Personuppgiftslagen, PuL

Personuppgiftslagen, förkortas PuL, började gälla år 1998. Den ersatte då datalagen som funnits sedan 1973.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig utgångspunkt i PuL är därför att det är den enskilde själv som ska få bestämma vilka personuppgifter som får behandlas om honom eller henne.

Lagen gäller för all behandling av personuppgifter och berör myndig- heter, företag och enskilda personer.

Något som är viktigt att komma ihåg är att andra lagar och förordningar som avviker från PuL har företräde. PuL gäller inte heller om behandling av person- uppgifter uteslutande görs för privata ändamål.

För företagare är den del av Personuppgiftslagen som handlar om samtycke särskilt viktig. Utgångspunkten är att det enbart är tillåtet att behandla personuppgifter om den registrerade har lämnat sitt samtycke. En hel del undantag finns dock från denna huvudregel.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 
(Tänk på att en bild och en bildtext också kan vara information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person.)

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insam- ling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Läs mer om:
PuL, Personuppgiftslagen

Lämna en kommentar