F-skatt och egenavgifter

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Den som bedriver näringsverksamhet ska själv betala in sin preliminär- skatt och sina socialavgifter.Som anställd är det arbetsgivaren som gör detta och den anställde har en A-skattsedel. För att kunna få en F-skatt- sedel finns vissa krav.

Egenavgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som företagaren själv betalar in till staten.

Företagare som bedriver näringsverksamhet i enskild firma har som regel F‑skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad.

Den som både har enskild firma och anställning ska ha både F- och A-skatt, s.k. FA-skatt. Då gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbets- givaravgifter på lönen som vanligt medan företagaren själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten. F-skattsedeln får endast användas i näringsverksamhet.

Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag har normalt F-skatt. Även ett bolag kan dock ha A-skatt, och då ska uppdragsgivare göra skatteavdrag.

Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt (SA‑skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt.

Oavsett om du har A- eller F-skatt ska skatten du betalar in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din beräknade slutliga skatt. Man kan inte själv välja att betala in skatten i efterhand.

SA-skatt (särskild A-skatt)

Den som har en A-skattsedel kan även få en debiterad A-skatt, s.k. särskild A-skatt, enligt särskilt beslut av Skatteverket. Om man då har en arbetsgivare så gör denne skatteavdrag som vanligt vid löneutbetalning, men man betalar dessutom själv in den skatt som inte täcks av skatteavdragen. SA-skatt är vanligast i följande fall:

 • Delägare i handelsbolag betalar skatt och egenavgifter på sin andel av bolagets vinst via SA-skatt.
 • Näringsidkare eller företag som inte ansökt om eller kan få F-skattsedel, eller som fått den återkallad.
 • Personer som ska betala skatt för fastigheter, förmögenhet, kapitalinkomster eller annat som inte täcks av de skatteavdrag som arbetsgivare, pensionsutbetalare och kreditinstitut gör.
 • Den som har en utländsk arbetsgivare utan fast driftsställe i Sverige och som själv ska betala in skatt och socialavgifter i Sverige.

Varför behövs F-skattsedeln?

Innehavet av F-skattsedel är av avgörande betydelse både när du anlitar uppdragstagare och när någon anlitar dig för ett arbete. En uppdragsgivare ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om mottagaren har F-skatt. Din F-skattsedel innebär att du är en företagare som själv sköter dina skatter och avgifter.

Om en uppdragstagare inte har F-skattsedel ska den som betalar ut arbetsersättning normalt innehålla skatt. Detta gäller även om mottagaren har enskild firma, är momsregistrerad eller är ett bolag. Om mottagaren är en fysisk person ska dessutom arbetsgivaravgifter betalas.

Hur visar du att du har F-skatt?

Din uppdragsgivare måste veta om du har F-skattsedel eller inte eftersom det avgör vem av er som ska betala socialavgifterna på ersättningen, vilket normalt påverkar ersättningens storlek. Så här visar du att du har F-skattsedel.

 • Redan när du avtalar om ett arbete skriver du i offerten eller avtalet att du har F-skatt.
 • Skriv ”Innehar F-skattsedel” på varje faktura.
 • Du kan även visa upp din F-skattsedel. Uppdragsgivaren bör då ta en kopia av den.
 • Har du FA-skatt måste du åberopa F-skattsedeln skriftligt vid varje tillfälle, annars gäller A-skattsedeln.

Namn, adress och person- eller organisationsnummer ska också finnas med på handlingarna för att uppgiften om F-skatt ska gälla. En uppdragsgivare kan också kontakta Skatteverket och få reda på vilken skattsedel du har eller få svar via fax genom att ringa servicetelefonen 020‑567 000, direktval 8102.

Om din F-skatt återkallas måste du omedelbart ta bort uppgiften från dina fakturor och offerter. F-skattsedeln gäller dock i de uppdrag du redan fått.

Du får inte heller använda din F-skatt när du arbetar som anställd. Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen meddela Skatteverket om en anställd innehar eller åberopar F-skattsedel.

Kraven för att få F-skatt

Det som krävs för att du ska kunna få en F-skattsedel är följande

 • bedriver näringsverksamhet
 • har för avsikt att bedriva näringsverksamhet
 • har lämnat inkomstdeklaration samt redovisat och betalat dina skatter och avgifter

Lättare att få F-skattsedel

Från och med årsskiftet 2009 har det blivit lättare att få F-skattsedel. Det räcker med att ha endast en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla F-skattkravet.

De nya reglerna innebär att en företagare som startar sin näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare kan bedömas som självständig näringsidkare och därmed tilldelas F-skattsedel.

Den som bara jobbar kvar på sitt jobb som förut räknas inte som näringsidkare. Man kan ha sin gamla arbetsgivare som kund men då krävs det att det uppdrag man har är tidsbegränsat och avser en viss arbetsuppgift.

Även den som hyr ut sig själv för kortare uppdrag till olika uppdragsgivare vid tillfälliga arbetstoppar kan få F-skattsedel.

I dag finns drygt 750 000 utfärdade F-skattsedlar. Cirka hälften innehas av fysiska personer, resten av juridiska personer, det vill säga företag.

Vad är näringsverksamhet?

Verksamhet som bedrivs av en juridisk person, t.ex. aktiebolag eller handelsbolag, beskattas i princip alltid som näringsverksamhet. Det går dock inte omvandla löneinkomster till näringsinkomster genom att fakturera dem via ett bolag.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället vanligen fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby. När Skatteverket bedömer om den verksamhet du bedriver är näringsverksamhet prövas alla tre villkoren tillsammans.

 1. Självständighet
  Vid bedömningen av om verksamheten bedrivs självständigt tas särskilt hänsyn till vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.
 2. Vinstsyfte
  Syftet med verksamheten ska vara att den går med vinst. Det är inget krav att vinst ska uppkomma första året om du t.ex. måste göra stora investeringar, men du ska kunna visa att verksamheten kan beräknas ge ett ekonomiskt överskott på sikt. Hobbyverksamhet, t.ex. försäljning av produkter från hemslöjd, biodling eller fritidsfiske saknar ofta förutsättning att ge vinst. Sådan verksamhet redovisar du som tjänsteinkomst.
 3. Varaktighet
  För att det ska vara näringsverksamhet ska det vara fråga om yrkesmässig verksamhet, dvs. den bedrivs regelbundet och varaktigt. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag anses det inte som näringsverksamhet även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana tillfälliga inkomster är normalt tjänsteinkomster.

När börjar F-skattsedeln att gälla?

En tilldelad F-skattsedel gäller omedelbart. Om den som tar emot en arbetsersättning har F-skattsedel antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut gäller den i det uppdraget.

Exempel
När du avtalade om att utföra ett svetsarbete i din nystartade firma hade du inte fått din F-skattsedel, men du har fått den när uppdragsgivaren ska betala ut ersättningen en vecka senare. Du skriver ”innehar F-skattsedel” på fakturan eller visar upp F-skattsedeln. Uppdragsgivaren ska då inte innehålla skatt eller betala socialavgifter på ersättningen.

Hur beräknas F-skatten?

När verksamheten är nystartad lämnar man in en skatte- och avgiftsanmälan där en preliminär självdeklaration ingår som underlag för beräkning av F-skatt (eller SA-skatt). Om ingen ny preliminär självdeklaration lämnas in beräknas sedan skatten nästa år enligt schablon.

Enskild firma (näringsverksamhet)

De belopp du anger i din skatte- och avgiftsanmälan ligger till grund för uträkningen av din preliminära F-skatt. Där anges verksamhetens beräknade ”nettointäkt” efter schablonavdrag för egenavgifter. För att räkna fram beloppet behöver du göra en uppskattning av dina intäkter och avdragsgilla kostnader för året. Beloppet du får fram är den beräknade vinsten. Från det beloppet räknar du av 25 %, som är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter du får betala.

Momsen ska ingå i F-skatten om du redovisar moms i inkomstdeklarationen.

Exempel

Beräknade intäkter (exkl. moms) 300 000 kr
Beräknade kostnader (exkl. moms) -100 000 kr
Beräknad vinst 200 000 kr
Schablonavdrag för egenavgifter på 25% -50 000 kr
Nettointäkt efter schablonavdrag 150 000 kr

 
Ett överskott på 200 000 kr ger en skattemässig nettointäkt på 150 000 kr, vilket medför skatter och egenavgifter på ca 91 000 kr. Momsen tillkommer om du redovisar den i självdeklarationen en gång om året. Om vi antar att alla företagets intäkter och kostnader belastas med 25 % moms kommer ytterligare (25 % x 300 000) – (25 % x 100 000) = 50 000 kr att läggas till F-skatten, som totalt då blir då ca 141 000 kr.

Handelsbolag

Ett handelsbolag eller kommanditbolag betalar ingen skatt på vinsten, utan det gör du som delägare normalt via en debiterad SA-skatt. Tänk på att dina uttag ur handelsbolaget inte är avdragsgilla i bolaget när du beräknar kostnaderna. Skatten beräknas på samma sätt som F-skatten (se avsnitt ovan). Momsen redovisas alltid i skattedeklaration av handelsbolaget och påverkar därför inte SA-skatten för delägarna.

Exempel

Beräknade intäkter i handelsbolaget (exkl. moms) 600 000 kr
Beräknade kostnader i handelsbolaget (exkl. moms) -200 000 kr
Beräknad vinst i handelsbolaget 400 000 kr
Din andel av vinsten 200 000 kr
Schablonavdrag för egenavgifter på 25 % 50 000 kr
Din nettointäkt efter schablonavdrag 150 000 kr

  
Din nettointäkt utgör tillsammans med dina övriga uppgifter i den preliminära självdeklarationen underlag för din SA-skatt. Ett överskott på 200 000 kr ger en skattemässig nettointäkt på 150 000 kr, vilket medför skatter och egenavgifter på ca 91 000 kr. Även ett handelsbolag kan ha en debiterad F-skatt (eller SA-skatt), om bolaget t.ex. ska betala fastighetsskatt eller särskild löneskatt på pensionskostnader. Bolaget lämnar dessa uppgifter i sin skatte- och avgiftsanmälan.

Aktiebolag

Aktiebolag betalar skatt med 22 % av vinsten, samt i förekommande fall fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader m.m. I skatte- och avgiftsanmälan anges bolagets beräknade vinst. För att beräkna beloppet behöver du göra en uppskattning av bolagets intäkter och avdragsgilla kostnader under året. Tänk på att dina egna löneuttag och motsvarande arbetsgivaravgifter är avdragsgilla kostnader i aktiebolaget.

Moms ska ingå i F-skatten om bolaget redovisar moms i inkomstdeklarationen.
 

Hur beräknar man resultatet?

Det är ofta svårt att beräkna resultatet i förväg för ett nystartat företag. Verksamheten går inte sällan med förlust i början, t.ex. om det krävs investeringar för att komma igång. Du bör alltid göra en budget och försöka uppskatta årets intäkter och kostnader och på så sätt komma fram till ett resultat. Tanken är att den preliminära skatten ska vara så lik den slutliga skatten som möjligt, så att skatterna inte betalas i efterhand. Om verksamheten inte beräknas gå med vinst första året sätter du en nolla i rutan för nettointäkt.

Skulle resultatet inte bli som du trodde när du fyllde i din skatte- och avgiftsanmälan är det enkelt att ändra genom att lämna in en ny preliminär deklaration. Du är skyldig att lämna en ny preliminär självdeklaration om det framkommer att den slutliga skatten kommer att bli högre än den debiterade preliminära skatten. Kravet på att lämna preliminär självdeklaration gäller dock endast i de fall skillnaden är betydande med hänsyn till dina förhållanden. Med betydande skillnad avses en skillnad mellan den debiterade och slutliga skatten med omkring 30 procent, dock lägst ungefär ett prisbasbelopp (42 800 kr). Preliminär självdeklaration ska lämnas inom 14 dagar efter det att förhållandena ändrades. Skyldigheten att lämna preliminär självdeklaration föreligger ända fram till den 30 november inkomståret. När Skatteverket räknat ut den nya skatten får du ett nytt debiteringsbesked.

F-skatt

Ansökan om F-skatt ska göras av samtliga företag som driver näringsverksam- het. Den preliminära F-skatten räknas fram efter det att du fyllt i och lämnat in Skatte- och avgiftsanmälan till den lokala skattemyndigheten (Skatteverket). I den preliminära F-skatten ingår kommunalskatt, statlig inkomstskatt och egenavgifter. Om du valt att redovisa momsen en gång om året ingår även den i den preliminära F-skatten.

Eftersom den som har F-skatt själv betalar sin preliminärskatt och sina social- avgifter ska utbetalaren (kunden) inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter.

Egenavgifter

Egenavgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som företagaren själv betalar in till staten. De ingående sociala avgifterna är:

  2019   2020
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 0,60 %   0,60 %
Sjukförsäkringsavgift 3,64 %   3,64 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %   0,10 %
Allmän löneavgift 11,62 %   11,62 %
Summa 28,97 %   28,97 %

 
För personer som är födda 1955 eller senare sänks egenavgifterna under beskattningsår 2020. Detta på grund av coronavirusets ekonomiska följder. Sänkningen innebär att du betalar bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent på överskott upp till 100 000 kronor och full egenavgift 28,97 procent på överskott som överstiger 100 000 kronor.

Personer som är födda 1938–1954 betalar ålderspensionsavgift med 10,21 procent.

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 procent i stället för egenavgifter.
 

Egenavgift – schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med 10 procent på överskott upp till 100 000 kronor och på överskott som överstiger 100 000 kronor får du göra schablonavdrag med 25 procent.

Är du född 1938 -1954 får du göra schablonavdrag med 10 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.
 

Du kan välja antal karensdagar

Har du enskild firma eller är delägare i handels- eller kommanditbolag har du sju karensdagar (grundkarens). Du har möjlighet att välja en annan karenstid. Din sjukförsäkringsavgift blir lägre om du väljer en längre karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte väljer karenstid har du ändå sju karensdagar om blir sjuk. Under karenstiden får du ingen sjukpenning.

Vill du ändra antalet karensdagar ska du kontakta Försäkringskassan.
Efter det att du fyllt 55 år kan du inte ändra till kortare karenstid.
 

Nedsättning av egenavgifterna

Du som är enskild näringsidkare eller är delägare i ett handelsbolag kan från och med inkomståret 2010 få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr. Du får göra avdrag med 5 % av avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det högsta avdraget är 10 000 kr per år för enskild näringsidkare och 20 000 kr per år totalt för samtliga delägare i ett handelsbolag. Det högsta avdraget är 20 000 kr sammanlagt även i andra fall när flera personer bedriver en verksamhet tillsammans utan att det är ett handelsbolag.

Avdraget kan bara göras av företagare som är 26 till 64 år vid ingången av året före taxeringsåret och som betalar fulla egenavgifter.
 

Utbetalning av egenavgifter till Skatteverket

Företaget gör en preliminär självdeklaration för att få fram hur stor skatten och avgifterna blir. Från Skatteverket kommer sedan ett meddelande om hur stor F-skatten blir som ska betalas in varje månad till skattekontot. I den summa som betalas ingår både den preliminära skatten och egenavgifterna.

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag

Lämna en kommentar