Fondsammanläggning

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sammanläggning och delning av fond m.m.

Sammanläggning av fonder 
Om en fond, t.ex. genom otillräckligt nysparande, inte kan förvaltas på ett rationellt och ekonomiskt sätt kan fonden läggas samman med en annan fond. En sådan sammanläggning med en annan fond förutsätter tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd för sammanläggning skall lämnas om, 
1) åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen, 
2) de fonder som läggs samman har placeringsinriktning och fondbestämmelser som är likartade, samt 
3) sammanläggningen inte är olämplig ur allmän synpunkt.

Delning av fond 
På motsvarande sätt kan det i vissa lägen vara rationellt att dela en fond. En delning av en fond förutsätter tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd för delning skall lämnas om det kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen. Har fondbolaget fått tillstånd till delning skall fondandelsägarna genast informeras om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut. En delning får genomföras tidigast tre månader från Finansinspektionens beslut.

Nedläggning av fond
Vid t.ex. bristande intresse för nysparande i en fond eller vid ändrade marknadsförhållanden kan det bli svårt att förvalta fondens tillgångar på ett effektivt sätt. Fondbolaget kan då besluta att upphöra med förvaltningen av fonden. Enligt lagen om investeringsfonder skall då fondens förvaringsinstitut överta förvaltningen. Ett förvaringsinstitut skall snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall skall fonden upplösas. Upplösning sker genom att fondens värdepapper säljs och behållningen betalas ut till de andelsägare som har kvar andelar i fonden. Det räknas som en försäljning av fondandelar vilket medför att eventuell vinst beskattas. Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter det att fonden upplösts, har han förlorat sin rätt till medlen.
 

Läs mer om:
Fondsparande
 

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar