Avskrivning

Avskrivning är ett begrepp som företaget använder då det ska periodisera en tillgång över flera verksamhetsår. Under hur många år som avskrivningen ska delas upp på beror av den ekonomiska livslängden. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För varje årlig avskrivning minskar tillgången i värde, för att till slut få värdet noll.  Trots att tillgången i bokföringen är värderad till noll behöver det inte innebära att tillgången inte har något värde. En avskriven maskin med värdet noll kanske kan säljas på en begagnatmarknad. Vid en sådan försäljning gör företaget en så kallad realisationsvinst

Det motsatta kan också inträffa, det vill säga att en tillgång säljs innan alla avskrivningsperioder är genomförda. Om försäljningsvärdet är lägre än det kvarvarande bokförda värdet har företaget gjort en realisationsförlust.
 

Exempel

Ett glasmästeri har köpt en ny bil som de använder då de är ute och monterar fönster. Bilens ekonomiska livslängd är 5 år. Priset är 200 000 kr. Inköpet sker den 15 maj.

Företagets utgift för inköp av bil blir 200 000 kr under året. Bilens ekonomiska livslängd är 5 år vilket innebär att kostnaden (förbrukningen av tillgången bil) blir 40 000 kr per år d.v.s. avskrivningen blir 40 000 kr per år. Företagets verksam- hetsår överensstämmer med kalenderår.
 

År Utgift Avskrivning Bilens värde vid års-
skiftet, den 31/12
1 200 000 40 000 160 000
2   40 000 120 000
3   40 000 80 000
4   40 000 40 000
5   40 000 0

 

Avskrivningsmetoder

Den vanligaste metoden är linjär avskrivning, där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Metoden är den överlägset vanligaste, bland annat för att den är enkel att administrera. Bokföringsprogrammen har färdiga funktioner för att beräkna avskrivningen, ofta varje månad.

Vid degressiv avskrivning är avskrivningarna störst under de första åren och minskar mot slutet av avskrivningstiden. Fördelen med denna metod är att den ofta speglar den verkliga värdeminskningen på en tillgång.

Progressiv avskrivning innebär motsatsen, att avskrivningarna ökar efterhand. Denna metod kan vara lämplig för tillgångar med lång livslängd och med obetydlig teknisk utveckling.

Produktionsberoende avskrivning, slutligen, innebär att avskrivningen varierar efter den uppskattade framtida produktionen eller utnyttjandet av tillgången.
 

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder

Lämna en kommentar