Grundläggande förklaring av olika kostnadsbegrepp

Det vanliga då man talar om företagets kostnader är att dela in dessa i fasta kostnader och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna fördelas genom t.ex. procentpåslag på de kalkylobjekt som beräkningarna gäller. Nu är det inte så enkelt att de fasta kostnaderna alltid är fasta och att de rörliga kostnaderna är proportionella mot volymen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett annat problem vid produktkalkylering är att fastställa vilka kostnader som är direkta (kan hänföras till produkten eller tjänsten) eller indirekta (kostnader för resurser som delas av flera produkter eller tjänster). De indirekta kostnaderna måste sedan fördelas på ett rättvist sätt mellan företagets produkter eller tjänster.

Fasta och rörliga kostnader

Ett företag har olika kostnadsposter. De fasta kostnaderna fördelas i kalkylerna på antalet tillverkade enheter, antalet debiterade timmar etc. Desto fler enheter som säljs, desto fler enheter att fördela de fasta kostnaderna på. I kalkylerna är det viktigt att uppskatta antalet framtida sålda enheter så korrekt som möjligt för att fördelningen av de fasta kostnaderna ska bli rätt. Så kallade glädje- kalkyler innebär bara att företaget ”bitit sig själv i svansen”.

Fasta kostnader

Fasta kostnader

Företagets fasta kostnader är kostnader som inte förändras om det sker en förändring av den tillverkade/sålda volymen. Exempel på fasta kostnader är lokalhyra, personalkostnader, maskiner, ränta på lån, försäkringar. Att kostnaderna är fasta är bara sant om företaget håller sig inom ett visst produktionsintervall. Ibland ”slår man i taket” och måste bygga ut, hyra större lokaler, skaffa mer personal etc. Vid kalkylarbetet är det viktigt att veta om en fast kostnad plötsligt ”tar ett skutt”.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader

Företagets rörliga kostnader är kostnader som varierar med den tillverkade eller presterade volymen. För ett tillverkande företag är råvaror, ingående komponenter, förpackningar etc. rörliga kostnader. För ett tjänste- företag kan det t.ex. vara resekostnader eller kostnader för provisionsförsäljning, för ett varuhandelsföretag är kostnaden för inköpta varor en rörlig kostnad.

De totala kostnaderna

Totala kostnaderna

Företagets totala kostnad är summan av de fasta och rörliga kost- naderna. Hur stor företagets totala kostnad blir är beroende av den tillverkade eller presterade volymen.

Rörliga kostnader av olika slag

Rörliga kostnader kan delas in i proportionella, progressiva och degressiva. I kalkylarbetet måste hänsyn tas till vilken typ de rörliga kostnaderna hänförs.

Proportionellt rörliga kostnader

Proportionellt rörliga kostnader

Proportionellt rörliga kostnader är kostnader som förändras i samma takt som volymen. Ökar volymen med 10 % så ökar de proportionellt rörliga kostnaderna med lika mycket dvs 10 %.

Degressiva rörliga kostnader

Degressiva rörliga kostnader

Degressiva rörliga kostnader innebär att de rörliga kostnaderna blir lägre vid större volymer. Detta inträffar då företaget får mängdrabatter av olika slag. Ett företag som uppnår stordriftsfördelar då volymen ökar har en rörlig kostnadskurva enligt ovan.

Progressiva rörliga kostnader

Progressiva rörliga kostnader

Progressiva rörliga kostnader är kostnader som ökar snabbare än volymen. Exempel på detta är övertidsersättning till personal, råvarubrist eller komponentbrist hos en leverantör vilket kanske innebär inköp från någon annan till högre pris eller ökade transportkostnader (hemtagningskostnader).

Direkta och indirekta kostnader

En kostnadsbärare kan vara en produkt, vara eller tjänst. Företagets kostnader måste fördelas på dessa kostnadsbärare. Fördelningen ska vara ”rättvis” så att en vara eller tjänst verkligen bär sina egna kostnader. Att fördela de indirekta (gemensamma) kostnaderna på ett ”rättvist” sätt är inte alltid det lättaste.

Direkta kostnader är de som kan hänföras ”direkt” till kostnadsbäraren. Exempel på sådana kostnader är material som åtgår till produkten, personal- kostnader som är direkt förknippade med produktens tillverkning eller tjänstens utförande.

De indirekta (gemensamma) kostnaderna som ska fördelas brukar traditionellt i tillverkningsföretag gå under benämningarna materialomkostnader, tillverkningsomkostnader, administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. De kallas även för fördelade kostnader eller omkostnader. Ett vanligt förekommande samlingsnamn för detta är overheadkostnader.

Förklarande video om de olika kostnadsbegreppen

I videon nedan förklarar gymnasieläraren och rektor Jon Ellrose olika begrepp och använder vår webbplats som källa.

Läs mer om:

Kalkylering
Nollpunkten och resultatdiagram
Självkostnadskalkyl
Bidragskalkyl
Timkostnadskalkyl
Marginal i varuhandelsföretag
Investeringskalkyl

Lämna en kommentar