Transparenslagen

När staten eller kommuner ger stöd till verksamheter som konkurrerar med andra företag finns en risk att konkurrensen snedvrids. Blotta misstanken om att ett annat företag får statligt stöd kan påverka konkurrenters benägenhet att konkurrera och investera. Det är därför viktigt att det är möjligt att granska hur allmänna medel används i förhållande till verksamheter som möter konkurrens.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lag (2005:590) om finansiella förbindelser – transparenslagen

Vad är syftet med lagen?

EU-kommissionen utövar tillsyn över att medlemsstaterna följer EU:s statsstödsregler. För att EU-kommissionen ska kunna utöva tillsynen måste kommissionen kunna få insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna – dvs. stat, kommun och landsting – och offentliga företag, så kallad öppen redovisning.

EU-kommissionen måste även kunna få information om transaktionerna mellan konkurrensskyddad och icke-konkurrensskyddad verksamhet, så kallad separat redovisning.

Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs och ska vid behov samla in det redovisningsmaterial som EU-kommissionen efterfrågar och lämna vidare materialet.
 

Vilka omfattas av lagen?

Öppen redovisning
Kravet på öppen redovisning gäller för företag som stat, kommun eller landsting kan ha ett dominerande inflytande över – så kallade offentliga företag. Inflytandet kan följa av ägande, finansiell medverkan, eller gällande regler.

Separat redovisning
Kravet på separat redovisning gäller för företag som bedriver konkurrensskyddad verksamhet och som samtidigt också bedriver annan konkurrensutsatt företags-verksamhet.

Konkurrensskyddad verksamhet omfattar företag som fått exklusiv eller särskild rätt att utföra en tjänst eller verksamhet. Företag som beviljats särskilda rättigheter omfattas inte av kravet på separat redovisning om rättigheterna beviljats enligt objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande kriterier.

Konkurrensskyddad verksamhet kan också omfatta företag som fått ersättning för att utföra en eller flera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Företag som fått ersättning för att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse omfattas inte av kravet på separat redovisning om ersättningen fastställts för en lämplig tidsperiod genom ett öppet, genomblickbart och icke-diskriminerande förfarande. Skyldighet till separat redovisning enligt transparenslagen gäller inte heller för företag som redan omfattas av bestämmelser av motsvarande slag med EU-rättslig grund.
 

Det EU:rättsliga företagsbegreppet

EU:s statsstödsregler omfattar bara stöd till aktörer som omfattas av företagsbegreppet (dvs. bedriver ekonomisk verksamhet). En verksamhet kan vara ett företag i EUF-fördragets mening oavsett om verksamheten bedrivs inom en förvaltning eller i ett bolag. Omfattningen av företagsbegreppet följer av EU-domstolens praxis. Begreppet omfattar verksamhet som typiskt sett bedrivs på en marknad med köpare och säljare. Verksamhetens juridiska form saknar betydelse, likaså om verksamheten har vinstsyfte eller ej. Att utöva offentlig makt mot enskild (myndighetsutövning) är däremot inte sådan verksamhet som omfattas av företagsbegreppet.
 

Läs mer om:
Konkurrensreglerna

Källa
Konkurrensverket, dec 2013

Lämna en kommentar