Nya momsregler från den 1 januari 2008

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Riksdagen har antagit förslagen i regeringens propositionen ”Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor” (2007/08:25). Det innebär att en rad nya momsregler gäller från den 1 januari 2008. De flesta ändringarna gäller mervärdesskattelagen (ML) men vissa bestämmelser ändras även i skattebetalningslagen och lagen om frihet från skatt vid import m.m. De flesta lagändringarna finns uppräknade i listan nedan.

En lagändring som berör många företagare är tremånadersredovisning av moms (se nedan). Skatteverket kommer att ändra redovisningsperioden till tre månader för de företag som nu redovisar momsen senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden.

Mervärdesskattelagen

Följande ändringar rör mervärdesskattelagen (ML):

 • Kopplingen till SNI-koder slopas när det gäller att bestämma för vilka tjänster omvänd skattskyldighet ska tillämpas inom byggsektorn. Någon mer omfattande förändring i sak är inte avsedd.
 • Reglerna om vad som utgör uttag enligt ML anpassas till motsvarande EG-regler. Bl.a. kommer överlåtelse av vara och tillhandahållande av tjänst anses som beskattningsbara uttag endast när detta sker utan ersättning.
 • Bestämmelserna om uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet i ML utvidgas till att omfatta tjänster som avser lokaler som innehas med hyresrätt och lägenheter som innehas med bostadsrätt.
 • När köparen själv hämtar en vara (hämtköp) krävs inte längre att varan skall ha hämtats i Sverige för att den ska anses vara omsatt utomlands. Det räcker att köparen hämtar varan i ett annat EG-land.
 • En definition av begreppet ”marknadsvärde” förs in i ML.
 • Beskattningsunderlaget vid vissa transaktioner mellan närstående parter ska under särskilda omständigheter beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet i stället för ersättningen. Syftet är att motverka skatteundandragande genom prissättningen av varor och tjänster.
 • Möjligheten att senarelägga momsredovisningen för bygg- och anläggningstjänster slopas. Det blir inte längre möjligt med momsfria a conton och förskott.
 • Redovisningsskyldigheten vid bygg- och anläggningstjänster knyts till när fakturan utfärdas (fakturadatum). Faktura ska utfärdas senast vid utgången av andra månaden efter den månad tjänsten utförts.
 • Moms på a conto-betalningar och förskott vid bygg- och anläggningstjänster ska redovisas när säljaren utfärdar fakturan eller senast vid betalningen. Den som utför sådana tjänster får därför inte längre fakturera förskott och a conton utan moms.
 • Faktureringsskyldighet införs i ML för den som säljer bygg- och anläggningstjänster till privatpersoner.
 • Den särskilda avdragsbegränsningsregeln för viss verksamhet i kultursektorn slopas till följd av rättsutvecklingen inom EU.
 • Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet vid en kommuns vidareuthyrning av lokaler ändras.
 • En återförsäljare får inte använda vinstmarginalbeskattning vid försäljning av ett nytt transportmedel som återförsäljaren anskaffat genom ett gemenskapsinternt förvärv.
 • Ett nytt transportmedel som köps momsfritt i ett annat EG-land behöver inte användas stadigvarande i Sverige för det ska beskattas här. Gäller när köparen är en fysisk person eller någon annan som inte är skattskyldig till moms. Momsen ska köparen betala i Sverige.
 • En särskild definition av begreppet samlarföremål införs i anslutning till undantaget från moms för sedlar och mynt (gällande betalningsmedel).
 • En särskild konkurrensregel införs för viss verksamhet i offentligrättsliga organ.
 • Bestämmelserna justeras för återbetalning av moms vid omsättning av finansiella tjänster till en person etablerad i ett land utanför EU, liksom reglerna om återbetalning till diplomater m.fl.
 • Den som anger moms på en faktura blir betalningsskyldig till staten för det belopp som betecknas som moms.
 • Reglerna för vilka uppgifter som ska finnas i en kreditnota som jämställs med faktura justeras.
 • Kraven i ML på faktura vid omvänd skattskyldighet justeras.

Skattebetalningslagen

Följande ändringar rör skattebetalningslagen:

 • Redovisningsperioden tre månader införs för företag som har ett beräknat beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till högst 40 miljoner kronor per år.
 • En särskild redovisningsregel införs för den som utan att vara skattskyldig till moms blir betalningsskyldig för ett belopp som betecknats som moms i faktura eller en liknande handling. Den felaktigt debiterade momsen ska betalas i en särskild skattedeklaration.

Lagen om frihet från skatt vid import

Följande ändringar rör lagen om frihet från skatt vid import:

 • Bestämmelsen om frihet från skatt när gemenskapsvaror återinförs från ett land utanför EG justeras. Syftet är att lagen ska stämma överens med EG-rätten.

Tremånadersredovisning av moms från 2008

Riksdagen har antagit regeringens förslag att införa tremånadersredovisning av moms från den 1 januari 2008. Det gäller för alla som har ett beräknat beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till högst 40 miljoner kronor per år.

Med anledning av förslaget kommer Skatteverket att ändra redovisningsperioden till tre månader för de företag som nu redovisar momsen senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. Alla företag kommer dock att ges möjlighet att även i fortsättningen redovisa momsen varje månad.

Riksdagsbeslutet innebär inte någon förändring för de företag som nu redovisar momsen i inkomstdeklarationen och för handelsbolag m.fl. som nu redovisar momsen för helt beskattningsår i skattedeklaration. Det innebär inte heller någon förändring för företag som redovisar moms på ett beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import är större än 40 miljoner kronor. Kommuner och landsting ska även i fortsättningen redovisa momsen varje månad. På begäran av den skattskyldige ska Skatteverket kunna besluta att redovisningsperioden ska vara en kalendermånad. Om det finns särskilda skäl föreslår regeringen att Skatteverket ska kunna besluta att redovisningsperioden ska vara en kalendermånad utan att den skattskyldige begär det.

Källa: Skatteverket 2008-01-08

Lämna en kommentar