Anmälan

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Anmälan till Bolagsverket i god tid

Beslut om ändring av räkenskapsår måste fattas genom ändring av bolagsordningen och på en bolagsstämma före det löpande räkenskapsårets utgång. Enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen får en ändring av bolagsordningen inte verkställas förrän den registrerats i Bolagsverkets aktiebolagsregister.

Registrering

Bolagsverket rekommenderar att bolaget inte börjar tillämpa det nya räkenskapsåret förrän registrering har skett. Anmäl därför ändringen till Bo-lagsverket i god tid. Eftersom det är viktigt med snabb registrering bör anmälan om ändrat räkenskapsår inte innehålla andra beslut i bolaget som ska registreras. Exempelvis anmälningar om ändrat företagsnamn (firma) och ökning av aktiekapitalet (emission) måste ofta kompletteras varför handläggningen kan dra ut på tiden. Sådana kombinerade anmälningar kan då innebära att omläggning av räkenskapsåret inte kan genomföras som planerat.

Följande handlingar och uppgifter ska bifogas vid anmälan för registrering av nytt räkenskapsår hos Bolagsverket:

 • Anmälan vilken ska vara undertecknad av en styrelseledamot eller av VD. Anmälan ska innehålla bolagets organisationsnummer.
   
 • Registreringsavgift ska betalas samtidigt med anmälan. Glöm inte att ange bolagets organisationsnummer vid inbetalningen.
   
 • Adress och telefonnummer till bolagets kontaktperson i ärendet.
   
 • En bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokoll där beslut om att ändra bolagsordningen framgår.
   
 • I beslutet eller anmälan bör noga anges vilken räkenskapsperiod (s.k. omläggningsår) som bolaget önskar tillämpas vid ändringen av räkenskapsåret (t.ex. 1 januari 2006 – 30 juni 2007).
   
 • Om koncernförhållande åberopas bör moderbolagets företagsnamn och organisationsnummer framgå av röstlängden i det fall dotterbolaget ska ändra räkenskapsår.
   
   
 • Om det är moderbolaget som ska ändra räkenskapsår ska dotterbolagets namn och organisationsnummer anges i anmälan.
   
 • Ett exemplar av bolagsordningen i dess nya lydelse.
   
 • Skatteverkets tillstånd till omläggning av räkenskapsår, om detta krävs.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar