Ensamrätt till företagsnamn

Du kan få skydd för ditt företagsnamn antingen genom registrering eller genom inarbetning. Ensamrätten innebär att den som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Registrering

Registrering är det vanligaste och enklaste sättet att skydda ditt företagsnamn. Nästan alla företagsformer måste ha ett företagsnamn registrerat för sin verksamhet. Registrering av företagsnamn görs hos Bolagsverket för alla näringsdrivande företag utom stiftelser. För information om registrering av namn för stiftelser kan du vända dig till länsstyrelsen i ditt län.

För att ett företagsnamn ska kunna registreras måste det uppfylla grundkravet på särskiljningsförmåga, det vill säga att det får inte vara beskrivande för verksamheten.

Dessutom får företagsnamnet inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller varumärke, eller strida mot någon annan bestämmelse i firmalagen eller i annan lag.
 

Inarbetning

Förutom genom registrering, kan du även få ensamrätt till ett företagsnamn genom inarbetning. Inarbetning innebär att du använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på din verksamhet.

Det är dock inte tillräckligt att en mindre skara människor känner igen företagsnamnet, utan för att du ska anses ha inarbetat ett namn måste det vara känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

Denna så kallade omsättningskrets består inte bara av befintliga kunder utan består av alla personer och företag som kan vara potentiella kunder. Omsättningskretsen kan därför se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilken inriktning den har.

Det finns ingen bestämd gräns för hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till ett företagsnamn för att det ska anses inarbetat. Som riktlinje nämns ibland att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen skulle kunna vara tillräckligt. Det är dock bara en riktlinje och kan variera mycket från fall till fall.
 

Ett inarbetat namn måste kunna intygas

Den som påstår sig ha en inarbetad ensamrätt till ett företagsnamn måste själv kunna bevisa det. Det kan du göra genom att visa upp intyg från till exempel kunder, leverantörer och branschorganisationer om att namnet är inarbetat.

Vidare bör du visa var och hur länge företagsnamnet använts, gärna tillsammans med exempel på användningen, till exempel i form av annonser, kataloger och broschyrer. Även omfattningen av användningen är av betydelse, vilket du kan visa genom omsättningssiffror och uppgifter om marknadsföringskostnader knutna till företagsnamnet.

Att använda sig av marknadsundersökningar kan många gånger vara ett bra bevismedel, eftersom resultatet av en sådan undersökning på ett tydligt sätt kan visa hur stor del av omsättningskretsen som känner till företagsnamnet. Nackdelen är att sådana undersökningar ofta kan vara kostsamma.

Eftersom det kan vara svårt att bevisa en inarbetad ensamrätt, är det oftast bättre att registrera det företagsnamn du vill skydda. En registrerad ensamrätt kan lättare styrkas både vad gäller företagsnamnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och i vilken omfattning namnet är skyddat.
 

Läs mer om:
Företagsformer
 

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar