Inventarier av mindre värde

Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning som innebär att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Avdrag för värdeminskning

Inventarier

Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan till exempel vara maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.

Du har tre möjligheter att dra av för inventarier:

 • Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan.
 • Räkenskapsenlig avskrivning innebär att det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) ska motsvara avskrivningen i bokslutet.
 • Restvärdesavskrivning.

Omedelbart avdrag

Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan. Du får göra omedelbart avdrag för

 • inventarier till ett mindre värde
 • inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.
   

Inventarier av mindre värde

Inventarier av mindre värde får du dra av året de skaffas till näringsverksamheten. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga för inköp till ett värde 22 400 kronor för inkomstår 2017 och 22 750 kronor för inkomstår 2018.

Om det finns ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. Till exempel blir hårddisk, bildskärm, skrivare, tangentbord och mus ett inventarium i detta avseende.

Enligt Skatteverkets uppfattning är det inventariets totala anskaffningsvärde som avgör om det är av mindre värde. Detta gäller även för inventarier som ägs gemensamt. En maskin som förvärvas gemensamt av två personer för 25 000 kronor får därför inte dras av omedelbart, utan varje ägare gör värdeminskningsavdrag på sin del.
 

Inventarier med ekonomisk livslängd på högst tre år

Det är du som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Observera att tre år inte är någon avskrivningstid, utan endast en bedömningstid.

Om dina inventarier har en ekonomisk livslängd överstigande tre år måste du använda något av nedanstående avskrivningsalternativ.
 

Underlag för avskrivning

Det är inte bara själva inköps- eller tillverkningskostnaden som är underlag för avskrivning. Även andra kostnader som monteringskostnad, frakt, tull och liknande ingår. Man säger därför att anskaffningsvärdet är underlag för avskrivning. Det gäller både räkenskapsenlig avskrivning och restvärdes­avskrivning.

Du kan ta in inventarier i din verksamhet som du ägt privat. Som anskaffningsvärde ska du ta upp det marknadsvärde som gäller den dagen du tar in dem i näringsverksamheten. Marknadsvärde är vad någon utomstående person vill betala för inventarierna, alltså det pris du skulle kunna sälja dem för.

Om du har tagit över en hel näringsverksamhet genom arv, gåva eller liknande, tar du över de värden överlåtaren har kvar att skriva av på inventarierna.

Om din verksamhet inte är skyldig att redovisa moms får du ta med den moms som ingår i inköpskostnaden som anskaffningsvärde. Har du fått näringsbidrag eller liknande för att skaffa inventarier måste du minska anskaffningsvärdet med det belopp du fått i bidrag.
 

Räkenskapsenlig avskrivning

Vid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna.

Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ:

Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30procent av

 • inventariernas bokförda värde vid årets början (=förra årets utgående värde)
 • ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut
 • minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år
 • minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år
 • minskat med ersättningsfond som du använt.

Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, d.v.s. motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Du måste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarande finns kvar i verksamheten).
 

Restvärdesavskrivning

Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och kan sägas vara en förenklad version av denna. Den största skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet. En annan skillnad är att restvärdesavskrivning får ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Vid restvärdesavskrivning finns ingen motsvarighet till kompletteringsregeln.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska värdeminskningsavdraget (oavsett om det beräknats enligt räkenskapsenlig- eller restvärdesavskrivning) justeras i motsvarande mån.
 

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar