Specialdomstol

Specialdomstol är en domstol som endast dömer i en eller ett fåtal förekommande mål- eller ärendetyper.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I Sverige finns för närvarande följande specialdomstolar:

Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen ligger i Stockholm och är inte knuten till någon annan domstol. Arbetsdomstolens beslut får inte överklagas.

Arbetsdomstolen prövar olika sorters tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare samt överklaganden från tingsrätten om arbetstvisten inletts där (gäller arbetstagare som inte är fackligt anslutna).

Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen ligger i Stockholm och är inte knuten till någon annan domstol. Marknadsdomstolens beslut får inte överklagas.

Marknadsdomstolen handlägger mål gällande frågor om olika former av marknadsföring har skett på ett riktigt sätt samt överklaganden av beslut från tingsrätten gällande konkurrensmål. Privatpersoner kan inte väcka talan i marknadsdomstolen utan endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa sammanslutningar av näringsidkare/konsumenter.

Mark- och miljödomstolar samt Mark- och miljööverdomstolen
Det finns fem mark- och miljödomstolar i Sverige och dessa är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Mark- och miljööverdomstolen är knuten till Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden kan i vissa fall, men inte alla, överklagas till Högsta domstolen.

Mark- och miljödomstolarna har som huvudsaklig uppgift att handlägga mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988) och plan- och bygglagen (2010:900).

Migrationsdomstolar samt Migrationsöverdomstolen
Det finns tre migrationsdomstolar i landet och dessa är knutna till Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg samt Förvaltnings-rätten i Malmö. Migrationsöverdomstolen är knuten till Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

Migrationsdomstolarna handlägger överklaganden av beslut från Migrationsverket samt Rikspolisstyrelsen gällande utlänningars rätt till vistelse i landet med mera, samt gällande ansökningar om svenskt medborgarskap.

Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten ligger i Stockholm och är inte knuten till någon annan domstol. Domstolen har främst hand om överklaganden av beslut från Patent- och registreringsverket om patent och varumärken samt Jordbruksverkets beslut om växtsortsskydd.

Tryckfrihetsdomstol
Tryckfrihetsdomstolar dömer i tryckfrihetsmål och förs i tingsrätterna. Det är Justitiekanslern som skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som anges i tryckfrihetsförordningen inte överskrids. Det är också Justitiekanslern som beslutar om åtal och det är Justitiekanslern ensam som är åklagare. Vid tryckfrihetsmål skall frågan om brott föreligger, prövas av en jury om nio medlemmar vilka alla måste ha tjänat som nämndemän och vara bosatta inom länet där målet prövas. Sex jurymedlemmar måste vara överens om att tryckfrihetsbrott föreligger för att straff skall kunna utmätas. Av alla svenska domstolar är det endast i tryckfrihetsdomstolarna som det förekommer en jury. En tingsrättsdom i ett tryckfrihetsmål kan överklagas till högre instans.

Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen ersätter Signalspaningsnämnden från och med den 1 december 2009. Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen.

Källor

Lennart Persson, Allmänna domstolar och specialdomstolar, bilaga 6,

Läs mer om:
Åklagarmyndighet
Åklagare
Åtal

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar