Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldigheten, även kallad uppgiftsplikten [1], är en viktig del av statistiklagstiftningen (Lag (2001:99) om den officiella statistiken[2]). Det finns 27 stycken officiella statistikmyndigheter i Sverige (år 2012) som har rätt att samla in uppgifter för Sveriges officiella statistik [3].

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uppgiftsskyldigheten enligt statistiklagstiftningen (Lag (2001:99) om den officiella statistiken[2]innebär att näringsidkare, olika organisationer, kommuner och landsting måste lämna in vissa uppgifter som krävs för att producera Sveriges officiella statistik. Normalt fastläggs inte uppgifts-skyldigheten på EU-nivå utan faller enligt den s.k. subsidiaritetsprincipen på den nationella lagstiftningen.[3]

Den som lämnar uppgifter enligt en sådan lag kallas för uppgiftslämnaren. Man kan tala om uppgiftslämnarens uppgiftslämnarbörda [4] då det krävs resurser och insatser från uppgiftslämnaren att uppfylla sin uppgiftsskyldighet. Den myndighet som har begärt in en uppgift har rätt att anmana den uppgiftsskyldige, förutom kommuner och landsting, att fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Om en uppgiftsskyldig ändå inte lämnar in uppgifterna riskerar den vite.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det finns vissa bestämmelser (Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken) som reglerar insamling av uppgifter. Där sägs att uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt (4 §).

Näringsidkare ska till exempel enligt 7 § [2] lämna uppgifter såsom namn- och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten, produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, förbrukning av varor och anlitande av tjänster, antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser, lagerhållning, investeringar, beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster mm. Vissa typer av näringsidkare ska dessutom lämna andra kompletterande uppgifter. Det gäller t.ex. för näringsidkare som bedriver jord- eller skogsbruk.

Det finns flera lagar där uppgiftsskyldighet nämns, till exempel Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.
 

Officiella statistikmyndigheter

De 27 officiella statistikmyndigheterna i Sverige 2012:

Arbetsmiljöverket,
Brottsförebyggande rådet,
Centrala studiestödsnämnden,
Domstolsverket,
Ekonomistyrningsverket,
Finansinspektionen,
Försäkringskassan,
Havs- och vattenmyndigheten,
Högskoleverket,
Kemikalieinspektionen,
Konjunkturinstitutet,
Kungliga biblioteket,
Medlingsinstitutet,
Myndigheten för kulturanalys,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Naturvårdsverket,
Pensionsmyndigheten,
Riksgäldskontoret,
Skogsstyrelsen,
Socialstyrelsen,
Statens energimyndighet,
Statens jordbruksverk,
Statens skolverk,
Statistiska centralbyrån,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Tillväxtverket
Trafikanalys

Källor

  1.  Uppgiftsskyldighet och uppgiftsplikt nämns om vartannat i Regeringens proposition 1991/92:118 om förenklad statistikreglering https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Forenklad-statistikreglering_GF03118/?html=true
  2.  [a b c] https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010099.HTM
  3.  [a b] Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB SOU 2012:83 https://www.regeringen.se/sb/d/15680
  4.  https://www.trafa.se/PageDocuments/Trafikanalys_aarsredovisning_2012.pdf

Läs mer om:
Sveriges officiella statistik

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar