet registrerats),
 • innehålla bolagets organisationsnummer,
 • vara undertecknad av styrelseledamot eller verkställande direktör samt
 • vara åtföljd av registreringsavgiften.

Bilagor till anmälan om bemyndigande
En kopia av bolagsstämmoprotokollet.

Anmälan för registrering av konvertering till aktier

Anmälan kan göras på blanketten Emissionsanmälan, konvertering/aktie- teckning, aktiebolag, 827 som finns på Bolagsverkets webbplats.

En anmälan ska:

 • skickas in senast tre månader efter det att tiden för att utnyttja konverteringsrätten har gått ut; om konverteringstiden är längre än ett år ska anmälan göras senast tre månader efter utgången av varje räkenskapsår under vilken konvertering skett,
 • innehålla bolagets organisationsnummer,
 • innehålla uppgift om vilket beslut om emission av konvertibler som konverteringen grundar sig på,
 • vara undertecknad av styrelseledamot eller verkställande direktören samt
 • vara åtföljd av registreringsavgiften.

Bilagor till anmälan om konvertering

 • Intyg i original från auktoriserad eller godkänd revisor om att bolaget för varje aktie som lämnats i utbyte, har tillförts ett vederlag som minst motsvarar kvotvärdet av tidigare registrerade aktier.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar