Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen

Här hittar du frågor och svar inom olika områden för personalliggare i byggbranschen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Anmälan av byggarbetsplats

Mitt företag har övertagit byggherrens skyldigheter. Vilket namn och organisationsnummer ska vi skriva i anmälan?

Svar: Ni tar över alla byggherrens skyldigheter och ska därför skriva ert eget namn och organisationsnummer i anmälan.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Hur gör jag om jag har uppgett fel organisationsnummer när jag anmälde en byggarbetsplats?

Svar: Då avanmäler du byggarbetsplatsen och anmäler den sedan igen, med rätt organisationsnummer. Om startdatumet i den felaktiga anmälan ligger framåt i tiden måste du först ändra datumet till dagens och spara dina ändringar. Därefter kan du avanmäla byggarbetsplatsen och anmäla den igen.
 

Ansvar

Jag är entreprenör. Vad gör jag om jag kommer till en byggarbetsplats som inte har någon personalliggare trots att den omfattas av reglerna om personalliggare?

Svar: Det är byggherrens ansvar att hålla med utrustning, så att entreprenörerna kan föra sina personalliggare. Som entreprenör kan du inte mer än upplysa byggherren. Du blir alltså inte skyldig att betala en kontrollavgift för att det saknas utrustning att föra personalliggare.

Vilket ansvar har jag som byggherre för att en entreprenör registrerar sig och sina verksamma i personalliggaren?

Svar: Inget alls. Du ansvarar bara för din personal och dina verksamma. Entreprenören ansvarar för sin personal och sina verksamma.
 

Byggarbetsplats

Låt säga att flera arbeten pågår på samma byggarbetsplats under ett år. Varje arbete kostar mindre än fyra prisbasbelopp, men den sammanlagda kostnaden är högre. Ska jag räkna detta som en byggarbetsplats respektive ett avrop eller flera?

Svar: Vad som är en eller flera byggarbetsplatser eller avrop avgörs från fall till fall. Om arbetena liknar varandra och utförs nära varandra i tiden bedömer Skatteverket dem troligen som en och samma byggarbetsplats.
 

Byggverksamhet

Betraktas installationer och byten av maskiner i en verkstad som byggverksamhet?

Svar: Nej, och inte heller reparationer av sådana maskiner.
När det gäller att bedöma vad som avses med byggverksamhet så finns det vägledning att få i SCB:s så kallade SNI-koder (SNI 2007).

Byggnader för tillverkningsindustri innehåller normalt industrimaskiner av olika slag. Installation av industrimaskiner och utrustning (kod 33200) räknas i SNI 2007 därför inte som byggverksamhet, och det gör inte heller underhåll och reparation av sådan utrustning. Skatteverket gör samma bedömning.

Däremot räknas olika tekniska anordningar som byggverksamhet, det vill säga sådant som gör att en byggnad fungerar (enligt SNI kod 43). Exempel är rördragning samt installation av värme- och luftkonditioneringssystem, antenner, sprinkleranläggningar, hissar, rulltrappor och larmsystem och annan elektrisk utrustning.

Räknas vägunderhåll som byggverksamhet?

Svar: Det beror på typen av underhåll. Hyvling och lagning av vägar räknas som byggverksamhet. Snöröjning räknas däremot inte som byggverksamhet, om inte vägen som snöröjs finns på en byggarbetsplats.

Låt säga att vi tar ett prov på en plats men börjar bygga där några månader senare. Ska vi anmäla byggverksamheten redan vid provtagningen?

Svar: Nej, det är först när ni börjar bygga som ni ska anmäla byggarbetsplatsen. Provtagning räknas inte som byggverksamhet.

Räknas fiberdragning som byggverksamhet?

Svar: Ja.
 

Enskild näringsidkare

Ska jag som enskild näringsidkare föra personalliggare över mig själv?

Svar: Ja, det finns inget undantag för enskilda näringsidkare. Om du bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp, ska du alltså föra en personalliggare över dig själv.

Ska jag som jordbrukare föra personalliggare om jag själv utför byggnadsarbete i min näringsverksamhet, till exempel på en ekonomibyggnad?

Svar: Ja. Samma regler gäller för dig som för andra företagsformer, under förutsättning att du bedriver byggverksamhet för en kostnad över fyra prisbasbelopp.
 

Försäkringsersättning

Vem anses som byggherre när ett försäkringsbolag upphandlar reparationsarbeten?

Svar: Vid skadereglering anses normalt ägaren till det som repareras vara byggherre även om försäkringsbolaget upphandlar arbetet.

När arbete utförs på en privatbostad och ägaren är en privatperson (fysisk person) behövs normalt ingen personalliggare. Om det är ett dödsbo som är byggherre kan däremot personalliggare behövas. Även när byggherren är en privatperson kan personalliggare behövas om en del av privatbostaden används i näringsverksamhet och byggnationen utförs i näringsverksamheten.
 

Kommunal förvaltning

Behöver en kommunal förvaltning föra personalliggare om den utför byggverksamhet i egen regi, alltså med endast egna anställda?

Svar: Nej, eftersom den kommunala förvaltningen inte bedriver näringsverksamhet. Samma sak gäller statliga myndigheter och landsting.

Låt säga att en kommunal förvaltning anlitar ett företag för att bygga en fastighet åt kommunen. Räknas det som en byggarbetsplats där det ska föras personalliggare?

Svar: Ja. Detsamma gäller när statliga myndigheter eller landsting anlitar ett företag för att bygga något.

Låt säga att en kommunal förvaltning anlitar ett företag för att utföra byggverksamhet och att kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp. En kommunalt anställd deltar i byggverksamheten. Behövs personalliggare och ska den kommunalanställda registreras i den?

Svar: Personalliggare ska finnas, men den kommunalanställda ska inte registreras i den.
 

Kommunalt bolag

Behöver personalliggare föras om ett kommunalt bolag utför byggverksamhet i egen regi, alltså med egna anställda?

Svar: Ja, eftersom det kommunala bolaget bedriver näringsverksamhet.
 

Näringsfastighet

Jag äger en näringsfastighet, omfattas jag av reglerna om personalliggare?

Ja. Med näringsfastighet avses en fastighet som inte är privat bostadsfastighet. Som innehavare av en näringsfastighet har du en näringsverksamhet. Om du utför byggnation eller anläggningsarbete på din näringsfastighet gäller därför reglerna om personalliggare för dig.
 

Teknisk utrustning

Vilken personalliggare ska jag använda?

Svar:
Du kan använda vilken elektronisk personalliggare du vill, under förutsättning att den uppfyller Skatteverkets krav. Läs mer om kraven i föreskriften SKVFS 2015:6.

Får det finnas flera olika utrustningar för att föra personalliggare på samma byggarbetsplats?

Svar:
Ja. I lagen anges det att byggherren ska ”tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen”. Begreppet ”tillhandahålla utrustning” kan tolkas som att det endast får finnas en utrustning för att föra personalliggare på varje byggarbetsplats.

Skatteverket tolkar dock begreppet ”tillhandahålla utrustning” så att det som krävs av byggherren (eller den som byggherren överlåtit ansvaret till) är att se till att det finns ändamålsenlig utrustning på plats för att föra en elektronisk personalliggare.

Ett sätt för byggherren att fullgöra den skyldigheten kan vara att avtala med respektive entreprenör som ska utföra byggverksamhet om att de ska ha en utrustning som deras anställda kan registrera sig i. Byggherren ska sedan med utrustningen kunna hålla den samlade personalliggaren omedelbart tillgänglig för Skatteverket vid kontrollbesök.

Oavsett vem som skaffar utrustningen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Varje entreprenör ska ha tillgång till utrustning för att föra en elektronisk personalliggare.
  •  Byggherren (eller den som byggherren överlåtit ansvaret till) ska omedelbart kunna visa personalliggaren för Skatteverket vid kontrollbesök.
  • Entreprenören (den som utför byggverksamhet) ska omedelbart kunna visa personalliggaren för Skatteverket vid kontrollbesök.

Byggherren behåller dock det lagstadgade ansvaret för att utrustningen finns även om byggherren avtalar om att entreprenören ska ha egen utrustning.

Låt säga att det finns flera tekniska utrustningar på en byggarbetsplats. Räcker det då att vi kan visa en lista för varje utrustning eller måste vi kunna sammanställa alla i en gemensam?

Svar:
Det räcker med en lista per utrustning.  Ni ska dock enligt lagförarbetena som byggherre kunna visa upp personalliggaren ”omedelbart”. Det innebär att det inte räcker för er att hänvisa Skatteverket till att söka upp entreprenörerna på byggarbetsplatsen för att verket på det sättet ska få tillgång till uppgifterna. Ni ska som byggherre omedelbart kunna hålla tillgängliga för Skatteverket alla de olika entreprenörernas personalliggare d.v.s. hela den uppgiftssamling som utgör den samlade personalliggaren. Detta kan i och för sig ske genom att uppgifterna omedelbart visas upp på flera olika skärmar och/eller i olika listor.

Kan vi skicka uppgifterna i personalliggaren till Skatteverket via mejl eller lämna dem via usb-minne eller måste vi kunna visa dem på en skärm på byggarbetsplatsen?

Svar: Om det inte finns någon skärm på byggarbetsplatsen kan ni skicka uppgifterna via mejl eller lämna dem via usb-minne till Skatteverket.
Det rekommenderade filformatet för överföring av uppgifter till Skatteverket är XML.

Räcker det att vi kan visa uppgifterna i personalliggaren på en mobil-, dator- eller liknande skärm?

Svar: Ja.
 

Undantag från reglerna

Hur ska jag göra om mitt bygge först beräknas kosta mindre än fyra prisbasbelopp men senare visar sig kosta mer på grund av tilläggsbeställningar?

Svar: Så snart du kan anta att kostnaderna kommer att bli högre än fyra prisbasbelopp ska du anmäla byggarbetsplatsen och börja föra personalliggare. Du ska däremot inte registrera några uppgifter i personalliggaren från tiden innan du anmälde byggarbetsplatsen, även om bygget pågick redan då.
 

Överlåtelse av byggherrens skyldigheter

Låt säga att en byggherre överlåter sitt ansvar till en entreprenör. Kan denna entreprenör i sin tur överlåta ansvaret på en annan entreprenör?

Svar: Nej, ansvaret kan bara överlåtas i ett led och bara från en byggherre till en generalentreprenör som utför entreprenaden på totalentreprenad eller utförandeentreprenad.
 

Verksamma personer

Fråga: Ska studiebesök registreras i personalliggaren?

Svar: Nej.

Ska praktikanter registreras i personalliggaren? Är det i så fall någon skillnad om de kommer ifrån grundskola, gymnasium eller högskola?

Svar: Gymnasieelever och äldre ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de praktiserar hos, men inte praoelever från grundskolan.

Hur registreras verksamma personer som utför byggverksamhet på byggarbetsplatsen och som hyrs in från ett bemanningsföretag?

Svar: De ska registrera sig på samma sätt som om de hade arbetat direkt för dig.

Jag är arbetsledare för flera byggarbetsplatser och besöker dem fler gånger per dag. Måste jag registrera mig i personalliggaren på varje byggarbetsplats, även om jag bara är där i fem minuter?

Svar: Ja.

Ska konsulter, besiktningsmän och arkitekter registreras i en personalliggare när de är verksamma på byggarbetsplatsen?

Svar: Allmänt kan sägas att om en person ska anses ”verksam” i byggverksamhet eller inte beror bland annat på vad hen utför för konkreta arbetsuppgifter. Vid tveksamhet om en verksamhet omfattas av begreppet byggverksamhet kan vägledning sökas i SNI-koderna (standard för svensk näringsgränsindelning). Arkitektverksamhet utgör där inte byggverksamhet (kod 71110). Skatteverket anser inte heller att arkitektverksamhet utgör sådan stödverksamhet som utgör byggverksamhet. En arkitekt som under byggproduktionen bedriver arkitektverksamhet (näringsverksamhet) på byggarbetsplatsen är som Skatteverket ser det inte skyldig att föra personalliggare.

Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik utgör enligt SNI 2007 inte byggverksamhet (kod 71121). I SNI-koden ingår bland annat besiktning, slut- och godkännande av bygg- och anläggningsarbeten. På samma sätt som gäller den som bedriver arkitektverksamhet så behöver den som på en byggarbetsplats bedriver verksamhet med arbetsuppgifter som ska hänföras till konsultverksamhet inte föra personalliggare. Detsamma gäller sådana kontrollbesiktningar som utförs av oberoende part under och efter byggnationen.

Eftersom arkitekt- eller konsultverksamhet inte utgör byggverksamhet ska en person som arbetar med arkitekt eller konsultverksamhet inte heller föras in som verksam i en personalliggare som förs av någon annan näringsidkare på byggarbetsplatsen.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar