Ramavtal

Ramavtal är ett avtal som man också kan kalla för en generell överens-kommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Framför allt tecknas ramavtal mellan kunder och leverantörer.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla. Priser, produkter eller tjänster kan dock uppdateras enligt fastställda villkor.

Avropsavtal är ett ramavtal mot vilket man sedan avropar, d.v.s. gör beställningar (tilldelar kontrakt) utan behov av ytterligare avtal.

Här följer ett exempel om hur Stockholms Universitet arbetar med ramavtal och avrop:

Ramavtal, hur man avropar från avtalen m m 
Ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera myndigheter och en eller flera leverantörer, för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ett ramavtal ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att ramavtalet ska upphandlas genom öppet eller selektivt förfarande. Det innebär alltså att ett förfrågningsunderlag ska skapas, upphandlingen ska annonseras och man ska genomföra leverantörskvalificering och anbudsutvärdering. Huvudregeln är att ramavtal inte får gälla längre tid än fyra år.

Den upphandlande myndigheten kan välja att sluta ramavtal med endast en leverantör. Då måste ramavtalet innehålla samtliga villkor för de kommande upphandlingskontrakten. Om den upphandlande myndigheten väljer att sluta ramavtal med flera leverantörer måste dessa vara minst tre.

Om man tecknar ett ramavtal med en leverantör ska kontrakt som bygger på ramavtalet tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten får skriftligen samråda med leverantören och vid behov be leverantören att komplettera sitt anbud. En komplettering får dock inte innebära att det görs väsentliga avvikelser från villkoren i ramavtalet, utan det som får göras är en precisering av villkoren.

Om man tecknar ramavtal med flera leverantörer får den upphandlande myndigheten, om samtliga villkor för kontraktstilldelning är fastställda i ramavtalet, tilldela kontrakt i enlighet med dessa villkor. Att samtliga villkor är fastställda innebär att ramavtalet måste innehålla en reglering av vilken av leverantörerna som i första hand ska tilldelas kontrakt, t.ex. en rangordning.”

Läs mer om:
Avrop
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar