Redovisningsinformation

För att styra ett företag krävs information. För att investera i ett företag, som exempelvis aktieägare, eller för att kunna utkräva skatt krävs också information. Men med tanke på syfte och tidsperspektiv skiljer man på intern respektive extern information.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Företagets redovisningsinformation ligger till grund för de beslut som ledning och andra styrfunktioner i företaget gör dagligen. Det krävs att den är detaljerad och aktuell. Redovisningsinformationen till externa intressenter består till större delen av ”summerad” information gällande för en längre tidsperiod. Ett problem i dagens företag är att de är mer av kunskapsföretag än tidigare vilket gör att traditionell extern redovisning inte visar på ett företags verklig värde. Detta medför att företagets marknadsvärde (aktiernas sammanlagda värde på exempelvis börsen) oftast är betydligt högre än företagets bokförda värde.

De två grupper som redovisningen riktar sig till.

  1. Företagets ledning och övriga styrfunktioner. Här används informa- tionen på två sätt
    – för dagliga och rutinmässiga beslut
    – för långsiktiga beslut och beslut av strategisk karaktär
     
  2. Externa intressenter. Dessa är bland andra aktieägare, investerare, fackförbund, samhället med t.ex. skatteverket, analytiker.
     

Syfte
Syftet med informationen till företagsledningen respektive externa intressenter är olika. Den interna redovisningen, kallad ekonomistyrning (management accounting), fokuserar på framtiden. Den är till för att ge ledningen ekonomisk information som hjälp inför olika affärsmässiga beslut. Syftet med den externa redovisningen är att berätta vad som redan hänt företaget under en viss period.
 

Tidsperspektiv
Vi kan säga att företaget lever i nuet och agerar för framtiden och det som händer samlas upp, summeras, och redovisas till externa intressenter. Eftersom den externa redovisningen till stor del bygger på  vad som hänt under en längre period, exempelvis försäljning under ett halvår (en delårsrapport), och består av mycket sammanlagda data är den inte tillräcklig för ledningen att använda sig av.

Ledningen använder redovisningssystemet för planering och till underlag för att fatta beslut för framtiden medan den externa redovisningen mer har en kontrollfunktion.  
 

Tillförlitlighet och relevans
Den externa redovisningsinformation som företaget lämnar måste vara tillförlitlig och verifierbar. Därför är denna redovisningsinformation reglerad lagmässigt.

För företagets ekonomistyrning är det relevans som gäller. Här är det viktigaste att ha så bra information som möjligt och därför står det naturligtvis företaget fritt att ha ett ekonomistyrningssystem som är anpassat till just det egna företagets behov.

Intern och extern redovisning påverkas självklart av att företagen har blivit mer av kunskapsföretag än tillverkningsföretag. Ur internredovisningsaspekt måste mer fokuseras på helhetssambandet, ett livscykelperspektiv snarare än enbart ett tillverkningsperspektiv. Alla led i värdekedjan får stor betydelse. Kunskap om kunden, olika samarbeten med partners, utveckla hela processkedjan från inköp till efterbearbetning av kund måste ständigt utvecklas.

Den externa redovisningen måste kompletteras med information som tydliggör värdet av företagets immateriella tillgångar. Hur företagets kunskapsresurs utnyttjas i värdeskapandet och betydelsen av detta.

Läs mer om:
Ekonomi
Bokföring

Lämna en kommentar