Resultatbudget

Resultatbudgeten är en mycket viktig budget eftersom den visar på företagets långsiktiga överlevnad. I den sammanställs företagets beräknade intäkter och kostnader för att visa företagets budgeterade resultat för ett verksamhetsår. Siffrorna i budgeten är exklusive moms.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Intäkter minus kostnader ger företagets resultat

Normalt görs budgeten för ett verksamhetsår men det är helt upp till företaget att bestämma vilken period som man vill budgetera. Det finns företag som gör ”rullande” budgetar d.v.s. man ser alltid minst 12 månader framåt. Ett riktigt ”genomgripande” budgetarbete görs dock bara någon gång per år.

Som nystartat företag är det lämpligt att budgetera både startåret och andra årets verksamhet. Visst är osäkerheten stor men den är ändå betydligt mindre än om ingen budget görs alls.

Strukturen på resultatbudgeten är mycket enkel:
 

+ Intäkter
Kostnader

= Resultatet

 

Om det budgeterade resultatet blir negativt får företaget fundera på olika lösningar för att ändra på detta – innan det är för sent. Kostnaderna kanske kan minskas, t.ex. billigare lokal, förhandla sig till bättre inköpspriser. Intäkterna kan ökas genom att t.ex. priset ändras så att marginalen blir större, förändringar i sortimentet. Som du förstår är budgetering till för att se vad som kan tänkas hända under vissa beräknade förutsättningar och företaget får tid att vidta olika åtgärder.

Att visa ett positivt resultat är nödvändigt om företaget ska överleva på sikt. På kort sikt – i ett uppbyggnadsskede – kan dock företagets resultat vara negativt. Hur länge detta kan fortgå beror på hur länge finansiärer är beredda att skjuta till kapital.

För ett nystartat företag är det nödvändigt att ha en väl genomarbetad resultatbudget att visa upp för eventuella långivare. De vill självklart veta om de vågar låna ut pengar till företaget.

Då företagets ställer upp sin budget är det viktigt att fundera på vilka poster som ska användas, med andra ord vilka inkomster och vilka utgifter kommer att uppstå under året.

Exempel
En enkel budgetuppställning för Blomsterfröjd AB år 2014.

Resultatbudget för Blomsterfröjd AB år 2014

 
INTÄKTER    
Försäljning snittblommor 440 000  
Försäljning krukväxter 160 000  
Försäljning krukor 18 000  
Försäljning blomsterarrangemang 52 000  
Försäljning övrigt 15 000  
Försäljning summa 685 000  
     
KOSTNADER VAROR    
Inköp snittblommor 210 000  
Inköp krukväxter 50 000  
Inköp krukor 5 000  
Inköp förpackningsmaterial 12 000  
Inköp övrigt 14 000  
Inköp summa 291 000 42 %
     
Bruttovinst (marginal) 394 000 58 %
     
KOSTNADER ÖVRIGA    
Personal (lön, arbetsgivaravgifter) 250 000  
Lokal (hyra, el mm) 60 000  
Försäkring 5 000  
Telefon 4 000  
Bokföring och revision 9 000  
Marknadsföring och reklam 18 000  
Räntekostnader 3 000  
Avskrivningar 5 000  
Diverse kostnader 10 000  
Övriga kostnader summa 364 000  
     
RESULTAT FÖRE SKATT 30 000  

 

Lämna en kommentar