Tillämpning av regler

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Räkenskapsår

Det finns alltså tre fastställda tolvmånadersperioder utöver kalenderår som aktiebolag och andra företag kan använda, den 1 maj – 30 april, den 1 juli – 30 juni eller den 1 september – 31 augusti (3 kap. 1 § bokföringslagen).

Bolagets första räkenskapsår

För ett nybildat aktiebolag omfattar det första räkenskapsåret tiden från och med att bolaget har registrerats hos Bolagsverket till och med räkenskapsårets bokslutsdag, som framgår av bolagsordningen. Detta gäller oavsett när verksamheten i bolaget påbörjas. Det första räkenskapsåret kan vara kortare än tolv månader eller förlängas, dock högst till arton månader. Oavsett periodens längd måste bokslut ske på bokslutsdag enligt bolagsordningen.

Exempel 1
Bolaget har registrerats den 15 juni år 1.

Räkenskapsåret enligt bolagsordningen är den 1 januari – 31 december.

Första räkenskapsåret utgörs av perioden den 15 juni år 1 – 31 december år 1.

När registreringsdagen är den 15 juni år 1 kan räkenskapsåret inte förlängas till den 31 december år 2 eftersom artonmånadersgränsen då skulle överskridas.

Exempel 2
Bolaget har registrerats den 15 juli år 1.

Räkenskapsåret enligt bolagsordningen är den 1 januari – 31 december.

Första räkenskapsåret utgörs av perioden den 15 juli år 1 – 31 december år 1 eller, efter beslut av bolagsstämman om förlängning, den 15 juli år 1 – 31 december år 2. Förlängning till arton månader är möjligt i detta fall.

Räkenskapsår i svensk koncern

Aktiebolag som ingår i samma koncern ska ha gemensamt räkenskapsår. Bokföringsnämnden har uttalat sig om koncernbegreppet i Allmänna råd BFNAR 2002:12. Även vid koncernanpassning måste registrering av nytt räkenskapsår ske hos Bolagsverket innan det kan tillämpas, se exempel 3. Det bör nämnas att även andra företagsformer än aktiebolag kan ingå i en koncern, t.ex. handelsbolag.

Exempel 3
Ett bolag (A) har räkenskapsåret den 1 september – 31 augusti 2006. Den 20 augusti 2006 köps aktierna i bolaget (A) av bolag (B) som ingår i en koncern med kalenderår som räkenskapsår. På bolagsstämma i bolag A den 15 september 2006 beslutas att bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (koncernanpassning).

Handlingarna lämnas in till Bolagsverket där registrering sker.

Bolaget (A) är skyldigt att upprätta bokslut för räkenskapsåret den 1 september 2005 – 31 augusti 2006, eftersom bolagsstämman hållits efter den gällande bokslutsdagen, den 31 augusti 2006. Bolaget (A) måste efter registreringen också upprätta bokslut för tiden den 1 september – 31 december och därmed sker en anpassning till det räkenskapsår som gäller för koncernen, dvs. i detta fall kalenderår.

Utländsk koncern med svenskt dotterbolag

Vid anpassning av ett svenskt dotterbolag till ett utländskt moderbolag gäller följande. Vid omläggning till kalenderår krävs inte tillstånd. Då ett svenskt dotterbolag i en utländsk koncern önskar ändra sitt räkenskapsår till ett brutet räkenskapsår, alltså till den 1 maj – 30 april, den 1 juli – 30 juni eller den 1 september – 31 augusti, krävs att Skatteverket efter prövning av ansökan medger detta. Om ett företag vill använda annan tolvmånadersperiod krävs synnerliga skäl och medgivande av Skatteverket enligt 3 kap. 2 § bokförings-lagen.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar