Det nya skatteförfarandet från 1 januari 2012

Riksdagen har beslutat om ett nytt skatteförfarande från och med den 1 januari 2012. Flera gamla lagar har slagits samman till en ny lag, Skatteförfarandelagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Den nya lagen innebär i korthet följande nyheter:

  • Deklarationsombud får fler möjligheter.
  • Det går inte längre att redovisa moms (mervärdesskatt) i inkomstdeklarationen. Från och med inkomståret 2013 redovisar man i stället momsen i en mervärdesskattedeklaration, som ska lämnas senast den 26 februari 2014 om räkenskapsåret är detsamma som kalenderåret.
  • Juridiska personer ska betala preliminär skatt under beskattningsåret. Detta kommer att påverka alla juridiska personer med brutet räkenskapsår, eftersom de enligt de nya reglerna ska göra sina inbetalningar under beskattningsåret med en månads förskjutning.
  • Skattedeklaration för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt har ändrat namn till ”mervärdesskattedeklaration” respektive ”arbetsgivardeklaration”.
  • Skattenämnderna avskaffas från och med den 1 januari 2012. I stället kommer särskilt kvalificerade beslutsfattare att besluta i vissa omprövningsärenden. De kvalificerade beslutsfattarna ska besluta i alla skatteärenden, till skillnad från skattenämnderna som bara beslutar i inkomstbeskattningsärenden.
  • Juridiska personer ska lämna inkomstdeklarationen vid ett nytt datum, nämligen sex månader efter beskattningsårets utgång. Nyheten kommer att tillämpas från och med de deklarationer som enligt de nya reglerna ska lämnas den 1 november 2013.

Ny skatteförfarandelag

All lagstiftning som har med skatteförfarandet att göra samlas från och med den 1 januari 2012 i en ny lag — Skatteförfarandelagen. Lagen innebär en del förändringar på skatteområdet, vilka kommer att genomföras stegvis. Nedan kan du läsa om några förändringar och vad de innebär.

Skattedeklaration blir moms- och arbetsgivardeklaration

Den gamla skattedeklarationen ersätts av en mervärdesskatte- och arbetsgivar-deklaration.

Möjligheten att använda ett ombud för att deklarera ökar

Ett deklarationsombud kommer att elektroniskt kunna lämna alla typer av deklarationer som kan lämnas. Du kommer också att kunna ha fler än ett ombud.

Det går inte längre att redovisa moms i inkomstdeklarationen

Du kommer inte längre att kunna redovisa moms i inkomstdeklarationen, utan i stället ska du göra det i en momsdeklaration. Den nya bestämmelsen börjar gälla från och med moms du ska redovisa för beskattningsåret från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 januari 2013.

Om ditt räkenskapsår börjar före den 1 februari 2012 kan du alltså under ytterligare ett år redovisa momsen i inkomstdeklarationen. Undantaget är om räkenskapsåret förlängs så att det avslutas under 2013. Då ska du i stället redovisa momsen i en momsdeklaration. Om du har ett brutet räkenskapsår som förkortas så att det börjar den 1 februari 2012 eller senare och slutar under 2012 ska du också redovisa momsen i en momsdeklaration.

Du kan i vissa fall fortfarande redovisa momsen en gång per år

Du får fortfarande redovisa momsen per beskattningsår om ditt företag har ett beskattningsunderlag som inte överstiger en miljon kronor, exklusive unionsinterna förvärv och import. Detsamma gäller handelsbolag och dig som inte ska lämna inkomstdeklaration.

Om du redovisar moms per beskattningsår ska du redovisa skatten i en momsdeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång (eller den 27, när moms-deklarationen ska lämnas i december).

Momsen ingår inte i debiteringen av preliminär skatt

Om ditt företag redovisar momsen i en momsdeklaration en gång per beskattningsår ska momsen inte vara en del av debiteringen av preliminär skatt.

Återbetalning av låga momsbelopp när det saknas bankkonto

Om beloppet är lägre än 2 000 kr och vi inte kan sätta in det på ett bank- eller kreditmarknadskonto måste du begära att få det utbetalt.

Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Skattesatsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent. Den lägre skattesatsen gäller från och med den 1 januari 2012.

Sänkningen gäller inte för tillhandahållande av spritdrycker, vin och starköl.

Sänkt beloppsgräns för lämnande av periodisk sammanställning kvartalsvis

Den 1 januari 2012 sänks beloppsgränsen för möjligheten att lämna periodisk sammanställning kvartalsvis för dig som ska rapportera försäljning av varor till andra EU-länder.

Ny tillämpningsförordning för mervärdesskatt

Europeiska unionens råd har antagit en ny tillämpningsförordning kallad Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn – förteckning över bygg- och anläggningstjänster

Förteckningen innehåller ett stort antal bygg- och anläggningstjänster som under vissa förutsättningar omfattas av den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn. Den innehåller också exempel på tjänster som inte omfattas av den omvända skattskyldigheten. Förteckningen är inte uttömmande. Den kommer att uppdateras fortlöpande vid behov.

Omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter

Från och med den 1 januari 2011 blir ni som köper utsläppsrätter skyldiga att redovisa och betala moms i stället för att säljaren gör det. Detta kallas omvänd skattskyldighet. Den omvända skattskyldigheten gäller endast vid handel inom Sverige mellan näringsidkare.

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag
Belopp och procent 2016

Lämna en kommentar