Dotterbolag

Ett dotterbolag är en beteckning på ett bolag som kontrolleras av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern. Flera dotterbolag betecknas sinsemellan som systerbolag. Samtliga bolag som ägs direkt eller via andra dotterbolag betecknas gemensamt som dotterbolag till moderbolaget, beteckningar som dotterdotterbolag eller liknande används normalt inte.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För att ett bolag som betecknas som ett dotterbolag krävs att ett annat bolag har bestämmande inflytande. Många gånger kan ett dotterbolag vara helägt av sitt moderbolag varvid koncernförhållandet är lätt att identifiera och fastslå. Om ett bolag kontrollerar mer än 50 % av rösterna på årsstämma eller motsvarande beslutande organ eller via avtal eller andra förhållande självständigt kan utöva bestämmande inflytande anser ett moder-dotterbolagsförhållande föreligga. Bolag vari ett annat bolag har ett väsentligt ägande men inte kan utöva bestämmande inflytande betecknas som intressebolag.

Moderbolag, huvudbolaget i en koncern, innehar antingen mer än 50 % av bolagets aktier, eller har ensamrätt av bolagets rösträtt. Bolag som styrs och kontrolleras av moderbolag kallas dotterbolag och tillsammans bildar det en koncern.

Koncern, är en associationsrättslig term för en sammanslutning av företag till en ekonomisk enhet. Det grundas på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolagen.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar