Följande material från Bolagsverket.

Räkenskapshandlingar för utländska filialer i Sverige

Filialen ska ha en egen bokföring skild från det utländska företaget. Det finns vissa skillnader när det gäller hur bokföringen ska avslutas och offentliggöras mellan filialer där det utländska företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och de som inte gör det.

Tidpunkt för ingivande

Räkenskapshandlingarna för både filialen och det utländska företaget ska skickas in inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse har lagts fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår har utgått.

Sammanfattning av reglerna

Reglerna om upprättande och ingivande av räkenskapshandlingar kan samman- fattas så här:

Filial till företag inom EES som är jämförbart med aktiebolag:

  • Bokföringen avslutas med ett årsbokslut.
  • Skickas till Bolagsverket? Nej, inte för filialen men årsredovisningen för det utländska företaget ska skickas in.

Filial till företag inom EES som inte är jämförbart med aktiebolag:

  • Bokföringen avslutas med en årsredovisning.
  • Skickas till Bolagsverket? Ja, både filialens och det utländska företagets årsredovisning.

Filial till företag utanför EES:

  • Bokföringen avslutas med en årsredovisning.
  • Skickas till Bolagsverket? Ja, både filialens och det utländska företagets årsredovisning.

Filialer till företag inom EES

Om det utländska företaget är jämförbart med ett aktiebolag, ska filialens bokföring avslutas med ett årsbokslut upprättat enligt bokföringslagen. Revisorn ska granska årsbokslutet, bokföringen och VD:s förvaltning. Revisions- berättelsen ställs till filialens VD. Årsbokslutet ska vara undertecknat av filialens VD.

Filialen ska varje år skicka in en bestyrkt kopia av det utländska företagets årsredovisning (eller motsvarande) och revisionsberättelse till Bolagsverket. Det utländska företagets handlingar behöver bara skickas in om de är offentliga i hemlandet. Filialens årsbokslut ska inte skickas in.

För filialer till företag inom EES som inte motsvarar aktiebolag gäller samma regler som för filialer till företag utanför EES, se nästa stycke.

Filialer till företag utanför EES

Om det utländska företaget, oavsett företagsform, finns utanför EES ska filialens bokföring avslutas med en årsredovisning upprättad enligt årsredovisningslagen. Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. Revisionsberättelsen ska ställas till filialens VD och det är också han eller hon som ska skriva under årsredovisningen. Något fastställelseintyg på filialens årsredovisning krävs inte eftersom någon bolagsstämma inte existerar i filialer.

Filialen ska varje år skicka in en bestyrkt kopia av både sin egen och det utländska företagets årsredovisning (eller motsvarande) och revisionsberättelse till Bolagsverket. Det utländska företagets handlingar behöver bara skickas in om de är offentliga i hemlandet.

Bank- och försäkringsfilialer

Beträffande bank- och försäkringsfilialer gäller i allmänhet samma regler som ovan, dvs. reglerna styrs främst av om det utländska företaget är registrerat inom EES-området eller inte. Här tillämpas dock lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. För årsbokslut gäller även bokföringslagen.

Språk

De räkenskapshandlingar som skickas in för filialen ska vara upprättade på svenska eller översatta till svenska.

Räkenskapshandlingarna för det utländska företaget ska enligt filiallagen vara upprättade på svenska eller översatta till svenska. Bolagsverket godtar dock även att de är upprättade på (eller översatta till) engelska, danska eller norska.

Avregistrering och vite

Bolagsverket har möjlighet att, utan anmälan, avregistrera filialen om några räkenskapshandlingar för filialen eller det utländska företaget inte skickats in till Bolagsverket för något av de två senaste räkenskapsåren.

Bolagsverket har även möjlighet att vid vite förelägga VD:n för filialen att skicka in räkenskapshandlingarna, om de inte har skickats in inom föreskriven tid. Eftersom filiallagen anger att räkenskapshandlingarna ska vara upprättade på eller översatta till svenska, har Bolagsverket möjlighet att ta med även det kravet i vitesföreläggandet.

Källa: Bolagsverket