Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Preliminärt skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete till person som har A-skatt. Det preliminära skatteavdraget görs där den sammanlagda ersättningen inklusive förmåner överstiger 1000 kr per person och kalenderår.

Arbetsgivaravgifter

Personer som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner. Inget krav på svenskt medborgarskap eller bosättning i landet krävs – utan gäller i princip alla. Den som betalar ut ersättningen för arbetet ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Med arbete i Sverige räknas även arbete ombord på ett svenskt handelsfartyg eller utsändning till annat länd på begränsad tid.

Arbetsgivaravgiften räknas fram genom ett procentuellt pålägg på bruttolönen. I bruttolönen inkluderas eventuella skattepliktiga förmåner.

Om företaget har skattskyldig som fyllt 65 år före verksamhetsårets början betalas ingen arbetsgivaravgift utan istället särskild löneskatt.

De ingående socialavgifterna är:

  2019   2020
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 0,60 %   0,60 %
Sjukförsäkringsavgift 3,55 %   3,55 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %   2,64 %
Allmän löneavgift 11,62 %   11,62 %
Summa 31,42 %   31,42 %

 
I ny lagstiftning på grund av coronavirusets ekonomiska följder har det införts en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Enligt de nya reglerna kan arbetsgivare begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas. Begäran om nedsatt arbetsgivaravgift görs genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

För anställda som är födda 1938–1954 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21 procent.

För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång – det vill säga, är födda 2002 till 2004 – ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.

Arbetsgivaravgifter, forts.

För ett företag med anställda består kostnaden för arbetskraften av lön och andra ersättningar, arbetsgivaravgifter och avgifter till försäkringar som är beslutade genom kollektivavtal t ex AMF.

Till kontant lön räknas förutom tidlön bland annat följande kontantförmåner:

 • ackordsersättning
 • ackordskompensation
 • avgångsvederlag
 • avlöningsutjämning
 • bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader
 • bonus
 • driftstillägg
 • felräkningspengar
 • färdtidsersättning
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • gratifikation
 • havandeskapslön
 • helgdagslön/-ersättning
 • ersättning för hemresor
 • jour- och beredskapsersättning
 • kallortstillägg
 • kontrollrondsersättning
 • kostersättning (då fri kost utbyts mot kontanter)
 • arbetstagarens kostnader för mätningsavgift
 • obekvämhetstillägg
 • permitteringslön
 • provision
 • repetitionsövningsbidrag och annan ersättning från arbetsgivare under militärtjänst
 • reseersättning för resor till och från arbetet (gäller dock ej de reskost- nadsbidrag vid dagliga resor som enligt avtal betalas till vissa anställda inom bl.a. byggnads-, måleri- och rörbranscherna som har tjänstestället i bostaden, till den del ersättningen inte överstiger avdragsgilla belopp)
 • restidsersättning
 • sammanträdesarvode
 • semesterersättning
 • semesterlön
 • sjuklön
 • skifttillägg
 • tantiem
 • ”traktamente” på vanliga verksamhetsorten samt utan samband med övernattning
 • vikariatsersättning
 • vinstandel (från annan än vinstandelsstiftelse)
 • vänteersättning
 • ersättning för ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • övertidsersättning

Preliminärt skatteavdrag

Preliminärt skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete till person som har A-skatt. Det preliminära skatteavdraget görs där den sammanlagda ersättningen inklusive förmåner överstiger 1000 kr per person och kalenderår.

Det preliminära A-skatteavdraget göras enligt skattetabell, med avdrag för eventuell skattejämkning som beslutats av Skatteverket.

Då ersättning betalas ut till person/företag som innehar F-skattsedel ska inte något preliminärt skatteavdrag göras.

Kontrolluppgifter

Företag som haft anställda och betalat arbetsgivaravgifter under året (eller del därav) är skyldiga att lämna kontrolluppgifter till den anställde samt till Skatte- verket. Kontrolluppgiften ska vara Skatteverket tillhanda senast den 31 januari året efter det att ersättning har betalats ut.

På kontrolluppgiften ska följande uppgifter finnas med:

 • den anställdes namn och adress
 • den anställdes personnummer
 • den anställdes bruttolön
 • den anställdes ersättningar och övriga förmåner
 • den anställdes preliminärskatteavdrag

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag

Lämna en kommentar