Fondbegrepp

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Grundläggande begrepp

Courtage 
När fonden köper och säljer värdepapper får fonden vanligen betala en förmedlingsavgift till fondkommissionären. Courtage betalas inte av den enskilde fondandelsägaren utan tas ut av fonden.

Faktablad 
Enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder skall alla fonder ha ett enkelt faktablad (simplified prospectus). Syftet med faktabladen är att de endast skall innehålla den mest väsentliga informationen och göra jämförelser av fonder enklare. Faktabladen skall vara enhetligt uppställda för att underlätta vid jämförelse av fonder. I faktabladet skall kortfattat målet för fondens placeringar beskrivas samt vilken som är fondens placeringsinriktning dvs. på vilket sätt fondens mål skall uppnås. Enligt lagen skall ett faktablad alltid erbjudas kunden innan avtal ingås oavsett om detta har begärts eller ej.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Fondandel
När man sätter in pengar i en fond, omvandlas dessa pengar till fondandelar. Hur många andelar man får beror, förutom på det belopp man sätter in, även på det pris (Fondandelsvärde/Kurs) som andelarna har när man sätter in pengarna. Ju lägre kurs desto fler andelar och tvärt om.

Fondandelsvärde/Kurs 
Andelarnas värde bestäms varje dag vid en på förhand bestämd tidpunkt, ofta vid 16.00-17.00- tiden. Denna tidpunkt kallas ibland bryttidpunkt. I fondbestämmelserna anges när bryttidpunkten infaller. Värdet på en andel beräknas genom att det aktuella värdet på fondens samtliga tillgångar (Fondförmögenheten) delas med det totala antalet andelar. Detta så kallade nettoandelsvärde (NAV) är det värde som ligger till grund för värderingen av andelsägarens innehav och som dagen efter redovisas i bl.a. tidningarnas fondlistor och Text-TV. Om tillgångarna som fonden äger ökar i värde kommer också nettoandelsvärdet att stiga. Får fonden ränteinkomster eller utdelningar läggs dessa till det totala fondvärdet och räknas automatiskt in i nettoandelsvärdet. Förvaltningsavgiften är redan avdragen i nettoandelsvärdet.

Fondbestämmelser 
Alla värdepappersfonder har sina egna fondbestämmelser som skall vara godkända av Finansinspektionen. I fondbestämmelserna anges fondens karaktär dvs. i vilken typ av värdepapper som fonden gör sina placeringar och inom vilka sektorer av näringslivet som placeringarna skall göras. I bestämmelserna anges även fondens placeringsinriktning dvs. mera preciserat hur placeringarna skall göras t.ex. globalt i företag inom informationsteknologi och hälsosektorn. Det anges även hur fördelningen mellan olika slag av värdepapper skall vara i fonden. Vidare anges hur fondandelarna värderas samt hur försäljning och inlösen av fondandelar skall göras. Grunden för uttag av avgifter i fonden anges också i bestämmelserna. Efter beslut av bolaget kan vissa fonder ge utdelning till andelsägarna. Hur och på vilka grunder utdelning skall ske framgår av fondbestämmelserna.

Fondförmögenhet 
Fondförmögenhet är de samlade tillgångarna som finns i en fond. Alla värdepapper värderas till senaste betalkurs. Likvida medel och fordringar läggs till och skulder dras ifrån. Fondförmögenheten beräknas varje börsdag.

Förvaltarregistrerade fondandelar 
Att fondandelar är förvaltarregistrerade innebär att de är registrerade i förvaltarens namn hos fondbolaget. För förvaltarregistrerade fondandelar lämnar fondbolaget information t.ex. årsberättelser endast till förvaltaren som, om inte andelsägaren avsagt sig detta, skall vidarebefordra informationen till andelsägaren. Den individuella kostnadsinformationen (se nedan) är förvaltaren dock inte skyldig att redovisa.

Informationsbroschyr 
Enligt lagen om investeringsfonder skall alla fonder tillhandahålla en informationsbroschyr som skall innehålla den information som krävs för att en kund skall kunna skapa sig en välgrundad uppfattning om fonden och de risker som är förenade med att investera i fonden. Informationsbroschyren skall bland annat innehålla fondbestämmelser (som fast del eller bilaga), uppgifter för att kunna bedöma fondens risk, placeringsinriktning och avgifter. Informationsbroschyren innehåller mer omfattande information än faktabladet. Krav enligt regelverket är att fondbolagen i informationsbroschyren skall uppge både den högsta och den gällande förvaltningsavgiften samt den högsta och gällande avgiften för försäljning respektive inlösen av andelar. Informationsbroschyren skall ge en utförlig beskrivning av fondens riskprofil inkluderande de specifika risker som finns på grund av fondens placeringsstrategi. Informationsbroschyr skall lämnas på begäran till den som avser att köpa andelar i en fond.

NAVkurs 
Nettoandelsvärde som avser marknadsvärdet på en fondandel och fastställs dagligen.

Nätmäklare 
Via en nätmäklare kan man köpa och sälja fondandelar. En förutsättning för att få tillgång till nätmäklarens tjänster är att man förutom tillgång till Internet även är kund hos nätmäklaren. Via nätmäklare kan man i regel köpa och sälja andelar i de flesta på marknaden förekommande fonderna.

TER 
TER = Total Expence Ratio. Används vanligtvis som totalkostnadsmått inom EU och skall framgå av fondens faktablad. Begreppet inkluderar ej courtage.

TKA 
TKA = Totalkostnadsandel. Är ett svenskt nyckeltal som visar de totala kostnaderna för en fond. Skillnaden mellan TKA och TER (se ovan) är att TKA även inkluderar courtage.

Utdelning 
De flesta Sverigeregistrerade fonder ger utdelning. En fond i Sverige deklarerar sina inkomster precis som privatpersoner och företag. Inkomsten beräknas dock enligt speciella regler. Fonden får göra avdrag i sin deklaration för utdelning till andelsägarna. Genom att fonden betalar utdelning slipper man dubbelbeskattning, det vill säga att först fonden beskattas och sedan andelsägaren när fondinnehavet säljs. Finns det ingen skattepliktig inkomst hos fonden under året, eller om utdelningsbeloppet blir väldigt lågt, blir det ingen utdelning. Vid en utdelning sjunker fondens andelskurs med motsvarande belopp som delas ut. Dessutom dras en 30-procentig skatt för privatpersoner bosatta i Sverige. Det är vanligt att utdelningen återinvesteras i fonden efter att skatten dragits. Då anses andelsägaren ha köpt nya andelar för det utdelade beloppet. Köpet – eller återinvesteringen av utdelningen – gör att det sammanlagda anskaffningsvärdet stiger och att andelsägaren får ett högre belopp att dra av vid en försäljning av fondandelar. Man kan även – om det framgår av fondbestämmelserna – välja att få ut utdelningen utbetald kontant. Då köper inte fondbolaget några nya andelar för andelsägarens räkning och anskaffningsvärdet påverkas inte.

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar