Strukturerade produkter

Under senare år har ett stort antal nya sparprodukter som innehåller flera olika delar, dykt upp på marknaden. Aktieindexobligationer är den vanligaste formen av dessa så kallade strukturerade produkter. De utfärdas ofta av värdepappersbolag.

Andra benämningar kan vara SPAX, aktieobligationer, kreditkorgsobligationer, räntekorgsobligationer, valutakorgsobligationer och så vidare beroende på vilket underliggande tillgångsslag som bestämmer obligationens avkastning.

En indexobligation beskrivs ofta som bestående av en obligation och en option. En annan, mer korrekt, beskrivning är att indexobligationen är en obligation med variabel kupong. Kupongens storlek är beroende på utvecklingen av en annan tillgångs prisutveckling, ett exempel på en sådan tillgång kan vara aktier, aktieindex eller fonder. Indexobligationernas nominella belopp är fast och skall återbetalas vid löptidens utgång (”obligationsdelen”). På så vis har indexobligationen en begränsad förlustrisk jämfört med till exempel aktier och investeringsfonder. Ersättningen som investeraren får på återbetalningsdagen (”kupongen”) beräknas utifrån utvecklingen i ett finansiellt index eller en korg av värdepapper. Indexet eller korgen kan bestå av aktier, obligationer, valutor eller andra tillgångar som handlas på de finansiella marknaderna.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012