Processrätt

Tvister mellan företag eller mellan företag och privatpersoner löses många gånger genom att den som känner sig "lurad" på något sätt, tar upp problemet med motparten och genom en diskussion löser man problemet. Ibland går det lite längre och den som känner sig förfördelad hotar med rättsliga åtgärder, motparten reagerar på hotet och tvisten är löst. När parterna inte kan lösa tvisten, utan måste gå vidare, startar en process som ska leda till ett beslut/en dom om hur tvisten ska lösas.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Processrätten är det som reglerar vad som händer då företaget har hamnat i en tvist. Det vanligaste här är tvister mellan företag eller mellan företag och privatpersoner. Sådana mål handläggs av våra allmänna domstolar (Tingsrätten, Hovrätten och Högsta domstolen). Ibland krävs specialistkompetens, till exempel när det gäller arbetstvister (Arbetsdomstolen), sådant som knyter an till marknadsföringslagen (Marknadsdomstolen) och tvister inom miljöområdet (Miljödomstolen). Tvister mellan företag och myndigheter behandlas av förvaltningsdomstolar och beskrivs inte i detta avsnitt.

Dispositiva tvistemålen. Med detta menas att det är parterna som genom sitt handlande styr över utgången. Parterna väljer vilken bevisning (handlingar, dokument etc.) som de vill använda sig av. Under processen kan de också bli överens och enas om en förlikning.

Tvister kan röra sig om det mest skiftande saker. Från att ett företag inte fått betalt för en vara eller tjänst, att en leverantör inte kunnat leverera enligt avtal till tolkningstvister av vad som avtalats vid företagsköp.

Följande tre möjligheter finns för att lösa en tvist:

  • Den summariska processen

  • Domstolsförfarande

  • Skiljeförfarande

Läs mer om:
Processrätt

Lämna en kommentar