Skatter

Vår offentliga verksamhet finansieras med hjälp av skatter och avgifter. Pengarna som kommer in till statskassan, landstingen och kommuner-nas kassor används bland annat till att bygga och underhålla vår infrastruktur, att förse oss med vård och omsorg och att tillgodose vårt behov av utbildning. Verksamheter som kräver mycket pengar men som få av oss skulle vilja vara utan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Olika typer av beskattning

De pengar som betalas in benämns:

Skatter
Pengarna som betalas in leder inte till en speciell motprestation från samhället. Skatteintäkterna används för att finansiera den offentliga verksamheten.

Avgifter
En avgift leder i allmänhet till en motprestation från den offentliga verksamheten. Du betalar en avgift för att få ditt pass, en ”egenavgift” som företagare för att som motprestation få t.ex. pension.

Många betraktar arbetsgivaravgifter och egenavgifter som en typ av skatt och gränsdragningen mellan vad som är skatter och avgifter kan diskuteras. Den debatten lämnar vi dock till något annat forum.

Inkomstskatt och inkomstslag

Alla som har beskattningsbara inkomster betalar skatt. Det gäller både fysiska och juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar). Handelsbolag och kommanditbolag är också juridiska personer men är ändå inga skattesubjekt. Det innebär att de inte redovisar och betalar inkomstskatt utan det är ägarna som gör detta.

Man kan få sin inkomst på tre olika sätt, d.v.s. vi har tre inkomstslag

 • Inkomst av tjänst. Till detta inkomstslag hör kontanta ersättningar som t.ex. lön, arvoden, sjukpenning och pension. Hit hör även skattepliktiga förmåner som bilförmån och kostförmån. Hobbyverksamhet räknas också till inkomstslaget tjänst.
 • Inkomst av kapital. Till detta inkomstslag räknas räntor, utdelningar på aktier och andra värdepapper, realisationsvinster respektive förluster som uppstår vid försäljning av värdepapper och fastigheter mm.
 • Inkomst av näringsverksamhet. Då man yrkesmässigt bedriver försäljning av varor och tjänster samt då man driver jord- och skogsbruk. Hit räknas även uthyrning som bedrivs yrkesmässigt, inkomst av kapital i handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Även försäljning av näringsfastigheter i aktiebolag och ekonomisk föreningar tillhör detta inkomstslag.

Följande områden beskrivs utförligare

Skatte- och avgiftsområdet är mycket stort att behandla. Vi har valt att beskriva följande områden kortfattat då de har stor betydelse då näringsverksamhet bedrivs.

 • F-skatt och egenavgifter
  För att få driva ett företag krävs F-skattsedel. Vissa krav ställs för att man ska kunna få en F-skattsedel. Ansökan om F-skatt görs hos det lokala skattekontoret (Skatteverket).
  Som egen företagare betalar man sina sociala avgifter själv. Samlingsnamnet för dessa är egenavgifter.
 • Arbetsgivaravgifter och Preliminärskatt
  En arbetsgivare betalar in de anställdas sociala avgifter till staten, s.k. arbetsgivaravgifter. Förutom dessa arbetsgivaravgifter betalar företaget lön till de anställda.
  På den anställdes lön görs även ett preliminärt skatteavdrag av arbetsgivaren.
 • Punktskatter
  En skatt riktad direkt mot en viss vara eller tjänst. Punktskatter används till stor del för att styra vår konsumtion i en viss riktning. Både politiska och statsfinansiella överväganden ligger till grund för en punktskatt och den skattesats som tas ut.
 • Moms
  Vem är det som betalar momsen? Vi beskriver hur denna allmänna konsumtionsskatt, som i princip berör alla varor och tjänster, fungerar. Ingående och utgående moms förklaras, så även differentierad moms.
 • Skattekontot
  Alla företag har ett skattekonto till vilket skatter och avgifter betalas. På vilket sätt inbetalningar till detta skattekonto fungerar rent praktiskt beskrivs.
   

 

Lämna en kommentar