Fondsparande

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad är en fond?

Fonder har olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av värdepapper (t.ex. svenska aktier) som fonden skall placera i. Placeringsinriktningen framgår av varje fonds fondbestämmelser dvs. de bestämmelser som anger hur fonden skall förvaltas. Om fonden placerar i olika typer av värdepapper (t.ex. aktier och obligationer) skall det av fondbestämmelserna framgå i vilka proportioner som placeringarna skall göras. Fondens tillgångar består av värdepapper och likvida medel som ännu inte har använts för att köpa värdepapper och/eller pengar som man fått in vid försäljning av värdepapper.

Ett fondbolag förvaltar fonden, vilket innebär att man efter analyser av de marknader som ingår i fondens placeringsinriktning köper och säljer värdepapper för att fondens tillgångar och avkastning på sikt skall öka. Fondbolaget skall också löpande informera fondandelsägarna om utvecklingen av fonden samt kostnader som belastats varje enskild andelsägares innehav. Fondbolaget lämnar också information till Skattemyndigheten som underlag för beskattning av fondandelsägaren. Fondbolaget har sin ekonomi skild från fondens. Ett särskilt förvaringsinstitut, som agerar oberoende från fondbolaget, har hand om fondens tillgångar. Vid en konkurs i ett fondbolag kommer fondens förmögenhet, d.v.s. värdet av fondandelsägarnas samlade tillgångar (värdepapper och kontanta medel), att finnas intakt i förvaringsinstitutet.
 

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar