Fondandel

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Handel med fondandelar

När man placerar i en fond gör man det genom att köpa andelar i fonden. När man tar ut pengar ur fonden säljer man andelar i fonden. En viktig skillnad mot handel med andra värdepapper är att handel med fondandelar alltid sker till okänd kurs. Denna regel finns för att alla fondandelsägare skall behandlas lika. Enligt lagen om investeringsfonder (4 kap 2 §) skall fondbolaget vid förvaltningen handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Som en följd av regeln är det inte möjligt att lägga en limiterad order som vid t.ex. köp och försäljning av enskilda aktier. (Limiterad order betyder att man vid köp anger att kursen får vara högst ett visst angivet belopp eller vid försäljning lägst ett visst angivet belopp för att affären skall genomföras.). Den dag köp eller försäljning av andelar utförs kallas affärsdatum.

Köp av fondandelar 
När du väl bestämt dig för att börja spara i fonder, och i vilken eller vilka fonder, behöver du kontakta det fondbolag som förvaltar de fonder du är intresserad av. Du kan också köpa fondandelar hos något av de s.k. fondtorgen (nätmäklare) eller hos den bank-, värdepappersbolags- eller försäkringsbolagskoncern där fondbolaget ingår. Pengarna man satt in i fonden omvandlas till andelar i fonden. Hur många andelar man får, beror på andelskursen. Köp som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter bryttidpunkten. Köp som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter nästa handelsdags bryttidpunkt. Betalning för de andelar man köpt erläggs när ordern läggs. Däremot levereras inte andelarna (bokförs på fondkontot) förrän kursen fastställts och det antal andelar man skall ha, har räknats fram.

Försäljning av fondandelar 
Vid uttag av pengar från en fond läggs en säljorder. Säljordern kan antingen vara till ett visst belopp eller ett visst antal andelar. I regel inom tre bankdagar efter försäljning finns försäljningslikviden (pengarna) tillgängliga på anvisat bankkonto. Dock tillämpar vissa bolag en betydligt längre tid innan likviden är tillgänglig. Hur lång tid som tillämpas framgår av fondbestämmelserna. Några fondbolag tillämpar regeln att upp till 75 % av andelsägarens samlade tillgångar i fonden kan utbetalas kontant i direkt anslutning till att säljordern läggs. Hur många andelar som fondkontot minskar med, beror på andelskursen. Försäljning som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter bryttidpunkten. Försäljning som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter nästa handelsdags bryttidpunkt.

”Byte” av fonder 
Byte av fonder betraktas som försäljning och köp av fondandelar. Eventuell uppkommen vinst beskattas på vanligt sätt dvs. med 30 procent.
 

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar