Civilrätt

Civilrätt är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. Till offentlig rätt räknas bland annat statsrätten, förvaltningsrätten, liksom också straffrätten. Man brukar definiera skillnaden på så sätt att civilrätten handlar om förhållandet direkt mellan enskilda personer (till vilka också räknas en juridisk person), medan den offentliga rätten handlar om förhållandet mellan enskilda och det allmänna (staten). Gränsen är numera lite flytande: när en kommun till exempel sluter ett avtal, anses kommunen inte handla som en företrädare för staten, utan agerar som den självständiga juridiska person den är. Avtalet är således civilrättsligt. Samtidigt måste dock kommunen följa offentligrättsliga regler avseende vem som är behörig att sluta avtal m.m. Principiellt håller dock ännu den grundläggande distinktionen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Civilrätten är mycket omfattande. Till civilrättens underavdelningar hör bl.a. obligationsrätt, familjerätt, allmän fastighetsrätt (den speciella fastighetsrätten är i huvudsak offentlig rätt), sakrätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Den gemensamma kärnan utgörs av avtals- och skadeståndsrätten, eftersom enskilda träder i ett rättsförhållande till varandra genom att sluta avtal eller genom att utanför avtalsförhållanden skada varandra.

Benämningen civilrätt stammar från det romerska uttrycket ”ius civile” och erinrar om den romerska rättens stora betydelse för den juridiska utvecklingen. En synonym är ibland ordet ”privaträtt” (jämför också engelskans private law; civil law betecknar på engelska även en grupp av kontinentaleuropeiska rättsordningar)

Läs mer om:
Straffrätt
Brottsbalken

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar