Redovisning av aktiekapital i euro

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det är möjligt för bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och utländska företags filialer i Sverige att ha sin redovisning i euro i stället för i kronor. Det är företaget som tar ställning till om det ska ha sin redovisning i euro. Ändringen ska registreras hos Bolagsverket.

Övergång till euro för aktiebolag

I ett aktiebolag ska aktiekapitalet vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Om aktiebolaget övergår till redovisning i euro, måste också aktiekapitalet räknas om och anges i euro. Omräkningen ska ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken (ECB) fastställt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om ett aktiebolag ska gå över till euro sker det i följande steg:

 1. Bolagsstämman beslutar om att gå över till euro och att anta en ny bolagsordning. I den nya bolagsordningen måste det då finnas en tydlig bestämmelse om att euro ska vara bolagets redovisningsvaluta, till exempel: ”Bolaget ska ha sin redovisning i euro.”
 2. Ändringen av bolagsordningen anmäls till Bolagsverket. Beslutet att ändra bolagsordningen får verkan först från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter registreringen. Bolaget bör därför fatta beslut och anmäla ändringen i god tid innan det nya räkenskapsåret börjar löpa. Om Bolagsverket inte hinner registrera ändringen av bolags- ordningen innan dess, får ändringen verkan först från och med därpå följande räkenskapsår.
 3. Bolagsverket räknar om aktiekapitalet till euro. Omräkningen görs enligt ECB:s växelkurs den sista svenska bankdagen under föregående räkenskapsår.
 4. Bolagsverket utfärdar en särskild registeruppgift som skickas till bolaget. Registeruppgiften visar omräkningskursen och aktiekapitalet angivna i euro.
 5. När ändringen är registrerad, ska styrelsen lägga fram de förslag till följdändringar av bolagsordningen som är nödvändiga. Det ska ske senast till den första ordinarie bolagsstämman som inträffar efter att beslutet om byte av redovisningsvaluta fått verkan. Följdändringarna gäller främst aktiekapitalgränserna som fortfarande står angivna i kronor i bolagsordningen.
 6. Bolagsstämman beslutar om följdändringarna av bolagsordningen och ser till att dessa anmäls till Bolagsverket.
 7. Bolagsverket registrerar ändringen av bolagsordningen.

Övergång till euro för ekonomiska föreningar

Reglerna för ekonomiska föreningar liknar de för aktiebolag. Övergången sker i följande steg:

 1. Föreningsstämman beslutar om att gå över till euro. I de nya stadgarna måste det då finnas en tydlig bestämmelse om detta, till exempel: ”Föreningen ska ha sin redovisning i euro.”
 2. Ändringen av stadgarna anmäls till Bolagsverket. Den får verkan vid ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet. Men det är viktigt att komma ihåg att ändringen då också måste ha registrerats hos Bolagsverket. Föreningen måste därför fatta beslut och anmäla ändringen i god tid innan det nya räkenskapsåret börjar löpa. Om Bolagsverket inte hinner registrera ändringen innan dess saknar den verkan.
 3. Bolagsverket uppger den aktuella omräkningskursen och skickar ett särskilt bevis om detta till föreningen.
 4. Styrelsen ska lägga fram nödvändiga förslag till följdändringar av stadgarna senast till den första ordinarie föreningsstämman efter övergången till euro. Följdändringarna gäller främst bestämmelserna om medlemsinsatsernas storlek som fortfarande står angivna i kronor i stadgarna, och som därför måste räknas om och anges i euro. Eventuella förlagsinsatser ska inte räknas om. Stadgarnas uppgifter om förlagsinsatser ska anges i den ursprungliga valutan.
 5. Föreningsstämman beslutar om följdändringarna. Styrelsen anmäler dessa till Bolagsverket.
 6. Bolagsverket kontrollerar att föreningen använt rätt omräkningskurs när de angett de nya medlemsinsatserna och registrerar sedan ändringen av stadgarna.

Anmälan till Bolagsverket

Använd gärna blanketten Ändringsanmälan, aktiebolag, 817. För att anmäla ändring av stadgar kan du använda blanketten Ändringsanmälan, ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening, 914. Blanketter finns på Bolagsverkets webbplats.

Bilagor till anmälan
Aktiebolag som anmäler ny bolagsordning ska skicka in en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet och ett exemplar av hela den nya bolagsordningen tillsammans med anmälan.

När en ekonomisk förening anmäler nya stadgar ska en bestyrkt kopia av föreningsstämmoprotokollet och två exemplar av de nya stadgarna skickas med anmälan.

Tidpunkten för byte till euro

Byte av redovisningsvaluta får bara ske vid ingången av ett nytt räkenskapsår.

I årsredovisningen

Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räken- skapsåret räknas om till euro. Den växelkurs som fastställts av ECB den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret ska tillämpas. Den omräknade balansräkningen utgör ingående balans för det nya räkenskapsåret. I koncernredovisningen ska beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning.

Vid fusion

Fusion får ske bara om bolagen eller de ekonomiska föreningarna som ska gå samman har samma redovisningsvaluta.

Vid nyregistrering

Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska ha sin redovisning i euro redan från bildandet ska det framgå av förslaget till bolagsordning eller stadgar. Aktiekapitalet ska anges i euro.

Återgång till redovisning i kronor

Om företaget har bytt redovisningsvaluta en gång krävs ett tillstånd från Skattemyndigheten innan man får byta igen. Även ett beslut om att gå tillbaka till kronor (den förra valutan) ska ske genom ändring av bolagsordningen eller stadgarna. Beslutet får verkan från och med ingången av det räkenskapsår som följer närmast efter beslutet.

Vid återgång från euro till kronor kan det omräknade aktiekapitalet i ett aktiebolag bli mindre än de 100 000 kronor respektive 500 000 kronor som krävs. Om så är fallet måste bolaget anmäla ökning av aktiekapitalet inom sex månader. Om Bolagsverket inte får in en sådan anmälan inom den tiden inleds ett likvidationsförfarande.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar