Fondsammanläggning

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sammanläggning och delning av fond m.m.

Sammanläggning av fonder 
Om en fond, t.ex. genom otillräckligt nysparande, inte kan förvaltas på ett rationellt och ekonomiskt sätt kan fonden läggas samman med en annan fond. En sådan sammanläggning med en annan fond förutsätter tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd för sammanläggning skall lämnas om, 
1) åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen, 
2) de fonder som läggs samman har placeringsinriktning och fondbestämmelser som är likartade, samt 
3) sammanläggningen inte är olämplig ur allmän synpunkt.

Delning av fond 
På motsvarande sätt kan det i vissa lägen vara rationellt att dela en fond. En delning av en fond förutsätter tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd för delning skall lämnas om det kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen. Har fondbolaget fått tillstånd till delning skall fondandelsägarna genast informeras om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut. En delning får genomföras tidigast tre månader från Finansinspektionens beslut.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Nedläggning av fond
Vid t.ex. bristande intresse för nysparande i en fond eller vid ändrade marknadsförhållanden kan det bli svårt att förvalta fondens tillgångar på ett effektivt sätt. Fondbolaget kan då besluta att upphöra med förvaltningen av fonden. Enligt lagen om investeringsfonder skall då fondens förvaringsinstitut överta förvaltningen. Ett förvaringsinstitut skall snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall skall fonden upplösas. Upplösning sker genom att fondens värdepapper säljs och behållningen betalas ut till de andelsägare som har kvar andelar i fonden. Det räknas som en försäljning av fondandelar vilket medför att eventuell vinst beskattas. Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter det att fonden upplösts, har han förlorat sin rätt till medlen.
 

Läs mer om:
Fondsparande
 

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar