BAS 2010, Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

 
Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010

 
8010 Utdelning på andelar i koncernföretag
8012 Utdelning på andelar i dotterföretag
8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag
8014 Koncernbidrag
8016 Insatsemission, koncernföretag
8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag
8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag
8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra
koncernföretag
8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)
8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar
hos koncernföretag
8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos
moderföretag
8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos
dotterföretag
8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra
koncernföretag
8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och
långfristiga fordringar hos koncernföretag
8082 Återföring av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8083 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra
koncernföretag
8086 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos moderföretag
8087 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos dotterföretag
8088 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos andra koncernföretag
   
8110 Utdelning på andelar i intresseföretag
8112 Utdelningar från intresseföretag
8116 Insatsemission, intresseföretag
8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8170 Nedskrivning av andelar ifrån och långfristiga fordringar
hos intresseföretag
8171 Nedskrivning av andelar i intresseföretag
8172 Nedskrivning av långfristiga fordringar hos
intresseföretag
8180 Återföring av nedskrivning av andelar i och långfristiga
fordringar hos intresseföretag
8181 Återföring av nedskrivning av andelar i intresseföretag
8182 Återföring av nedskrivning av långfristiga fordringar hos
intresseföretag
   
8210 Utdelning på andelar i andra företag
8212 Utdelningar, övriga företag
8216 Insatsemission, övriga företag
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och
långfristiga fordringar hos andra företag
8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag
8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos
andra företag
8223 Resultat vid försäljning av derivat
(långfristiga värdepappersinnehav)
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar
8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och
värdepapper i andra företag
8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper
8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos
koncernföretag
8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos
moderföretag
8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos
dotterföretag
8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra
koncernföretag
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga
fordringar hos andra företag
8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag
8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra
företag
8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag
8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och
långfristiga fordringar hos andra företag
8281 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra  företag
8282 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos andra företag
8283 Återföring av nedskrivningar av övriga värdepapper i
andra företag
8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument
   
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar
8311 Ränteintäkter från bank
8312 Ränteintäkter från kortsiktiga placeringar
8313 Ränteintäkter från kortsiktiga fordringar
8314 Skattefria ränteintäkter
8317 Ränteintäkter från dold räntekompensation
8319 Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar
8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument
(omsättningstillgångar)
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och
placeringar
8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och
placeringar
8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och
placeringar
8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag
8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380 Återföringar av nedskrivning av kortfristiga placeringar
8390 Övriga finansiella intäkter
   
8400 Räntekostnader (gruppkonto)
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder
8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och
konvertibla lån
8412 Räntedel i årets pensionskostnad
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit
8414 Räntekostnader för byggnadskreditiv
8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417 Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.
8418 Avdragspost för räntesubventioner
8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8421 Räntekostnader till kreditinstitut
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter
8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430 Valutakursdifferenser på skulder
8431 Valutakursvinster på skulder
8436 Valutakursförluster på skulder
8440 Erhållna räntebidrag
8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder
8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder
8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument
8460 Räntekostnader till koncernföretag
8461 Räntekostnader till moderföretag
8462 Räntekostnader till dotterföretag
8463 Räntekostnader till andra koncernföretag
8480 Aktiverade ränteutgifter
8490 Övriga skuldrelaterade poster
8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.
   
   
8710 Extraordinära intäkter
8750 Extraordinära kostnader  
   
Förändringar av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild
näringsidkare
8810 Förändring av periodiseringsfond
8811 Avsättning till periodiseringsfond  
8819 Återföring från periodiseringsfond
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer
8820 Mottagna koncernbidrag
8830 Lämnade koncernbidrag
8840 Lämnade gottgörelser
8850 Förändringar av överavskrivningar
8851 Förändringar av överavskrivningar, immateriella
anläggningstillgångar  
8852 Förändringar av överavskrivningar, byggnader och
markanläggningar
8853 Förändringar av överavskrivningar, maskiner och
inventarier
8860 Förändring av ersättningsfond
8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier 
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och
markanläggningar 
8863 Avsättning till ersättningsfond för mark  
8864 Avsättning till ersättningsfond för för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar 
8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än
avskrivningar  
8869 Återföring från ersättningsfond
8880 Förändring av obeskattade intäkter
8881 Avsättning till upphovsmannakonto 
8882 Återföring från upphovsmannakonto  
8885 Avsättning till skogskonto
8886 Återföring från skogskonto 
8890 Övriga bokslutsdispositioner  
8891 Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk
pensionsskuld
8892 Nedskrivning av konsolideringskaraktär av
anläggningstillgångar 
8896 Förändring av lagerreserv
8899 Övriga bokslutsdispositioner  
   
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 
8920 Skatt på grund av ändrad taxering  
8930 Restituerad skatt
8940 Uppskjuten skatt 
8980 Övriga skatter  
8990 Resultat
8999 Årets resultat 
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klass 8

Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

Konto

 

80

Resultat från andelar i koncernföretag

8010 Utdelning på andelar i koncernföretag
8012 Utdelning på andelar i dotterföretag
8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag
8014 Koncernbidrag
8016 Insatsemission, koncernföretag
8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag
8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag
8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra
koncernföretag
8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)
8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar
hos koncernföretag
8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos
moderföretag
8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos
dotterföretag
8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra
koncernföretag
8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och
långfristiga fordringar hos koncernföretag
8082 Återföring av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8083 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra
koncernföretag
8086 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos moderföretag
8087 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos dotterföretag
8088 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos andra koncernföretag
   

81

Resultat från  andelar i intresseföretag

8110 Utdelning på andelar i intresseföretag
8112 Utdelningar från intresseföretag
8116 Insatsemission, intresseföretag
8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8170 Nedskrivning av andelar ifrån och långfristiga fordringar
hos intresseföretag
8171 Nedskrivning av andelar i intresseföretag
8172 Nedskrivning av långfristiga fordringar hos
intresseföretag
8180 Återföring av nedskrivning av andelar i och långfristiga
fordringar hos intresseföretag
8181 Återföring av nedskrivning av andelar i intresseföretag
8182 Återföring av nedskrivning av långfristiga fordringar hos
intresseföretag
   

82

Resultat från övriga värdepapper och
långfristiga fordringar
(anläggningstillgångar)

8210 Utdelning på andelar i andra företag
8212 Utdelningar, övriga företag
8216 Insatsemission, övriga företag
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och
långfristiga fordringar hos andra företag
8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag
8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos
andra företag
8223 Resultat vid försäljning av derivat
(långfristiga värdepappersinnehav)
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar
8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och
värdepapper i andra företag
8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper
8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos
koncernföretag
8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos
moderföretag
8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos
dotterföretag
8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra
koncernföretag
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga
fordringar hos andra företag
8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag
8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra
företag
8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag
8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och
långfristiga fordringar hos andra företag
8281 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra  företag
8282 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos andra företag
8283 Återföring av nedskrivningar av övriga värdepapper i
andra företag
8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument
   

83

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar
8311 Ränteintäkter från bank
8312 Ränteintäkter från kortsiktiga placeringar
8313 Ränteintäkter från kortsiktiga fordringar
8314 Skattefria ränteintäkter
8317 Ränteintäkter från dold räntekompensation
8319 Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar
8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument
(omsättningstillgångar)
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och
placeringar
8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och
placeringar
8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och
placeringar
8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag
8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380 Återföringar av nedskrivning av kortfristiga placeringar
8390 Övriga finansiella intäkter
   

84

Räntekostnader och liknande
resultatposter

8400 Räntekostnader (gruppkonto)
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder
8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och
konvertibla lån
8412 Räntedel i årets pensionskostnad
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit
8414 Räntekostnader för byggnadskreditiv
8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417 Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.
8418 Avdragspost för räntesubventioner
8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8421 Räntekostnader till kreditinstitut
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter
8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430 Valutakursdifferenser på skulder
8431 Valutakursvinster på skulder
8436 Valutakursförluster på skulder
8440 Erhållna räntebidrag
8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder
8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder
8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument
8460 Räntekostnader till koncernföretag
8461 Räntekostnader till moderföretag
8462 Räntekostnader till dotterföretag
8463 Räntekostnader till andra koncernföretag
8480 Aktiverade ränteutgifter
8490 Övriga skuldrelaterade poster
8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.
   

85 till 86

Fri till egna konton

   

87

Extraordinära intäkter och kostnader

8710 Extraordinära intäkter
8750 Extraordinära kostnader  
   

88  

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild
näringsidkare
8810 Förändring av periodiseringsfond
8811 Avsättning till periodiseringsfond  
8819 Återföring från periodiseringsfond
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer
8820 Mottagna koncernbidrag
8830 Lämnade koncernbidrag
8840 Lämnade gottgörelser
8850 Förändringar av överavskrivningar
8851 Förändringar av överavskrivningar, immateriella
anläggningstillgångar  
8852 Förändringar av överavskrivningar, byggnader och
markanläggningar
8853 Förändringar av överavskrivningar, maskiner och
inventarier
8860 Förändring av ersättningsfond
8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier 
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och
markanläggningar 
8863 Avsättning till ersättningsfond för mark  
8864 Avsättning till ersättningsfond för för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar 
8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än
avskrivningar  
8869 Återföring från ersättningsfond
8880 Förändring av obeskattade intäkter
8881 Avsättning till upphovsmannakonto 
8882 Återföring från upphovsmannakonto  
8885 Avsättning till skogskonto
8886 Återföring från skogskonto 
8890 Övriga bokslutsdispositioner  
8891 Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk
pensionsskuld
8892 Nedskrivning av konsolideringskaraktär av
anläggningstillgångar 
8896 Förändring av lagerreserv
8899 Övriga bokslutsdispositioner  
   

89  

Skatter och årets resultat  

8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 
8920 Skatt på grund av ändrad taxering  
8930 Restituerad skatt
8940 Uppskjuten skatt 
8980 Övriga skatter  
8990 Resultat
8999 Årets resultat 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar