Avskrivning av konkurs

En konkurs kan avslutas på två sätt:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det ena sättet är när tingsrätten fastställer hur utdelningen ska ske i konkursen.

Det andra är att tingsrätten beslutar om avskrivning av konkursen och att detta beslut vunnit laga kraft (sker tre veckor efter beslutet om det inte överklagats).

Om konkursförvaltaren i sin utredning finner att konkursboets tillgångar inte räcker till att betala konkurskostnaderna anmäler han detta till tingsrätten. Tingsrätten skall då besluta om avskrivning av konkursen. Sker detta blir det ingen utdelning till någon fordringsägare.

Innan tingsrätten fattar beslutet om att avskriva konkursen ska i normalfallet gäldenären ha beedigat bouppteckningen, d.v.s. gått ed på att det som står där är riktigt, och att konkursförvaltaren har lämnat in sin förvaltarberättelse. Har tingsrätten tidigare beslutat om bevakningsförfarande får inte konkursen avskrivas förrän efter bevakningstidens utgång.

Är det en konkurs utan bevakning måste konkursförvaltaren kontakta samtliga kända borgenärer så att de är införstådda med att han tänker lämna in en anmälan till tingsrätten att en avskrivning bör ske. I vissa fall kan en avskrivning initieras av tingsrätten, dock efter att konkursförvaltaren hörts, för att kostnaderna för konkursen ska begränsas.

Läs mer om:
konkurs

Lämna en kommentar