Lämna kontrolluppgifter

Du som är arbetsgivare ska varje år lämna kontrolluppgifter om dina anställda till Skatteverket. Motsvarande gäller kreditinstitut och pensionsutbetalare. Uppgifterna visar vad du har betalat ut i lön, dragit av i skatt m.m.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Du kan lämna och ändra uppgifter när som helst under året, men senast den 31 januari året efter det kalenderår de gäller.

Korrekta kontrolluppgifter är viktigt eftersom de inte bara påverkar ditt företag utan också dina anställda. Uppgifterna ligger till grund för förifyllningen av dina anställdas inkomstdeklarationer. Felaktiga kontrolluppgifter kan leda till att den pensionsgrundande inkomsten blir fel eller att avdragen skatt inte automatisk tillgodoräknas dina anställda.
 

Utländskt skatteregistreringsnummer

I kontrolluppgifter för begränsat skattskyldiga ska du i många fall lämna uppgift om bland annat den skattskyldiges utländska skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number, TIN-nummer). Från och med inkomståret 2017 har skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer utvidgats till omfatta även kontrolluppgifter för obegränsat skattskyldiga i Sverige som har hemvist i en annan stat. 

Det är viktigt att du fyller i det utländska skatteregistreringsnumret, eftersom det är det (identifikations-) numret som används vid kontakt med skatteförvaltningen i det land där personen är bosatt/har hemvist.

Skatteregistreringsnumren (TIN) ser olika ut i olika länder. Länkarna nedan visar hur TIN-numret är uppbyggt i de olika medlemsstaterna inom EU. Nedan finns också länk till en databas där det är möjligt att kontrollera om en uppgift om en persons TIN överensstämmer med den algoritm som gäller för aktuellt land.
 

Källa: Skatteverket 2018

Lämna en kommentar