BAS 2010, Övriga externa rörelseutgifter / kostnader

Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010

5000 Lokalkostnader (gruppkonto)
5010 Lokalhyra
5011 Hyra för kontorslokaler
5012 Hyra för garage
5013 Hyra för lagerlokaler
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5050 Lokaltillbehör
5060 Städning och renhållning
5061 Städning
5062 Sophämtning
5063 Hyra för sopcontainer
5064 Snöröjning
5065 Trädgårdsskötsel
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader
5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla
   
5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110 Tomträttsavgäld/arrende
5120 El för belysning
5130 Värme
5131 Uppvärmning
5132 Sotning
5140 Vatten och avlopp
5160 Städning och renhållning
5161 Städning
5162 Sophämtning
5163 Hyra för sopcontainer
5164 Snöröjning
5165 Trädgårdsskötsel
5170 Reparation och underhåll av fastighet
5190 Övriga fastighetskostnader
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192 Fastighetsförsäkringspremier
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning
5198 Övriga fatighetskostnader, avdragsgilla
5199 Övriga fatighetskostnader, ej avdragsgilla
   
5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska
anläggningar
5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar
5220 Hyra av inventarier och verktyg
5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg
5222 Leasing av inventarier och verktyg
5250 Hyra av datorer
5251 Korttidshyra av datorer
5252 Leasing av datorer
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar
   
5300 Energikostnader (gruppkonto)
5310 El för drift
5320 Gas
5330 Eldningsolja
5340 Stenkol och koks
5350 Torv, träkol, ved och annat trädbränsle
5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370 Fjärrvärme, kyla och ånga
5380 Vatten
5390 Övriga energikostnader
   
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
(gruppkonto)
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5430 Transportinventarier
5440 Förbrukningsemballage
5460 Förbrukningsmaterial
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
   
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra
tekniska anläggningar
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och
datorer m.m.
5530 Reparation och underhåll av installationer
5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll
   
5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610 Personbilskostnader
5611 Drivmedel för personbilar
5612 Försäkring och skatt för personbilar
5613 Reparation och underhåll av personbilar
5615 Leasing av personbilar
5616 Trängselskatt, avdragsgill
5619 Övriga personbilskostnader
5620 Lastbilskostnader
5630 Truckkostnader
5640 Kostnader för arbetsmaskiner
5650 Traktorkostnader
5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690 Övriga kostnader för transportmedel
   
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
5720 Tull- och speditionskostnader m.m.
5730 Arbetstransporter
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter
   
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5810 Biljetter
5820 Hyrbilskostnader
5830 Kost och logi
5831 Kost och logi i Sverige
5832 Kost och logi i utlandet
5890 Övriga resekostnader
   
5900 Reklam och PR (gruppkonto)
5910 Annonsering
5920 Utomhus- och trafikreklam
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam
5940 Utställningar och mässor
5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam
5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam
5980 PR, institutionell reklam och sponsring
5990 Övriga kostnader för reklam och PR
   
   
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010 Kataloger, prislistor m.m.
6020 Egna facktidskrifter
6030 Speciella orderkostnader
6040 Kontokortsavgifter
6050 Försäljningsprovisioner
6055 Franchisekostnader och dyl.
6060 Kreditförsäljningskostnader
6061 Kreditupplysning
6062 Inkasso och KFM-avgifter
6063 Kreditförsäkringspremier
6064 Factoringavgifter
6069 Övriga kreditförsäljningskostnader
6070 Representation
6071 Representation - avdragsgill
6072 Representation - ej avdragsgill
6080 Bankgarantier
6090 Övriga försäljningskostnader
   
6100 Kontorsmaterial och trycksaker (gruppkonto)
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker
   
6200 Tele och post (gruppkonto)
6210 Telekommunikation
6211 Fast telefon
6212 Mobiltelefon
6213 Mobilsökning
6214 Fax
6215 Telex
6230 Datakommunikation
6250 Postbefordran
   
6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
(gruppkonto)
6310 Företagsförsäkringar
6320 Självrisker vid skada
6330 Förluster i pågående arbeten
6340 Lämnade skadestånd
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla
6350 Förluster på kundfordringar
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar
6352 Befarade förluster på kundfordringar
6360 Garantikostnader
6361 Förändring av garantiavsättning
6362 Faktiska garantikostnader
6370 Kostnader för bevakning och larm
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390 Övriga riskkostnader
   
6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410 Styrelsearvoden som inte är lön
6420 Ersättningar till revisor
6421 Revision
6422 Rådgivning
6430 Management fees
6440 Årsredovisning och delårsrapporter
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490 Övriga förvaltningskostnader
   
6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510 Mätningskostnader
6520 Ritnings- och kopieringskostnader
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Konsultarvoden
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
6570 Bankkostnader
6580 Advokat- och rättegångskostnader
6590 Övriga externa tjänster
   
   
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)
6810 Inhyrd produktionspersonal
6820 Inhyrd lagerpersonal
6830 Inhyrd transportpersonal
6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
6850 Inhyrd IT-personal
6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal
6880 Inhyrd företagsledare
6890 Övrig inhyrd personal
   
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910 Licensavgifter och royalties
6920 Kostnader för egna patent
6921 Uppfinningskostnader
6930 Kostnader för varumärken m.m
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter
6981 Föreningsavgifter - avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter - ej avdragsgilla
6990 Övriga externa kostnader
6991 Övriga externa kostnader - avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader - ej avdragsgilla
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6996 Betald utländsk inkomstskatt
6997 Obetald utländsk inkomstskatt
6998 Utländsk moms
6999 Ingående moms - blandad verksamhet
   
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

 

Klass
5-6

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Konto

 

50

Lokalkostnader

5000 Lokalkostnader (gruppkonto)
5010 Lokalhyra
5011 Hyra för kontorslokaler
5012 Hyra för garage
5013 Hyra för lagerlokaler
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5050 Lokaltillbehör
5060 Städning och renhållning
5061 Städning
5062 Sophämtning
5063 Hyra för sopcontainer
5064 Snöröjning
5065 Trädgårdsskötsel
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader
5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla
   

51

Fastighetskostnader

5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110 Tomträttsavgäld/arrende
5120 El för belysning
5130 Värme
5131 Uppvärmning
5132 Sotning
5140 Vatten och avlopp
5160 Städning och renhållning
5161 Städning
5162 Sophämtning
5163 Hyra för sopcontainer
5164 Snöröjning
5165 Trädgårdsskötsel
5170 Reparation och underhåll av fastighet
5190 Övriga fastighetskostnader
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192 Fastighetsförsäkringspremier
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning
5198 Övriga fatighetskostnader, avdragsgilla
5199 Övriga fatighetskostnader, ej avdragsgilla
   

52

Hyra av anläggningstillgångar

5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska
anläggningar
5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar
5220 Hyra av inventarier och verktyg
5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg
5222 Leasing av inventarier och verktyg
5250 Hyra av datorer
5251 Korttidshyra av datorer
5252 Leasing av datorer
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar
   

53

Energikostnader

5300 Energikostnader (gruppkonto)
5310 El för drift
5320 Gas
5330 Eldningsolja
5340 Stenkol och koks
5350 Torv, träkol, ved och annat trädbränsle
5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370 Fjärrvärme, kyla och ånga
5380 Vatten
5390 Övriga energikostnader
   

54

Förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial

5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
(gruppkonto)
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5430 Transportinventarier
5440 Förbrukningsemballage
5460 Förbrukningsmaterial
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
   

55

Reparation och underhåll

5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra
tekniska anläggningar
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och
datorer m.m.
5530 Reparation och underhåll av installationer
5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll
   

56

Kostnader för transportmedel

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610 Personbilskostnader
5611 Drivmedel för personbilar
5612 Försäkring och skatt för personbilar
5613 Reparation och underhåll av personbilar
5615 Leasing av personbilar
5616 Trängselskatt, avdragsgill
5619 Övriga personbilskostnader
5620 Lastbilskostnader
5630 Truckkostnader
5640 Kostnader för arbetsmaskiner
5650 Traktorkostnader
5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690 Övriga kostnader för transportmedel
   

57

Frakter och transporter

5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
5720 Tull- och speditionskostnader m.m.
5730 Arbetstransporter
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter
   

58

Resekostnader

5800 Resekostnader (gruppkonto)
5810 Biljetter
5820 Hyrbilskostnader
5830 Kost och logi
5831 Kost och logi i Sverige
5832 Kost och logi i utlandet
5890 Övriga resekostnader
   

59

Reklam och PR

5900 Reklam och PR (gruppkonto)
5910 Annonsering
5920 Utomhus- och trafikreklam
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam
5940 Utställningar och mässor
5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam
5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam
5980 PR, institutionell reklam och sponsring
5990 Övriga kostnader för reklam och PR
   

Klass
5-6

 

   

60

Övriga försäljningskostnader

6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010 Kataloger, prislistor m.m.
6020 Egna facktidskrifter
6030 Speciella orderkostnader
6040 Kontokortsavgifter
6050 Försäljningsprovisioner
6055 Franchisekostnader och dyl.
6060 Kreditförsäljningskostnader
6061 Kreditupplysning
6062 Inkasso och KFM-avgifter
6063 Kreditförsäkringspremier
6064 Factoringavgifter
6069 Övriga kreditförsäljningskostnader
6070 Representation
6071 Representation – avdragsgill
6072 Representation – ej avdragsgill
6080 Bankgarantier
6090 Övriga försäljningskostnader
   

61

Kontorsmaterial och trycksaker

6100 Kontorsmaterial och trycksaker (gruppkonto)
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker
   

62

Tele och post

6200 Tele och post (gruppkonto)
6210 Telekommunikation
6211 Fast telefon
6212 Mobiltelefon
6213 Mobilsökning
6214 Fax
6215 Telex
6230 Datakommunikation
6250 Postbefordran
   

63

Företagsförsäkringar och övriga
riskkostnader

6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
(gruppkonto)
6310 Företagsförsäkringar
6320 Självrisker vid skada
6330 Förluster i pågående arbeten
6340 Lämnade skadestånd
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla
6350 Förluster på kundfordringar
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar
6352 Befarade förluster på kundfordringar
6360 Garantikostnader
6361 Förändring av garantiavsättning
6362 Faktiska garantikostnader
6370 Kostnader för bevakning och larm
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390 Övriga riskkostnader
   

64

Förvaltningskostnader

6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410 Styrelsearvoden som inte är lön
6420 Ersättningar till revisor
6421 Revision
6422 Rådgivning
6430 Management fees
6440 Årsredovisning och delårsrapporter
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490 Övriga förvaltningskostnader
   

65

Övriga externa tjänster

6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510 Mätningskostnader
6520 Ritnings- och kopieringskostnader
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Konsultarvoden
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
6570 Bankkostnader
6580 Advokat- och rättegångskostnader
6590 Övriga externa tjänster
   

66 till 67

Fri till egna konton

   

68

Inhyrd personal

6800 Inhyrd personal (gruppkonto)
6810 Inhyrd produktionspersonal
6820 Inhyrd lagerpersonal
6830 Inhyrd transportpersonal
6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
6850 Inhyrd IT-personal
6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal
6880 Inhyrd företagsledare
6890 Övrig inhyrd personal
   

69

Övriga externa kostnader

6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910 Licensavgifter och royalties
6920 Kostnader för egna patent
6921 Uppfinningskostnader
6930 Kostnader för varumärken m.m
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter
6981 Föreningsavgifter – avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter – ej avdragsgilla
6990 Övriga externa kostnader
6991 Övriga externa kostnader – avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader – ej avdragsgilla
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6996 Betald utländsk inkomstskatt
6997 Obetald utländsk inkomstskatt
6998 Utländsk moms
6999 Ingående moms – blandad verksamhet
   

Lämna en kommentar