Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån och är en del av Sveriges officiella statistik. Publicering av den gångna månadens KPI-tal sker normalt efter cirka 8-12 dagar på Statistiska centralbyråns webbplats, undantaget är januariindex som brukar publiceras med något längre fördröjning.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Huvudsakliga användningsområden för konsumentprisindex

I Sverige har KPI sedan lång tid tre huvudsakliga användningsområden.

Kompensationsändamål, vilket kan innebära att KPI utgör underlag för justering av:

 • Pensioner, socialbidrag och andra inkomstöverföringar till hushållen från den offentliga sektorn
 • Skatteskalor
 • Överföringar inom den privata sektorn
 • Priser i olika typer av avtal
 • Priser på realränteobligationer

Meningen med detta är alltså inte att konstanthålla köpkraften för hushållens totala inkomster utan att realvärdesäkra bestämda belopp som överförs antingen från det offentliga till exempel pensioner eller mellan hushåll till exempel underhållsbidrag.

Beräkning och analys av hushållens realinkomstutveckling, vilket har att göra med omräkning av nominella värden till volym- eller realvärden, till exempel:

 • Beräkning och analys av hushållens köpkraft och realinkomstutveckling
 • Underlag för löneförhandlingar, reallöneutvecklingen (dvs. reallön/inflationen, för en viss period)
 • Deflatering (volymberäkning) av till exempel privat konsumtion inom nationalräkenskaperna och detaljhandelsomsättningen

Användning i stabiliseringspolitiska sammanhang, där det viktiga är KPI:s användning:

 • Som målvariabel för Riksbankens penningpolitik
 • För jämförelser med konsumentprisutvecklingen i andra länder
 • Som ett generellt mått på kronans inhemska köpkraft

I Sverige har ambitionen varit att konstruera ett KPI som är användbart för samtliga dessa användningsområden. Sveriges KPI tar sin utgångspunkt i ekonomisk mikroteori och syftar till att vara ett konstantnyttoindex eller ett så kallat levnadskostnadsindex (COLI – Cost of Living Index).

KPI beräknas som ett kedjeindex, med dels årliga länkar och dels en länk som visar prisutvecklingen från två år tillbaka i tiden fram till aktuell månad. Indextal med 1980=100 (år 1980 utgör indexets basår dvs. då serien=100), som är den officiella serien, beräknas utifrån att de olika länkarna multipliceras (kedjas) ihop.
 

Läs mer om:
Nettoprisindex
Basbelopp

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar