Företagsformer

Enskild Firma är den vanligaste och enklaste formen av företag. Skulle du vilja starta tillsammans med någon/några andra är Handelsbolag (HB) en bra form. Ett Aktiebolag (AB) bildas av en eller flera personer och kräver en insats, ett aktiekapital, på minst 50 000 kronor. För att ta tillvara medlemmars intressen finns möjligheten att starta en Ekonomisk Förening.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ännu en möjlighet har under de senaste åren dykt upp vad avser företagsform. Filial av ett Ltd (limited) bolag är en filial till ett Engelskt aktiebolag och förhåller sig precis som ett AB i Sverige. Stora fördelen är att i England är minsta kravet till aktiekapital 1£, så vill du ha ett aktiebolag utan att behöva investera 50 000 kronor är det kanske företagsformen för dig/er. Observera att Brexit kan förändra spelreglerna i framtiden.

En filial behöver inte ha sitt ”moderbolag” i England. Det går att registrera i andra EU-länder också.

Vill du kunna jämföra olika företagsformer på ett överskådligt sätt: Snabbfakta
 

Företagsformer

Innan du väljer under vilken företagsform du vill driva ditt företag, finns det ett antal krav som måste vara uppfyllda för att du skall få driva näringsverksamhet.

För det första måste du och dina eventuella kompanjoner (så kallade fysiska personer) försäkra i er anmälan att ni inte är försatta i konkurs eller att ni har förmyndare. Om man inte fyllt 16 år får man inte själv driva ett företag. Bor du i utlandet men vill driva en enskild firma i Sverige måste du registrera en person som bor i Sverige som ansvarig för verksamheten. För att bilda ett Aktiebolag är kravet att du/ni bor inom EU.

Det finns två viktiga begrepp som man måste förstå och det är fysisk respektive juridisk person.

En fysisk person är helt enkelt en vanlig person som man säger är rättskapabel, d.v.s. hon/han får träffa avtal, kan vara part i en rättegång, kan ha både skulder och tillgångar. Kort sagt, personen ifråga kan ta ansvar och svara för sig själv.

En juridisk person är också rättskapabel, men en juridisk person är ett företag, en förening etc. Det är alltså företaget som träffar avtal, kan vara part i en rättegång, kan ha skulder och äga tillgångar. Föra att kunna genomföra detta företräds företaget av människor.
 

Enskild Firma

Enskild firma är den enklaste formen av företagande och bedrivs av en fysisk person, t.ex. du. Den som driver företaget kallas enskild näringsidkare. Det är ganska lätt att bilda en enskild firma och kostnaden för detta är inte så stor. I den enskilda firman är det näringsidkaren som är personligt ansvarig för alla firmans förpliktelser. Han/hon är också bokföringsskyldig men normalt finns inga krav på att ha revisor. Intäkterna deklareras i en bilaga till den vanliga självdeklarationen.
 

Handelsbolag

Om minst två personer har kommit överens om att gemensamt driva en rörelse kan de bilda ett handelsbolag. Även ett handelsbolag är lätt att bilda och det är de enskilda bolagsmännen som kommer överens om det krävs någon kapital- insats. Handelsbolaget är en juridisk person men trots detta är den enskilde bolagsmannen personligen ansvarig för bolagets alla förpliktelser. Det är viktigt att komma ihåg att om någon har en fordran på företaget kan han kräva betalning av beloppet hos vem som helst av bolagsmännen, d.v.s. ett solidariskt ansvar råder. I denna företagsformen är det mycket viktigt att upprätta ett Kompanjonavtal där olika saker regleras.
 

Kommanditbolag

Är en företagsform som i väldigt mycket liknar ett handelsbolag. I ett kommanditbolag är minst en av delägarna personligt ansvarig för företagets förpliktelser. Den eller de som är personligt ansvariga kallas komplementärer. Andra delägare som bara ansvarar för det belopp de satsat i företaget kallas kommanditdelägare. Denna företagsform är lämplig om det finns personer som vill satsa kapital i företaget men inte aktivt vill deltaga i företagets verksamhet och inte vara personligt ansvarig för företagets skulder.
 

Aktiebolag

Kan bildas av en eller flera. Dessa personer kallas stiftare och bildar aktiebolaget vid en konstituerande bolagsstämma. För att kunna registrera ett aktiebolag krävs att stiftarna/ägarna satsar ett minimibelopp om minst 50 000 kronor (gäller från 2010-04-01, tidigare var det 100 000 kr). De andelar som respektive ägare har i företaget kallas aktier. Aktiebolaget är en juridisk person och aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder och den enda risken som tas är att det satsade kapitalet kan ”försvinna”. I små aktiebolag är det vanligt att ägaren/ägarna kan få lämna panter, ha borgensåtaganden, för att få låna pengar i en bank. Dessa är man personligt ansvarig för. Det finns två typer av aktiebolag, privata och publika.
 

Ekonomisk Förening

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer i syfte att driva en verksamhet som är till gagn för medlemmarna. För att starta en ekonomisk förening krävs inget grundkapital. En ekonomisk förening är en juridisk person. Medlemmarnas risktagande är bara den insatta medlemsavgiften. Något som är viktigt att komma ihåg är att varje medlem har en röst. En ekonomisk förening måste utse en styrelse och föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
 

Filial

En svensk filial har samma rättigheter och fungerar precis som ett svenskt AB. Filialen har samma rättigheter och skyldigheter som ett vanligt svenskt AB, det vill säga betalar skatt, momsredovisar, behöver ha revisor och så vidare. Precis som när man startar ett vanligt AB kan företaget börja sin verksamhet direkt efter att bolaget (filialen) registrerats hos Bolagsverket, registreringsavgiften är inbetald och att bolaget fått sitt svenska organisationsnummer. Filial är underställd aktiebolagslagen, vilket gör att de två bolagsformerna är likställda.

Filialen är en juridisk person och aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder och den enda risken som tas är att det satsade kapitalet kan ”försvinna” – precis som ett vanligt AB.

Lämna en kommentar