Moms EU

Momsreglerna för varuhandel med andra EU-länder är komplicerade. Det är lätt att göra fel. För att hjälpa dig att göra rätt vill vi kortfattat informera dig om vilka regler som gäller vid varuhandel och vilka fel som är vanligast.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Moms vid varuhandel med EU-länder

Sälja varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder

Med EU-länder menar vi länder inom EU:s mervärdesskatteområde. Huvudregeln är att du ska lägga moms på försäljningen när du säljer en vara som finns i Sverige och transporteras till en köpare i ett annat EU-land.

Du får dock sälja utan moms till en köpare i ett annat EU-land om köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och åberopar detta momsregistrerings-nummer (VAT-nummer). Köparen ska då redovisa momsen i det andra landet. Värdet av varuleveransen ska du redovisa i ruta 35 (Försäljning av varor till ett annat EU-land) i momsdeklarationen. Du måste kunna visa att köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och att varan har transporterats till ett annat EU-land.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Du kan enkelt kontrollera om ett momsregistreringsnummer är giltigt under
Kontrollera köparens momsregistreringsnummer

Lämna en periodisk sammanställning

Har du sålt varor momsfritt därför att en köpare åberopat sitt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land? Då ska du varje månad lämna uppgift till Skatteverket om värdet av dessa varuleveranser i en periodisk sammanställning. Du kan ansöka om att få lämna den periodiska sammanställningen varje kalenderkvartal i stället för månad. Lämna sammanställningen via e-tjänsten Periodisk sammanställning eller på blankett SKV 5740.

Sälja varor till ej momsregistrerade köpare i annat EU-land

Vid försäljning av varor till privatpersoner eller andra ej momsregistrerade köpare i annat EU-land, när varan transporteras dit från Sverige, är utgångspunkten att du ska lägga på moms. Det finns dock särskilda regler vid sådan försäljning läs mer i broschyren moms vid utrikeshandel SKV 560.

Köpa varor från andra EU-länder

Du kan själv köpa varor utan utländsk moms från företagare i ett annat EU-land om varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land och du uppger ditt giltiga momsregistreringsnummer till säljaren. Det är du själv som ska beräkna och redovisa svensk moms på varuvärdet i din momsdeklaration. Den här formen av omvänd skattskyldighet kallas ofta för unionsinternt förvärv.

Du skaredovisa värdet av inköpen i ruta 20 (Inköp av varorfrån ett annat EU-land) i momsdeklarationen. Den utgående momsen ska du beräkna själv och redovisa i någon av rutorna 30, 31 eller 32 (beroende på skattesats). Du har avdragsrätt enligt de allmänna bestämmelserna. Du måste själv redovisa svensk moms även om säljaren har tagit ut moms i det andra EU-landet.

Trepartshandel

Om du är mellanman vid så kallad trepartshandel gäller särskilda regler för din momsredovisning. Med trepartshandel menas att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C, och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna är momsregistrerade i varsitt EU-land.

Som mellanman, B, ska du inte redovisa inköpet som ett unionsinternt förvärv om du kan visa att inköpet gjorts för en försäljning till C. Som mellanman får du sälja varan utan moms till C, som åberopar sitt giltiga momsregistrerings-nummer.

I fakturan till C ska du ange ditt och köparens (C:s) momsregistreringsnummer och att det är fråga om trepartshandel.

I momsdeklarationen ska du redovisa inköpet i ruta 37: ”Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel”. Försäljningen ska du redovisa i ruta 38: ”Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel”. Du ska också lämna uppgifter i periodisk sammanställning.

Lista över vanliga fel

Här kan du själv kontrollera att ditt företag inte gör något av de vanligaste felen.

Har du lämnat periodisk sammanställning?
Du måste lämna uppgifter i en periodisk sammanställning om försäljningar du gjort momsfritt därför att köparen i ett annat EU-land åberopat ett giltigt momsregistrereringsnummer. Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av en period (månad eller kvartal) när du sålt en vara eller en tjänst som ska rapporteras. Lämnar du sammanställningen elektroniskt ska den ha kommit in senast den 25 i samma månad.

Blanketten (SKV 5740) får du i vissa fall automatiskt, men din uppgiftsskyldighet är inte beroende av om du har fått en blankett. Du måste själv beställa en blankett om du inte har fått någon och inte har lämnat uppgifterna via Skatteverkets e-tjänst. Även du som lämnar Intrastatuppgifter till Statistiska centralbyrån måste lämna periodisk sammanställning.

Har du kontrollerat din kunds momsregistreringsnummer?
Det är viktigt att du kontrollerar din kunds momsregistreringsnummer. Du kan bli skyldig att betala svensk moms om du har sålt en vara utan svensk moms och det senare visar sig att köparen inte har haft ett giltigt momsregistrerings-nummer vid leveransen.

Har du redovisat varuinköp från annat EU-land?
I ruta 20 i momsdeklarationen ska du redovisa dina inköp av varor från ett annat EU-land. Den utgående momsen ska du redovisa i ruta 30, 31 eller 32.

Om du köper in varor som mellanman i så kallad trepartshandel ska du redovisa inköpen i ruta 37. Din vidareförsäljning ska redovisas i ruta 38. Du ska inte redovisa någon utgående eller ingående moms. Vidareförsäljningen ska även redovisas i periodisk sammanställning i kolumnen ”Värde av trepartshandel per köpare/mottagare”.

Har du meddelat ditt nya momsregistreringsnummer till din leverantör i ett annat EU-land?
Om ditt företag har ombildats och fått ett nytt organisationsnummer får det också ett nytt momsregistreringsnummer. Du måste då meddela ditt nya momsregistreringsnummer till dina leverantörer i andra EU-länder.

Har din leverantör i ett annat EU-land angett ditt momsregistreringsnummer felaktigt?
En säljare i ett annat EU-land som inte anger ett giltigt momsregistrerings-nummer riskerar att få betala moms på försäljningen där. Du är ändå skyldig att redovisa och betala moms i Sverige.

Så här fungerar det rent praktiskt

Exemplet cykeln som tillverkas i Sverige (Sv) men säljs i Danmark (Dk). Vi bortser här från valutor, kursdifferenser etc.

Stålföretaget A (Sv) säljer stålrör till Cykelföretaget B (Sv)

Faktura till B     Momsredovisning  
stålrör 400   utgående moms 100
moms 100   ingående moms 0
Att betala 500   Till staten (Sv) 100

Cykelföretaget B (Sv) säljer en cykel till Cykelaffären C (Dk)

Faktura till C     Momsredovisning  
cykel 2000   utgående moms 0
moms 0   ingående moms 100
Att betala 2000   Från staten (Sv) 100

Cykelaffären C (Dk) säljer cykeln till en slutkonsument (kund)

Pris till kunden     Momsredovisning  
cykel 4000   utgående moms 1000
moms 1000   ingående moms 0
Kunden betalar 5000   Till staten (Dk) 1000


Uppmärksamma

Enligt ”destinationsprincipen” hamnar momsen i det land där varan (i exemplet ovan cykeln) konsumeras.

Moms till staten i det land där varan produceras (i exemplet – Sverige)
100 – 100 = 0 kronor

Moms till staten i det land där varan konsumeras (i exemplet – Danmark)
1000 kronor

Moms vid internationell tjänstehandel

Nedan hittar du kortfattad information om reglerna för internationell handel med tjänster. Mer information finns i broschyren Moms vid utrikeshandel (SKV 560).

Vid försäljning av en tjänst ska momsen redovisas och betalas i det land där tjänsten anses omsatt (beskattningslandet). Om en tjänst inte är omsatt i Sverige ska du som säljare inte ta ut någon svensk moms. Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras.

Det finns två huvudregler: Den ena gäller vid försäljning till näringsidkare och den andra vid försäljning till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson). Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. För vissa tjänster gäller undantag från huvudreglerna.

För att avgöra var en tjänst är omsatt måste du alltså först och främst ta ställning till följande:

 • Är köparen näringsidkare eller inte?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Näringsidkare eller inte?

Som näringsidkare räknas inte bara företagare som bedriver momspliktig verksamhet utan även alla andra som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett om verksamheten medför skattskyldighet till moms eller inte. En tandläkare vars verksamhet är undantagen från moms anses alltså som näringsidkare vid bedömningen av beskattningsland för tjänster. Dessutom anses alla juridiska personer (till exempel aktiebolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som är registrerade för moms som näringsidkare, oavsett om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

Samtliga övriga räknas som icke-näringsidkare.

Huvudregel vid försäljning till näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad, om tjänsten säljs dit. Du ska inte ta ut någon moms om köparen är näringsidkare i ett annat land än Sverige. Etablerad anses man vara där man har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe. Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe anses tjänsten omsatt där köparen bor eller vistas stadigvarande.

För att kunna sälja utan moms enligt huvudregeln måste du kunna visa att köparen är en näringsidkare som är etablerad utomlands. Vid försäljning till momsregistrerade köpare etablerade inom EU är det i normalfallet tillräckligt att ha köparens momsregisteringsnummer, VAT-nummer. Du kan själv kontrollera att köparens VAT- nummer är giltigt.

Ett villkor för att du ska kunna sälja tjänster momsfritt är att köparen vid köpet agerar i egenskap av näringsidkare. Det innebär att inköpen ska göras för verksamheten. Tjänsten får alltså inte vara avsedd enbart för privat användning. Du som säljer tjänster som normalt konsumeras av privatpersoner, exempelvis personliga tjänster såsom hårvård, skönhetsbehandlingar och liknande, bör därför försäkra dig om att köparen verkligen gör inköpet för en verksamhet. Läs mer om vem som anses agera i egenskap av näringsidkare i Skatteverkets ställningstagande 2009-12-07, Omsättningsland – näringsidkare agerar i denna egenskap, dnr 131 835162-09/111.

De allra flesta tjänster omfattas av huvudregeln när köparen är näringsidkare. De undantag som finns behandlas nedan.

Periodisk sammanställning

Du måste lämna uppgifter till Skatteverket i en periodisk sammanställning när du enligt huvudregeln sålt en tjänst utan svensk moms till en näringsidkare i ett annat EU-land och köparen är skattskyldig för köpet. För att du ska kunna göra det måste köparen ha ett giltigt momsregistreringsnummer, VAT-nummer, i det aktuella EU-landet. Det är nämligen uppgifter om värdet av de sålda tjänsterna och VAT-numret på den du har sålt till som ska lämnas i sammanställningen.

Om köparen är en näringsidkare i ett annat EU-land som av någon anledning ännu inte har ett VAT-nummer kan du inte, och är inte heller skyldig, att lämna en periodisk sammanställning. Tjänsten är ändå omsatt utomlands om köparen är en näringsidkare. Därför ska du inte heller då ta ut moms vid försäljningen. I stället bör du ha en annan handling som visar att köparen är näringsidkare.

Huvudregel vid försäljning till icke-näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.

Undantag från bägge huvudreglerna

Fastighetstjänster
Tjänster med anknytning till en fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns. Det innebär att du kan behöva vara momsregistrerad i ett annat land om du säljer fastighetstjänster. En utländsk företagare som säljer tjänster med anknytning till fastigheter i Sverige måste vara momsregistrerad här om kunden är en privatperson. Om kunden är registrerad för moms gäller omvänd skattskyldighet (köparen redovisar och betalar momsen) om den utländska företagaren inte valt att registrera sig här i landet. Exempel på tjänster med anknytning till fastigheter är bygg- och anläggningsarbeten, lokalstädning, uthyrning av rum i hotellrörelser och förmedling av fastigheter.

Persontransporter
Persontransporter är omsatta här om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land. Persontransporter mellan Sverige och andra länder anses omsatta utomlands.

Tillträde till kulturella och liknande evenemang

Vid tillträde till evenemang som är

 • kulturella
 • konstnärliga
 • idrottsliga
 • vetenskapliga
 • pedagogiska
 • av underhållningskaraktär eller liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar.

är själva tillträdet (entréavgiften) alltid omsatt där evenemanget faktiskt äger rum. Äger evenemanget rum i Sverige ska du ta ut moms för tillträdet. Exempel på sådana tillträden är:

 • tillträde till shower, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, marknader, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande
 • kulturella evenemang,
  tillträde till sportevenemang såsom matcher eller tävlingar, och
 • tillträde till utbildnings- och vetenskapliga evenemang såsom konferenser och seminarier.

Restaurang- och cateringtjänster

Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna utförs fysiskt. En restaurang i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du själv säljer cateringtjänster som utförs i t.ex. Danmark gäller danska bestämmelser.

Restaurangtjänster som omsätts ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik är alltid omsatta utomlands. Särskilda bestämmelser gäller för restaurangverksamhet ombord på tåg.

Korttidsuthyrning av transportmedel

Tjänsten att hyra ut ett transportmedel, t.ex. en bil, i högst 30 dagar anses omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om en näringsidkare eller en privatperson hyr bilen ska du ta ut moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är motsvarande tidsgräns 90 dagar.

Om du hyr eller hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar är det långtidsuthyrning. För långtidsuthyrning till näringsidkare gäller huvudregeln. För långtidsuthyrning till någon som inte är näringsidkare gäller speciella regler, se mer under rubriken Långtidsuthyrning av transportmedel.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare

Varutransporter och arbete på lös egendom

Varutransporttjänster och transportanknutna tjänster (t.ex. lastning och lossning) som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige när köparen är en näringsidkare kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Det gäller när dessa tjänster uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU eller när de utförs i direkt samband med export och i samband med import av varor när de importerade varorna inte tullbeskattas på grund av reglerna om t.ex. skatteupplag är omsatta utomlands.

Det gäller när dessa tjänster uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU eller när de utförs i direkt samband med export eller i samband med import av varor när de importerade varorna inte tullbeskattas t.ex. på grund av de tillfälligt läggs i skatteupplag.

Förmedlingstjänster

En förmedlingstjänst som säljs till näringsidkare och som enligt huvudregeln skulle vara omsatt här i landet anses ändå omsatt utomlands när den vara eller tjänst som förmedlas är omsatt utanför EU. I övriga fall omfattas förmedlingstjänster som säljs till näringsidkare av huvudregeln.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner

Förmedlingstjänster

Förmedlingstjänster som du säljer till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) anses omsatta där huvudtransaktionen (den försäljning som förmedlas) görs. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor.

Förmedling innebär här att till exempel A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finns en huvudtransaktion (exempelvis en försäljning av en vara).

Transporttjänster

Varutransporter som görs inom Sverige anses omsatta inom landet. Varutransporter som görs mellan två EU-länder för någon som inte är näringsidkare (exempelvis en privatperson) anses omsatta i det land där transporten börjar. Det innebär till exempel att ett svenskt åkeri som transporterar en svensk privatpersons bohag från Tyskland till Sverige kan få ta ut tysk moms.

Kulturella och liknande tjänster

Tjänster i samband med aktiviteter som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, pedagogiska, vetenskapliga och aktiviteter av underhållningskaraktär samt liknande aktiviteter såsom mässor och utställningar, är omsatta i det land där de faktiskt utförs, om den som köper tjänsten är någon som inte är näringsidkare. Detsamma gäller för tjänster som är underordnade sådana tjänster. Begreppet aktivitet omfattar även andra tjänster än sådana som utgör tillträde till evenemang. Exempel på sådana aktiviteter är att ge någon möjlighet att utöva en idrottslig aktivitet, till exempel försäljning av liftkort till en slalombacke.

Transportanknutna tjänster

Transportanknutna tjänster, exempelvis lastning eller lossning, anses omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson).

Arbete på lös egendom

Tjänster som består av värdering av, eller arbete på, lös egendom anses omsatta i det land där de fysiskt utförs, om köparen inte är näringsidkare (utan till exempel en privatperson). En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom.

Diverse tjänster

Diverse tjänster kallas ibland intellektuella tjänster. Till dessa tjänster räknas t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation, elektroniska tjänster och radio- och televisionssändningar.

Om denna typ av tjänst säljs från Sverige till till exempel en privatperson utanför EU anses den omsatt utomlands under förutsättning att tjänsten också används utanför EU. Om ett företag utanför EU däremot säljer en sådan tjänst till t.ex. en privatperson i Sverige anses tjänsten omsatt här, om tjänsten också används här. Man ska alltså redovisa och betala moms i Sverige om man säljer denna typ av tjänster från ett land utanför EU till någon som inte är näringsidkare i Sverige.

Observera dock att särskilda regler gäller vid omsättning av elektroniska tjänster och telekommunikation samt radio- och televisionssändningar.

Vid försäljning av diverse tjänster till personer inom EU som inte är näringsidkare gäller huvudregeln.Den som exempelvis säljer annonstjänster från Sverige till privatpersoner i andra EU-länder ska alltså ta ut svensk moms.

Långtidsuthyrning av transportmedel

Om transportmedel hyrs ut under en längre period än de 30 respektive 90 dagarna som utgör korttidsuthyrning är uthyrningen att anse som långtidsuthyrning. Tjänster som avser långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är en näringsidkare (till exempel en privatperson) är omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i.

Om långtidsuthyrningen avser en fritidsbåt och:

 • fritidsbåten levereras i ett EU-land
 • uthyraren har sitt säte eller är etablerad i det EU-landet och
 • tjänsten tillhandahålls från det sätet eller den etableringen

är beskattningslandet dock det EU-land som leveransen sker i.

Köp av tjänster

Om du som näringsidkare köper en tjänst som omfattas av huvudregeln från ett utländsk företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) anses tjänsten omsatt i Sverige. Om tjänsten är skattepliktig ska momsen beräknas, redovisas och betalas här av dig som köpt tjänsten. Detta kallas för omvänd skattskyldighet.

Köper du en tjänst som inte omfattas av huvudregeln från ett utländskt företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) och tjänsten är omsatt i Sverige är det säljaren som ska redovisa och betala momsen. Det finns speciella regler för fastighetstjänster. Om en utländsk företagare säljer en fastighetstjänst som är omsatt i Sverige på grund av att fastigheten är belägen i Sverige, och du som köper tjänsten är en momsregistrerad näringsidkare gäller omvänd skattskyldighet. En utländsk företagare som begär det kan emellertid registrera sig som skattskyldig för försäljning av fastighetstjänster. I sådant fall är det den utländska företagaren som är skattskyldig. Detta gäller dock inte om reglerna om omvänd skattskyldighet i byggsektorn är tillämpliga.

Om du köper en tjänst som är omsatt i ett annat land och du därför får betala utländsk moms har du i vissa fall rätt att få tillbaka den utländska momsen i det land där du har betalat den.

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar