Enskild firma, ändring, avregistrering och avveckling

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Enskild näringsidkare, ändring och avregistrering

Företagsformen enskild näringsidkare kallas ibland enskild firma. Den innebär att en fysisk person (en människa) själv driver och står för sin rörelse. Ett företag som drivs på detta sätt är inte en juridisk person och näringsidkaren är därför personligt ansvarig för till exempel att avtalen hålls och skulderna betalas. En enskild näringsidkare kan ha anställda.

Ändring av registrerade uppgifter

När uppgifter som finns registrerade har ändrats måste detta anmälas till Bolagsverket. Det kan t.ex. gälla förändringar av verksamheten eller en ny adress.

Skicka din ändringsanmälan elektroniskt

Via e-tjänsten www.verksamt.se kan du skicka in din ändrings- anmälan elektroniskt. I stället för underskrift använder du en e-legitimation. Observera att anmälan om ändring av prokurist, föreståndare eller intyg från förmyndare/överförmyndare (i de fall detta krävs) måste skickas till Bolagsverket med vanlig post, det kan inte skickas elektroniskt.

Adressen till företaget eller näringsidkaren

Det sker inte någon automatisk överföring av adressuppgifter till Bolagsverket från Skatteverket eller andra myndigheter. En adressändring måste därför alltid göras direkt till Bolagsverket.

Ändring av prokurist

Med prokura menas en allmän fullmakt (handelsfullmakt) som ställs ut för en person som kallas prokurist. Prokuristen har behörighet att företräda bolaget och teckna firman i allt som gäller bolaget.

Vid ansökan om ändring av en prokurist ska prokuran skickas in i original eller som bestyrkt kopia om det är frågan om en skriftlig prokura. För särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det med en redogörelse av innehållet.

Bolagsverket ska också ha in personuppgifter om prokurister och hans (av en person) bevittnade namnteckning i original.

Ändring av efternamn

Vid ändring av efternamn ska näringsidkarens namnteckning skickas in. Namnteckningen ska vara i original och bevittnad av en person.

Ändring av företagsnamnet

Om du vill ändra ditt företagsnamn, lämna då gärna flera förslag på nytt namn. Låt dem bli så olika som möjligt. När du skickar in fler än ett förslag prövar Bolagsverket dem i den ordning du lämnat dem. Observera att Bolagsverket registrerar det första förslag som kan godkännas utan att först kontakta dig.

I Bolagsverkets Näringslivsregistret kan du se vilka företagsnamn som redan finns registrerade. Du kan också kontakta dem per telefon för att preliminärt kontrollera om det föreslagna namnet kan förväxlas med namnet på något annat företag. Tänk på att även om det föreslagna företagsnamnet inte finns i Bolagsverkets register innebär det inte säkert att det går att registrera. På telefon kan de inte göra en fullständig bedömning enligt firmalagens regler utan gör endast en snabbsökning. Beställ därför aldrig trycksaker och skyltar m.m. förrän det nya företagsnamnet är registrerat.

Flyttning till annat län

Flytt av företaget till ett annat län innebär att företaget avregistreras i det län där det har drivits och nyregistreras i ett annat län. Detta räknas som en ändring och alltså ska inte blanketten för avregistrering användas i detta fall.

Efter att ändringen har registrerats är företagsnamnet bara skyddat i det nya län där verksamheten bedrivs. I vissa fall kan du bli tvungen att byta företagsnamn eftersom det sedan tidigare kan finnas ett identiskt eller förväxlingsbart företagsnamn i det nya länet.

Bifirma

Det är möjligt att registrera ett särskilt företagsnamn, en s.k. bifirma, för en viss del av verksamheten. En bifirma får aldrig avse hela verksamheten. Den får heller inte användas för så stor del av verksamheten att den framstår som en parallell till huvudfirman. När bifirman används vid firmateckning ska även företagsnamnet för hela verksamheten anges.

Föreståndare

Om en person som är bosatt utomlands vill driva verksamhet i Sverige, måste det finnas en person bosatt i Sverige som ansvarar för verksamheten. Denna person kallas föreståndare. Reglerna finns i filiallagen. Föreståndaren ska anmälas till Bolagsverket.

Skyddsregistrering

Företagsnamnet kan registreras i flera län där verksamheten är avsedd att drivas, så kallad skyddsregistrering. Detta kostar en extra avgift per län.

Avregistrering

Om företaget ska avregistreras ska detta anmälas till Bolagsverket för registrering. Det samma gäller om företaget ombildas och drivs vidare i en annan företagsform. Anmälan om avregistrering kostar ingenting.

Avgifter

Registreringsavgiften ska skickas in samtidigt som du skickar in din ansökan.

Om du betalar på posten eller banken, eller via din internetbank, ska du skriva följande uppgifter på inbetalningskortet eller meddelanderaden: Ändring av enskild näringsidkare och ditt personnummer.

Avveckla enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare kan avvecklas genom likvidation eller konkurs. Efter avslutad avveckling ska den enskilda näringsidkaren avregistreras. Detta ska anmälas till Bolagsverket.

Om den enskilda näringsidkarens verksamhet ska ombildas och drivas vidare i en annan företagsform ska detta också anmälas för registrering.

Anmälan om avregistrering kostar ingenting.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar