Personuppgifter

Det är förbjudet att behandla personuppgifter (i PuL betecknade som känsliga personuppgifter) som avslöjar eller rör

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

 • ras eller etniskt ursprung
   
 • politiska åsikter
   
 • religiös eller filosofisk övertygelse
   
 • medlemskap i fackförening
   
 • hälsa 
   
 • sexualliv
   

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter
(Personuppgiftslagen PuL)

”15 § Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort
uppgifterna.

16 § Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att

a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten,

b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, eller

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.”

Läs mer om:
Personuppgiftslagen, PuL

Lämna en kommentar