Nya momsregler 2014

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Nya momsregler 2014

Den 1 januari 2014 införs flera ändringar i mervärdesskattelagen. Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2014. Den största förändringen innebär att du inte längre behöver ansöka om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastigheter och lokaler. De andra ändringarna görs för att mervärdesskattelagen ska stämma bättre överens med lagstiftningen inom EU.

Nyheter avseende frivillig skattskyldighet vid
fastighetsupplåtelse

Ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet. Från den 1 januari 2014 behöver du inte längre

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal
 • anmäla ändringar i förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten
 • anmäla om den frivilliga skattskyldigheten upphör
 • anmäla om fastigheten överlåts till annan ägare.

Hur blir man frivilligt skattskyldig för uthyrning av
verksamhetslokal?

För att en verksamhetslokal ska omfattas av frivillig skattskyldighet krävs att en faktura som avser uthyrningen ställs ut med moms. Fakturan måste utfärdas senast sex månader från den första dagen som hyresperioden i fakturan avser. Skattskyldigheten inträder den första dagen i hyresperioden som fakturan avser, dock tidigast den dag hyresgästen tillträder lokalen. Om en hyresfaktura av misstag ställts ut med moms kan den frivilliga skattskyldigheten återkallas genom att en kreditfaktura utfärdas senast fyra månader från den dag då den ursprungliga fakturan utfärdades.

Övergångbestämmelser

Observera att det slopade ansökningsförfarandet endast gäller från den 1 januari 2014 och framåt. En faktura med moms som ställs ut innan den 1 januari 2014 innebär således inte att uthyraren blir frivilligt skattskyldig, detta även om fakturan avser en hyresperiod under 2014. Likaså krävs det registrering för att uthyraren ska vara skattskyldig för hyresperioder som infaller innan den 1 januari 2014

Möjligheten att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av stadigvarande bostad till staten tas bort.

Uppförandeskede

Fortfarande gäller att du måste ansöka om, och beviljas, att bli frivilligt skattskyldig för ny- till – och vissa ombyggnationer av verksamhetslokaler, så kallat uppförandeskede. Även kravet på anmälan om ändrade förhållanden finns kvar vid uppförandeskede.

En nyhet när det gäller uppförandeskede är att du kan få retroaktivt avdrag för ingående moms på kostnader som du haft före det att Skatteverket beslutat om att bevilja frivillig skattskyldighet för uppförandeskede.

Övriga ändringar

 • Bestämmelserna om avdragsförbud för inköp eller leasing av husbilar görs tydligare. På grund av ändringar i lagen om vägtrafikdefinitioner görs ett förtydligande i mervärdesskattelagen. Husbilar som väger mer än 3 500 kg eller har en förarhytt som utgör en separat karosserienhet omfattas inte av bestämmelserna om avdragsförbud och uttagsbeskattning. Förtydligandet medför ingen ändring eftersom Skatteverket tidigare inte har ansett att sådana husbilar ska anses vara personbilar som det råder avdragsförbud för.
 • Momsplikt gäller för uthyrning av lokaler och platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel
  Lagändringen innebär ett förtydligande av att upplåtelse för parkering gäller för alla typer av transportmedel.
 • Upplåtelse av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion till en mobiloperatör blir momspliktigt
  Undantaget från momsplikt vid fastighetsupplåtelse kommer inte gälla vid uthyrning som avser plats för utrustning på mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning till en mobiloperatör.
 • Ändringar i undantagen från momsplikt vid försäljning av luftfartyg och försäljning av tjänster och varor till dessa
  Nu gäller undantagen från momsplikt om ett luftfartyg används för yrkesmässig person- och godsbefordran. Undantagen ändras så att de gäller för luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.
 • Omsättningsland vid distanshandel till och från Sverige
  Med distansförsäljning avses här att en säljare från ett EU-land säljer varor till exempelvis en privatperson i ett annat EU-land och transporten av varorna sker av säljaren eller för säljarens räkning. Enligt huvudregeln är dessa försäljningar omsatta i det land som varorna transporteras från. Under vissa förutsättningar kan dock försäljningen anses vara omsatt i köparlandet.
  Vid distanshandel från Sverige ändras reglerna så att varan ska anses omsatt utomlands om säljaren är registrerad eller är skyldig att registrera sig i köparlandet för omsättningen.
  Vid distanshandel till Sverige ändras reglerna så att varan är omsatt i Sverige också om säljarens omsättning i Sverige inte överstiger 320 000 kronor utan krav på att myndighet i det land där transporten påbörjades ska medge att säljarens omsättning inte ska vara gjord i det landet. Säljaren ska i stället ha uppfyllt säljarlandets bestämmelser för att omsättningen inte ska anses vara omsatt där.
 • Undantag från momsplikt i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager gäller endast om lagret eller frizonen finns i Sverige
  För att bättre stämma överens med EU-rätten ändras undantaget från momsplikt vid omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster som görs i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager under den tid varorna är placerade där till att gälla endast om lagret eller frizonen finns i Sverige.
 • Förteckningen över de varor som kan undantas från mervärdesskatt vid placering i skatteupplag utökas med nya produkter
  De nya produkterna som tillkommit i förteckningen är HVO, naturgas, biogas, etylalkohol, E85, ED95, fettsyrametylestrar, råtallolja och tillsatser i motorbränsle.

Källa: Skatteverket 2014-01-01

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar