Ska du bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus så behövs i många fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd.

En byggfelsförsäkring är idag obligatorisk när det gäller nybyggnad av småhus. Bygger du ett fritidshus så avgör byggnadsnämnden i kommunen om du måste teckna en sådan försäkring. Du måste själv begära att de ska pröva frågan. Vid till- och ombyggnadsarbeten ska kommunens byggnadsnämnd vid bygganmälan alltid pröva om byggfelsförsäkring behövs. Du behöver alltså inte själv begära prövning.

Byggfelsförsäkringen kostar för ett vanligt hus cirka 15 000 - 20 000 kr och ger ett försäkringsskydd under 10 år för fel i entreprenaden. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar nye ägaren över försäkringsskyddet.

Färdigställandeskyddet krävs för samma arbeten som kräver byggfelsförsäkring, förutom vid självbyggeri. Den täcker kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformad som en försäkring eller bankgaranti.

Så fort du påbörjar byggnation ska du också teckna en vanlig villaförsäkring för huset. Det finns moment i försäkring som är viktiga redan från början såsom t.ex. rättsskyddet eller ansvarskyddet.

Sammanfattning av dagens regler
Här är en sammanfattning av vad som idag gäller för byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd:

Hustyp Vid nybyggnad Vid ombyggnad
Flerbostadshus Byggfelsförsäkring ska alltid finnas Byggnadsnämnden avgör behovet
Småhus (entreprenör utför arbetena) Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska alltid finnas Byggnadsnämnden avgör behovet av båda
Småhus (självbyggeri) Byggfelsförsäkring behövs inte från och med 2 maj 2011. Färdigställandeskydd behövs ej. Byggnadsnämnden avgör behov av byggfelsförsäkring. Färdigställandeskydd behövs ej.


Ändrade regler

Från 2 maj 2011 undantogs självbyggare från kravet på byggfelsförsäkring.

Lagen om byggfelsförsäkring är också under översyn. Ett utredning finns med förslag om att byggfelsförsäkring inte längre ska vara obligatorisk, men det är osäkert om och i så fall när den leder till ny lagstiftning.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012