Offentligt företag

Ett offentligt företag är enligt transparenslagen ett företag som det allmänna (stat, kommun, landsting) direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över på grund av ägarskap, finansiell medverkan eller de regler som gäller för företaget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om inte annat följer av omständigheterna ska ett dominerande inflytande anses finnas om det allmänna direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller kapitalet i företaget eller har rätt att utse mer än hälften av personerna i företagets administrativa eller verkställande ledning eller i dess styrelse. Ett offentligt företag ska som huvudregel upprätta en öppen redovisning.

Öppen redovisning 
Enligt transparenslagen är öppen redovisning den ekonomiska redovisning som ska göras av eventuella överföringar mellan å ena sidan den offentliga verksamhet som inte utgör företag och å andra sidan offentlig företags-verksamhet. Det som särskilt ska framgå av den öppna redovisningen är finansiella förbindelser som avser kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga lån, gynnande genom avstående från vinst, fordran eller normal avkastning på offentliga medel samt ersättningar för ekonomiska ålägganden från det allmänna (se 3 § transparenslagen). En öppen redovisning ska normalt upprättas av alla offentliga företag med en nettoomsättning över 40 miljoner euro. I många fall kan den redovisning som redan i dag upprättas enligt ordinarie redovisningsregler räcka även för att tillgodose vad som behövs för kommissionens granskning. Om så inte skulle vara fallet måste dock särskild information i form av särskilda förteckningar, specifikationer eller liknande material sammanställas vid sidan av den ordinarie bokföringen.

Läs mer om:
Konkurrensreglerna

Källa
Konkurrensverket, dec 2013

Lämna en kommentar