Brottsbalken

Brottsbalken (1962:700) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Brottsbalken består av tre avdelningar.

 • Den första innehåller allmänna bestämmelser.[1]
 • Den andra, som har rubriken Om brotten, innehåller en uppräkning av de olika brotten, en så kallad brottskatalog.[2] De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten.
 • Den tredje, som fått rubriken Om påföljderna, innehåller en uppräkning av de påföljder, i dagligt tal straff, som kan följa när brott är bevisat och lagföring skett i domstol.[3] Dessa är böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Den innehåller även riktlinjer för vad som är försvårande omständigheter respektive förmildrande omständigheter samt regler om när påföljd bortfaller. Här finner man även regler om förverkande av egendom, företagsbot och övervakningsnämnder.

De olika brotten i brottskatalogen är i sin tur uppdelade på ett ”normalbrott” och i anslutning till detta ofta ett grovt brott och ett ringa brott.

Som exempel kan nämnas stöld. Om stölden skett

 • efter intrång i bostad
 • om den avsett sak som någon bar på sig
 • om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel
 • om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art
 • om gärningen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada

är detta kriterier på att stölden ska bedömas som grov.

Är stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för snatteri.

Noter

 1. Första avdelningen
 2.  Andra avdelningen
 3. Tredje avdelningen

Läs mer om:
Civilrätt
Straffrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar