Inkomstslag

Alla som har beskattningsbara inkomster betalar skatt. Det gäller både fysiska och juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar). Handelsbolag och kommanditbolag är också juridiska personer men är ändå inga skattesubjekt. Det innebär att de inte redovisar och betalar inkomstskatt utan det är ägarna som gör detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Man kan få sin inkomst på tre olika sätt, d.v.s. vi har tre inkomstslag

  • Inkomst av tjänst. Till detta inkomstslag hör kontanta ersättningar som t.ex. lön, arvoden, sjukpenning och pension. Hit hör även skattepliktiga förmåner som bilförmån och kostförmån. Hobbyverksamhet räknas också till inkomstslaget tjänst.
     
  • Inkomst av kapital. Till detta inkomstslag räknas räntor, utdelningar på aktier och andra värdepapper, realisationsvinster respektive förluster som uppstår vid försäljning av värdepapper och fastigheter mm.
     
  • Inkomst av näringsverksamhet. Då man yrkesmässigt bedriver försälj- ning av varor och tjänster samt då man driver jord- och skogsbruk. Hit räknas även uthyrning som bedrivs yrkesmässigt, inkomst av kapital i handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Även försäljning av näringsfastigheter i aktiebolag och ekonomisk föreningar tillhör detta inkomstslag.
     

Läs mer om:
Skatter

Källa
Skatteverket

Lämna en kommentar