Fondrisk

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Risk

Vid all handel med värdepapper sätts priset (kursen) av marknaden d.v.s. på den nivå där köpare och säljare möts. Marknadens bedömning av kursens ”rätta” nivå grundar sig på bedömningen av den framtida avkastningen på en viss placering. Vid t.ex. gynnsamma framtidsutsikter för ett företag tenderar kursen på företagets aktier att öka. Vid de flesta framtidsbedömningar finns det emellertid en mängd mer eller mindre okända faktorer såsom konjunktursvängningar, krig och konflikter, politiska kriser mm. Vid utlandsplaceringar tillkommer även en valutarisk d v s risken att valutan i det land där placeringen görs utvecklas ofördelaktigt gentemot den svenska kronan. En riskfylld placering d.v.s. en placering med flera okända faktorer, görs med förhoppningen om en framtida god avkastning. Chansen till en framtida god avkastning är den ersättning man räknar med att få för den risk man tar.

Att fondspara innebär också en osäkerhet om den framtida värdeökningen på fonden eftersom utvecklingen av fondkursen är beroende av kursutvecklingen på de värdepapper som fonden placerar i.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Hur stor risk bör man ta? Möjligheten till en högre avkastning innebär i regel ett större risktagande vilket kan leda till att man förlorar de pengar som investerats. Vilken risk som man är villig att ta bör styra placeringsinriktning vid val av fond. En aktie- eller räntefonds risknivå klassas ofta utifrån hur mycket fondens andelsvärde varierar över tiden. Stora variationer = högre risk. Olika typer av fonder (se ”Olika fonder” p. 7 nedan) har typiskt sett olika risknivåer. Illustrationen visar något förenklat hur fonderna kan placeras i trappan med avseende på risknivåer.

En god tumregel är att: 
hög risk = risk för förlust men också chans till högre avkastning. 
låg risk = mindre risk för förlust men också mindre chans till hög avkastning.

Riskspridning 
Att sprida riskerna i sina placeringar innebär att man inte utsätter hela sitt placerade kapital för samma slag av risker. En väl avvägd riskspridning är särskilt viktigt för den som sätter trygghet före möjlighet till hög avkastning. Att spara i fonder innebär i sig riskspridning. Enligt lagen om investeringsfonder skall en värdepappersfond enligt huvudregeln sprida risken på minst 16 olika värdepapper. Vanligtvis placerar en fond i fler värdepapper än så. I lagen finns även regler som reglerar hur stor del av det förvaltade kapitalet i fonden som får placeras i ett enskilt värdepapper. Enligt samma lag skall fondbolag även ha system för riskhantering så att man kontinuerligt kan bedöma att de placeringar man gör överensstämmer med fondens riskprofil. Detta för att fondandelsägarna skall känna sig trygga med att fonden inte tar större (eller mindre) risker än man har anledning att förvänta sig. Fondbolagen skall också regelbundet informera Finansinspektionen om riskhanteringen i de fonder som förvaltas.
 

Läs mer om:
Fondsparande
 

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar