Upphovsmannakonto

För fria kulturarbetare kan det gå lång tid mellan det att kostnader läggs ned och att intäkter kommer in. Intäkterna är också ofta mycket varierande. Det finns dock möjlighet att jämna ut inkomsterna mellan olika beskattningsår.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du jämnar ut inkomsterna mellan olika beskattningsår genom att sätta in pengar på ett så kallat upphovsmannakonto. Det blir då en minuspost (avdrag) från inkomsterna ett visst beskattningsår och en pluspost (intäkt) det beskattningsår pengarna tas ut från kontot. För att få avdrag gäller kravet att du är upphovsman enligt SFS 1960:729.
 

Vem är upphovsman?

Upphovsman är den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Sådana verk kan vara

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • skönlitterära eller beskrivande framställningar i skrift eller tal
 • musik eller sceniska verk
 • filmverk eller alster av bildkonst
 • byggnadskonst eller brukskonst
 • verk som kommit till uttryck på annat sätt.

Något krav på konstnärligt värde ställs inte. Däremot måste verken ha en viss individuell prägel. Prestationer av mer alldaglig och rutinmässig karaktär omfattas däremot inte. Hit räknas t.ex. meddelanden, notiser, faktasammanställningar och enklare nyttoföremål samt journalfilmer som endast registrerar ett händelseförlopp.

Du kan inte göra insättning på upphovsmannakonto för intäkter från försäljning av rätten till dina fotografier. Om fotografiet ingår i t.ex. ett sceniskt verk, räknas ersättningen däremot som ren upphovsmannaintäkt varför du kan använda dig av ett upphovsmannakonto.
 

Förutsättningar för insättning på konto

Följande förutsättningar gäller för att du ska ha möjlighet till insättning på upphovsmannakonto:

 • Ersättningen för upphovsrätt ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.
   
 • Du ska vara en fysisk person (ej bolag) som är bosatt i Sverige vid utgången av beskattningsåret. Om upphovsmannen avlidit under beskattningsåret kan något avdrag inte medges. Delägare i handelsbolag har inte rätt till avdrag för bolagets inkomst.
   
 • De sammanlagda upphovsmannaintäkterna under beskattningsåret ska överstiga motsvarande intäkter under något av de två närmast föregående beskattningsåren med minst 50 procent. Om du t.ex. haft sådana intäkter förra året med 20 000 kronor och året dessförinnan med 30 000 kronor, måste årets upphovsmannaintäkter vara minst (20 000 + 50 procent av 20 000 = ) 30 000 kronor.
   
 • Lägsta avdrag ska vara minst 10 000 kronor och avrundas nedåt till helt tusental kronor. Avdrag medges med högst 2/3 av överskottet av näringsverksamheten före avdraget och avdrag för avsättning för egenavgifter. Avdrag kan inte medges med större belopp än att överskottet efter avdraget, men före avdraget för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 kronor.
   
 • För ett och samma beskattningsår medges avdrag endast för inbetalning på upphovsmannakonto i en bank.

För samma inkomst kan inte reglerna om ackumulerad inkomst utnyttjas jämsides med avdrag för upphovsmannakontot.
 

Insättning i bank

Beloppet ska betalas in på upphovsmannakonto i bank senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Om du har anstånd med att lämna din deklaration förskjuts senaste inbetalningsdag i motsvarande mån.

Som upphovsmannakonto godtas endast konto för vilket ränta gottskrivs årligen eller oftare. Räntesats bestäms av banken. På ränta utgår skatt med 15 procent.

Pengarna som du satt in ett visst år får du ha på konto i högst fem år efter taxeringsåret. Därefter ska banken betala ut dem, inkl. upplupen ränta, till dig.
 

Lägsta uttag

Det finns inte några krav på att uttagna medel ska användas på något visst sätt. Men belopp som har tagits ut får inte ligga till grund för nytt avdrag. Uttag av belopp på upphovsmannakonto får göras tidigast fyra månader efter insättningsdagen. Uttag får göras med del av eller hela beloppet, dock lägst 1 000 kronor.
 

Återföring

Medel på upphovsmannakonto ska återföras till beskattning om

 • avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsättning av medlen
 • medlen, under beskattningsåret, har överförts till maka eller make genom bodelning
 • du inte längre är bosatt i Sverige vid beskattningsårets utgång.

Om den skattskyldige avlider ska innestående medel återföras till beskattning senast vid taxeringen för det beskattningsår då dödsboet skiftas. Återföringen får dock inte i något fall göras senare än vid den taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade.

 

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar