Krav på kassaregister

Av 8 kap 1 § SKVFS 2014:9  framgår att för varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram ska det finnas en tillverkardeklaration.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vilka uppgifter ska lämnas i en tillverkardeklaration vid versionsuppdatering?

Vid versionsuppdatering av ett kassaregister måste alltså en tillverkare lämna in en ny tillverkardeklaration till Skatteverket. En sådan tillverkardeklaration kan begränsas till vilka förändringar som skett jämfört med tidigare version samt med lämpliga förklaringar till ändringarna. Någon särskild blankett för tillverkardeklaration av nya versioner har Skatteverket inte tagit fram och tills vidare kan blanketten SKV 1509 användas. 
 

Finns det mallar som stöd till tillverkardeklarationen?

Skatteverket har tagit fram en blankett (SKV 1509) för tillverkardeklaration av kassaregister. Av blanketten framgår att utdrag ur testprotokoll ska bifogas tillverkardeklarationen och att uppgifter kan lämnas om specificerad dokumentation som tagits fram som underlag för deklarationen.
 
Har Skatteverket tagit fram några mallar eller annat som stöd för de uppgifter som ska lämnas i tillverkardeklarationen? Vårt företag tillverkar både vanliga s.k. ROM-baserade (read-only-memory) kassaregister och pc-baserade kassaregister. Är det någon skillnad på de uppgifter som ska lämnas för ROM respektive pc?
 
Skatteverket har inte tagit fram några mallar för hur utdrag ur testprotokoll kan utformas. Det finns många olika typer av kassaregister. Detta innebär att tillverkardeklarationer kan se ut på olika sätt, vilket främst gäller de utdrag ur testprotokoll som olika tillverkare tar fram. Som stöd för de uppgifter som ska finnas i utdrag ur testprotokoll finns det möjlighet att i blanketten lämna uppgifter om dokumentation avseende tillverkningen av det deklarerade kassaregistret. Om utdraget ur testprotokollet inte visar att kassaregistret överensstämmer med kraven i SKVFS 2014:9 kan Skatteverket kontakta tillverkaren för att få in de ytterligare uppgifter som behövs för att tillverkardeklarationen ska kunna anses vara komplett.
 
Enligt 8 kap 1 § SKVFS 2014:9 ska det för varje kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram finnas en tillverkardeklaration. Av deklarationen ska framgå att modellen eller programmet är testat. Testmetoderna och resultatet av testerna ska dokumenteras i testprotokoll. Tillverkardeklarationen ska visa om kassaregistret överensstämmer med kraven i SKVFS 2014:9. Av 34 § framgår att till tillverkardeklarationen ska bifogas utdrag ur testprotokoll som utvisar överensstämmelse med föreskrifterna.
 
Ett ROM-baserat kassaregister kan sägas vara ett traditionellt kassaregister (en kassaapparat) som är byggt för sitt syfte och kan inte användas till annat än som kassaregister. Grunden i ett pc-baserat kassaregister är en vanlig dator som installerats med en programvara (kassaregisterprogram) som gör att datorn fungerar som ett kassaregister. Ett kassaregisterprogram kan också vara en programvara som finns i en server som betjänar flera registreringsenheter där betalning tas emot och kassakvitto lämnas till kund. Den blankett som Skatteverket har tagit fram är avsedd för alla typer av kassaregister och gör i princip ingen skillnad på om kassaregistret är ROM‑baserat eller pc-baserat. För pc-baserade kassaregister är det endast kassaregisterprogramvaran som måste tillverkardeklareras.
 
Av blanketten för tillverkardeklaration framgår att uppgift ska lämnas om dokumentation som visar att kassaregistret är utformat enligt SKVFS 2014:9. I blanketten efterfrågas uppgift om tillverkarens benämning av denna dokumentation med beteckning för utgåva. Som underlag för en tillverkardeklaration måste finnas testprotokoll och utdrag ur dessa ska bifogas deklarationen. Hur omfattande utdraget ur testprotokoll bör vara har inte reglerats. Enligt Skatteverkets uppfattning får varje tillverkare själv bedöma hur omfattande utdrag ur testprotokoll som bör bifogas tillverkardeklarationen.
  

Hur ska tillverkningsnummer anges för kassaregister?

Vårt företag tillverkar kassaregisterprogram som är avsett att installeras på en server och betjäna flera kassaregister. Vi har läst i Skatteverkets föreskrifter att varje kassaregister ska ha ett unikt tillverkningsnummer. Vi har inget tillverkningsnummer för vårt kassaregisterprogram. Hur ska vi och våra kunder göra för att uppfylla kraven i Skatteverkets föreskrifter att varje kassaregister ska ha ett tillverkningsnummer? 

Enligt 9 § SKVFS 2009:1 ska ett kassaregister vara försett med ett unikt tillverkningsnummer som identifierar kassaregistret och tillverkaren av kassaregistret. Av 13 § samma föreskrifter framgår att varje registreringsenhet för kontant betalning utgör ett separat kassaregister. Enligt 11 § kassaregisterlagen ska företag anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. En sådan anmälan kommer att kunna göras på Skatteverkets webbplats. Vid den anmälan ska företaget bl.a. uppge kassaregistrets tillverkningsnummer. 

För s.k. ROM-baserade kassaregister utgör kravet på uppgift om unikt tillverkningsnummer inget problem och detsamma gäller för många modeller av pc-baserade kassaregister. På marknaden finns dock pc-baserade kassaregisterprogram som är framtagna för att kunna betjäna flera separata registreringsenheter, viket innebär att flera kassaregister kan använda ett gemensamt kassaregisterprogram. Eftersom ett sådant kassaregisterprogram är gemensamt för olika registreringsenheter (separata kassaregister) är det vid den anmälan som ska göras till Skatteverket inte tillräckligt att uppge det tillverkningsnummer som tillverkaren anger för kassaregisterprogrammet.

En tillverkare kan endast ange ett tillverkningsnummer för ett kassaregisterprogram som är avsett att installeras i nätverk med flera separata kassaregister. För att kravet på unikt nummer ska vara uppfyllt enligt 9 § SKVFS 2009:1 kan företaget vid den anmälan som ska ske till Skatteverket utöver uppgift om tillverkningsnumret för kassaregisterprogrammet även uppge ett unikt tilläggsnummer för den registreringsenhet som anmäls. Tilläggsnumret kan vara det nummer som tas fram vid den konfigurering som sker när registreringsenhet installeras i nätverket eller ett annat lämplig nummer som identifierar registreringsenheten. Det unika numret kan konstrueras med tillverkarens organisationsnummer åtföljt av beteckning för programvaran och löpnummer för det separata kassaregistret (registreringsenheten). Exempelvis ger organisationsnummer 555555-5555, program 1, och kassaregister nr 34 följande unika tillverkningsnummer 5555555555134.
 

Vilka krav ställs på kassaregister för att de ska vara godkända att använda?

Lagen anger att kassaregister som används från den 1 januari 2010 ska vara certifierade. Skatteverket har fått möjlighet att bestämma vilka krav som ska ställas på kassaregister. Skatteverket har gett ut föreskrifter om detta — SKVFS 2014:9 och SKVFS 2009:2. 
 
Ett kassaregister som har en tillverkardeklaration och som är anslutet till en certifierad kontrollenhet enligt SKVFS 2009:2 uppfyller lagstiftarens krav på certifierat kassaregister. Kombinationen av tillverkardeklarerat kassaregister och certifierad kontrollenhet benämns vardagligt ibland som ”certifierat kassaregister”. Några certifierade kassaregister i egentlig mening finns emellertid inte. 
 
Av tillverkardeklarationen ska framgå att kassaregistret överensstämmer med de krav som ställs i SKVFS 2014:9.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Lämna en kommentar