Enskild firma, enskild näringsverksamhet

Enskild firma (enskild näringsverksamhet) är den enklaste formen av företagande och bedrivs av en fysisk person. Den som driver företaget kallas enskild näringsidkare. En enskild firma kan registreras hos Bolagsverket, men normalt behövs inte detta. Det räcker med att ansöka om F-skatt hos Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande material från Bolagsverket.

Enskild firma

En enskild näringsverksamhet innebär att du som privatperson driver och ansvarar för din rörelse. Du är själv personligen ansvarig för att avtalen hålls och skulderna betalas, men du måste ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Det finns inget krav på startkapital i en enskild näringsverksamhet. I de allra flesta fall finns inget krav på revisor som granskar verksamheten, men det kan ändå vara klokt att ha en kunnig ekonomisk rådgivare.

Om du driver ditt företag som enskild näringsverksamhet kan du ha anställda. Du kan dock inte anställa din make eller maka. Om ni båda arbetar i företaget får ni i stället dela vinsten mellan er. Sambor med gemensamma barn jämställs med makar.

När du driver enskild näringsverksamhet blir ditt personnummer också företagets identitetsbeteckning och du kallas för en enskild näringsidkare.

Du kan, men behöver normalt inte, registrera företaget hos Bolagsverket. Om du gör det har företagsnamnet skydd i det län där du är registrerad. Förutom namnskyddet kan det finnas fler anledningar att registrera företaget hos Bolagsverket. Exempelvis kan det vara nödvändigt att vara registrerad om ditt företag deltar vid offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd för att driva viss verksamhet.

Tänk på: Du som driver enskild näringsverksamhet har inte lön från din verksamhet. Som enskild näringsidkare betalar du skatt på verksamhetens nettointäkt. Nettointäkten beräknas utifrån vinsten. På nettointäkten betalar du inkomstskatt och egenavgifter. Det är också på nettointäkten som Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst.

 

Enskild näringsidkare, nyregistrering

Företagsformen enskild näringsidkare kallas ibland enskild firma. Den innebär att en fysisk person (en människa) själv driver och står för sin rörelse. Ett företag som drivs på detta sätt är inte en juridisk person och näringsidkaren är därför personligt ansvarig för till exempel att avtalen hålls och skulderna betalas. En enskild näringsidkare kan ha anställda.

Registrering hos Bolagsverket har flera fördelar

I en del fall ska en enskild näringsidkare ansöka om registrering hos Bolagsverket innan verksamheten påbörjas. Men i många fall är det frivilligt med registrering. Se nedan under rubriken Registreringsskyldighet. En registrering har flera fördelar. En registrering utgör en bra grund för ett skydd av företagsnamnet. En registrering underlättar också för kunder, leverantörer, myndigheter och andra att hitta och komma i kontakt med företaget. Leverantörer och banker kan också kräva att du visar upp ett registreringsbevis.

Registrering för skatt

På www.skatteverket.se finns mer information, bland annat om den registrering som företagare ska göra hos Skatteverket för skatt, moms och arbetsgivaravgifter.

Elektronisk registrering

Via e-tjänsten www.verksamt.se kan du skicka in din ansökan elektroniskt. I stället för underskrift använder du en e-legitimation.

Observera att anmälan om prokurist eller föreståndare samt intyg från förmyndare eller överförmyndare (i de fall detta krävs) måste skickas till Bolagsverket med vanlig post, det kan inte skickas elektroniskt.

Registrering länsvis

Bolagsverkets registrering sker i handelsregistret för det län där verksamheten finns. Skyddet för företagsnamnet gäller i länet. Se vidare under rubriken Skyddsregistrering.

Personnummer som identitetsnummer

Näringsidkaren använder sitt personnummer som identitetsnummer och får alltså inte något särskilt organisationsnummer. Se även under rubriken Bosatt utomlands.

Revisor

En enskild näringsidkare måste normalt inte ha en revisor. Större företag är dock skyldiga att utse en kvalificerad revisor och anmäla denne till Bolagsverket för registrering. Läs mer om vilka företag som räknas som större, under rubriken Registreringsskyldighet.

Företagsnamnet

För att ett företagsnamn ska kunna godkännas får det inte vara för allmänt, t.ex. enbart beskriva verksamheten.

Det får inte heller vara för likt ett föreslaget eller registrerat företagsnamn för någon annan i samma bransch. Detsamma gäller varumärken i jämförbara klasser.

Företagsnamnet får inte vara osant i förhållande till det geografiska område som företaget hör till eller den verksamhet som företaget bedriver. Det får inte innehålla beteckningar för vissa internationella organisationer eller upphovs- rättsligt skyddade benämningar.

Vanligen kan man inte ta in någon annans efternamn i företagsnamnet.

Ett företagsnamn för en enskild näringsidkare ska inte innehålla någon beteckning för någon annan företagsform eller typ av organisation. Det finns också flera begränsningar i firmalagen och i andra lagar.

Variera förslagen

Lämna gärna flera förslag på företagsnamn. Låt dem bli så olika som möjligt. När du skickar in fler än ett förslag prövar vi dem i den ordning du lämnat dem. Observera att vi registrerar det första förslag som kan godkännas utan att först kontakta dig.

Exempel på olika typer av företagsnamn

 • Fantasiord: Cajin
 • Fantasiord + verksamhetsord: Wertex Plåt
 • Förnamn och efternamn + verksamhetsord: Bo Alms Snickeri
 • Initialer + verksamhetsord: CK Båt
 • Geografisk benämning + verksamhetsord: Storgatans Tobak

I Näringslivsregistret på www.bolagsverket.se/snr kan du se vilka företagsnamn som redan finns registrerade. Du kan också kontakta Bolagsverket per telefon för att preliminärt kontrollera om det föreslagna namnet kan förväxlas med namnet på något annat företag.

Även om det föreslagna företagsnamnet inte finns i Bolagsverkets register innebär det inte säkert att det går att registrera. På telefon görs inte en fullständig bedömning enligt firmalagens regler utan endast en snabbsökning. Beställ därför aldrig trycksaker och skyltar m.m. förrän företagsnamnet är registrerat.

Verksamhet

När du skickar in din ansökan måste du ange vilken verksamhet du ska syssla med. Verksamheten måste preciseras till bransch. Skriv t.ex. handel med barnkläder, inte bara handel.

Exempel på hur verksamheten kan anges

 • Handel med skor.
 • Bilverkstad.
 • Systemering och programmering inom IT-branschen.

Bifirma

Det är möjligt att registrera ett särskilt företagsnamn, en s.k. bifirma, för en viss del av verksamheten. En bifirma får aldrig avse hela verksamheten. Den får heller inte användas för så stor del av verksamheten att den framstår som en parallell till huvudfirman. När bifirman används vid firmateckning ska även företagsnamnet för hela verksamheten anges.

Skyddsregistrering

Företagsnamnet kan registreras för flera län där verksamheten är avsedd att drivas, så kallad skyddsregistrering. Detta kostar en extra avgift per län.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan. I ett företag som drivs av en enskild näringsidkare är det endast näringsidkaren själv som kan vara firmatecknare. Se vidare under rubrikerna Fullmakt, Prokura och Underåriga.

Fullmakt

Många gånger kan det vara praktiskt att låta en annan person göra bankärenden och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som bara gäller för detta. Blanketter för sådana fullmakter brukar finnas på bankkontoren och på posten. Bolagsverket registrerar inte dessa fullmakter. Om du däremot vill att någon ska få göra ”allt” i företaget kan du utse denna person till prokurist, se under rubriken Prokura.

Föreståndare

Om en person bosatt utomlands vill driva verksamhet i Sverige, måste det finnas en person bosatt i Sverige som ansvarar för verksamheten. Denna person kallas föreståndare. Reglerna finns i filiallagen. Föreståndaren ska anmälas till Bolagsverket.

Registreringsskyldighet

Gränsvärden för när ett företag betraktas som större
Ett företag som uppfyller mer än ett av följande tre villkor betraktas som större och måste registreras i handelsregistret.

 • Medelantalet anställda i företaget ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 50.
 • Företagets redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 25 miljoner kronor.
 • Företagets redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Gränsvärdesregeln kallas ibland för 50/25/50-regeln. Bokföringsnämnden ger ut råd om hur gränsvärdena ska beräknas. Gränsvärdena framgår bland annat av 6 kapitlet 1 § bokföringslagen.

Så gott som alla enskilda näringsidkare kan anmäla sig för registrering hos Bolagsverket. Förutsättningen är att verksamheten drivs yrkesmässigt. Med detta menas att den ska ha en viss varaktighet och drivas i vinstsyfte. Även de fall där överskottet går till något ideellt ändamål räknas hit.

Vissa är skyldiga att skicka in en ansökan innan verksamheten påbörjas. Den som inte gör det kan drabbas av böter.

Det är näringsidkaren själv som måste bedöma om han eller hon ska anmäla sig för registrering till Bolagsverket eller inte.

Underåriga

Personer under 18 år är underåriga (omyndiga). För underåriga finns begränsningar. För barn som står under vårdnad av sina föräldrar är dessa förmyndare. Om barnet står under den ena förälderns vårdnad är den ensam förmyndare. Om en underårig inte har någon förmyndare utser tingsrätten en sådan.

Personer under 16 år
Den som inte har fyllt 16 år får inte vara enskild näringsidkare.

Personer som är 16-18 år
Den som har fyllt 16 men inte 18 får vara enskild näringsidkare om förmyndarna och överförmyndaren i kommunen ger sitt tillstånd. Den underårige registreras som innehavare. Förmyndarnas och överförmyndarens tillstånd ska finnas i ansökan eller som en bilaga.

Prokura

Med prokura menas en allmän fullmakt (handelsfullmakt) som ställs ut för en person som kallas prokurist. Prokuristen har behörighet att företräda näringsidkaren och teckna firman i allt som gäller näringsidkarens rörelse. Behörigheten att vara prokurist har dock några inskränkningar. Prokuristen får inte utan särskilt bemyndigande överlåta näringsidkarens fasta egendom eller tomträtt. Han får inte heller ansöka om inteckning eller upplåta rättighet i bolagets fasta egendom eller tomträtt. En skriftlig prokura medför rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och myndigheter.

En prokura kan även ges till flera personer på ett sådant sätt att den endast kan användas av dem gemensamt (kollektivprokura).

En prokurist behöver inte vara registrerad hos Bolagsverket för att prokuran ska gälla men det är praktiskt för näringsidkaren och den som gör affärer genom honom. En inskränkning i prokuran, till exempel att den endast skulle gälla bankärenden eller viss bestämd egendom registreras inte.

Extra bilaga eller uppgifter vid prokura
Vid ansökan om registrering av en prokurist ska prokuran skickas in i original eller bestyrkt kopia om det är frågan om en skriftlig prokura.

För särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det med en redogörelse för innehållet i ansökan. Vi ska också ha in personuppgifter på prokuristen och hans (av en person) bevittnade namnteckning i original.

Bosatt utomlands

Den som är bosatt utomlands (inte folkbokförd i Sverige) och bedriver näringsverksamhet i Sverige måste ha en föreståndare för verksamheten. Föreståndaren är ansvarig för verksamheten i Sverige och ska vara bosatt (folkbokförd) här i landet. Han eller hon får inte vara underårig, i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare enligt föräldrabalken. Anmälan om vem som är föreståndare och en fullmakt för denne (i bestyrkt kopia) ska skickas in till Bolagsverket innan verksamheten kan påbörjas. Föreståndarens bevittnade namnteckning ska finnas med.

Krav på näringsidkaren

Den som vill registrera sig som enskild näringsidkare får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Underskrift och bevittning

Ansökan ska alltid skrivas under av näringsidkaren (och om det är aktuellt, av förmyndarna). Namnteckningsprov för eventuella prokurister ska skickas med. Namnteckningen från näringsidkaren ska vara bevittnad av en person. Detta gäller också prokuristers namnteckningsprov (om sådana ska registreras).

Avgifter

Registreringsavgiften ska skickas in samtidigt som du skickar in din ansökan. Avgiften för nyregistrering hittar du på Bolagsverkets webbplats.

Om du betalar på posten eller banken, eller via din internetbank, ska du skriva det först föreslagna företagsnamnet på inbetalningskortet eller meddelande- raden.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar